Julkaisuluettelo
Julkaisut, 18.8.2003

Solvit (tietosivu 12/2003)

Solvit voi auttaa kansalaisen tai yrityksen EU-ongelmissa

Mikäli kansalainen kokee että häneltä on evätty EU:n sisämarkkinoiden mukaisia oikeuksia, apua voi antaa ongelmaneratkaisupalvelu Solvit. Solvit ratkoo sekä kansalaisten että yritysten kohtaamia ongelmia, jotka liittyvät EU-lainsäädännön puutteelliseen soveltamiseen. Tavoitteena on ratkaista ongelmat mahdollisimman tehokkaasti ilman oikeustoimia. Yhteistyössä ovat EU-maiden lisäksi mukana myös ETA-maat, eli Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Suomessa Solvitia edustaa kauppa- ja teollisuusministeriö, jonka Solvit-keskus ottaa vastaan sekä kansalaisten että yritysten perusteluja valituksia. Ongelmia ratkotaan tiiviissä yhteistyössä kulloinkin toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Miten Solvit toimii?

Mikäli EU/ETA-maan kansalainen tai yritys katsoo, että sen sisämarkkinaoikeuksia on loukattu, voi tämä ottaa yhteyttä Solvit-keskukseen joko kotimaassaan tai siinä EU/ETA-maassa, jossa asuu tai harjoittaa liiketoimintaa. Tavoitteena on Solvit-keskusten välisellä yhteistyöllä ratkaista ongelma kymmenen viikon kuluessa.
Jotta Solvit-keskus voisi auttaa hakijaa, tulee hänen kuitenkin perustella tapauksen yksityiskohdat riittävän tarkasti. Solvit-keskus ei siis anna yleistä neuvontaa kansalaisten sisämarkkinaoikeuksista. Tarvitessaan yksityiskohtaisia tietoja ja neuvoja oikeuksistaan kansalainen voi sen sijaan kääntyä Euroopan laajuisen Europe Direct -puhelinpalvelun puoleen. Puhelinpalvelun numero 00800-67891011 on maksuton ja palvelua saa kaikilla EU:n virallisilla kielillä, eli myös suomeksi ja ruotsiksi. Kansalaisen toivotaankin keskustelevan puhelinpalvelun EU-asiantuntijan kanssa sisämarkkinaoikeuksistaan ennen, kuin hän saattaa asiansa Solvit-keskuksen käsiteltäväksi. Tietoa kansalaisten oikeuksista sisämarkkinoilla löytyy myös Euroopan unioni on-linen -verkkosivulta europa.eu.int/>europa.eu.int/>europa.eu.int/>europa.eu.int/ /A> ”EU lyhyesti – kansalaisten oikeudet”. Mikäli näyttää siltä, että EU/ETA-maassa sovelletaan väärin näitä oikeuksia, asia voidaan saattaa Solvit-käsittelyyn.

Milloin Solvit voi auttaa?

Solvit toimii tapauksissa, joissa EU/ETA-maiden viranomaiset ovat soveltaneet virheellisesti sisämarkkinasääntöjä. Ongelmat voivat liittyä Suomessa suoritetun tutkinnon tunnustamiseen toisessa EU/ETA-maassa, auton rekisteröintiin, tavaroiden ja palveluiden markkinoille pääsyyn, yritysten perustamiseen, oikeuden menettämiseen tiettyyn sosiaaliturvaetuuteen liittyen jne. Joskus on tarpeen saattaa kiista tuomioistuimen käsiteltäväksi joko kansallisella tai yhteisötasolla. Ratkaisu voi kuitenkin viedä vuosia ja siitä saattaa aiheutua merkittäviä kustannuksia. Tällöin alkuperäinen avuntarvitsija ei välttämättä enää edes hyödy lopputuloksesta. Asia saattaakin olla mahdollista hoitaa huomattavasti nopeammin tuomioistuimen ulkopuolella. Solvit on epävirallinen palvelu, jossa viranomaisyhteistyöllä ratkotaan EU-lainsäädännön virheellisestä soveltamisesta johtuvia ongelmia ja tarjotaan viranomaiselle mahdollisuus vapaaehtoisesti korjata toimintansa epäkohtia.

Kansalliset Solvit-asiantuntijat toimivat hakijan asiamiehinä neuvoteltaessa toisen EU/ETA-maan Solvit-keskuksen kanssa. Solvit-keskukset eivät ratkaise tapauksia, vaan toimivat yhteistyössä kansallisten vastuuviranomaisten kanssa asian selvittämiseksi. Kun toisen EU/ETA-maan Solvit-keskus ehdottaa ratkaisua ongelmaan, kansallinen keskus auttaa ehdotetun ratkaisun arvioinnissa toimien jälleen yhdessä kansallisten vastuuviranomaisten kanssa.

Hakijalle tiedotetaan käsittelyn etenemisestä. Hakijan tietosuojan kannalta on keskeistä, että tarvittaessa hakijan yksityistiedot pystytään suojaamaan. Useimmiten on kuitenkin asian ratkaisun kannalta helpompaa, mikäli viranomaiset myös valituksen kohteena olevassa maassa saavat tietää hakijan nimen ja yhteystiedot.

Koska Solvit on vaihtoehtoinen riitojen ratkaisumenetelmä, sen ehdotukset eivät sido hakijaa. Hakija voi näin olla hyväksymättä Solvitin tarjoamaa ratkaisua. Hakija on oikeutettu missä vaiheessa Solvit-käsittelyä tahansa päättämään Solvit-menettelyn.

Mihin tilanteisiin Solvit ei sovellu?

Solvit ei korvaa muiden ongelmanratkaisu-verkostojen toimintaa. Lisätietoa muista mahdollisuuksista löytyy tietosivun lopusta.

Solvit-menettelyä ei voida käyttää tilanteissa, joissa asiaa koskeva oikeuskäsittely on aloitettu joko kansallisella tai yhteisötasolla tai joissa normaalit kansalliset muutoksenhakukeinot ovat vielä käytettävissä tai muutoksenhaku on vireillä.

Solvit on järjestelmä viranomaisista johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Sitä ei voida käyttää, jos ongelma on luonteeltaan yritysten välinen tai kuluttajan ja yrityksen välinen.

Esimerkkejä Solvit-tapauksista

Italian perusteettomasti perimät eläkevakuutusmaksut

Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi EU-mailla on jäsenmaasta toiseen siirtyvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksia koordinoivaa lainsäädäntöä. Norja, Islanti ja Liechtenstein soveltavat EU-lainsäädäntöä ETA-sopimuksen nojalla. Tähän on päädytty, koska EU/ETA-maiden sosiaaliturvajärjestelmät ovat erilaisia ja niistä päättäminen kuuluu kunkin maan toimivaltaan. Lainsäädäntö (erityisesti asetus 1408/71) turvaa muun muassa henkilön kuulumisen jonkun EU/ETA-maan sosiaaliturvan piiriin, estää päällekkäisiä vakuutusmaksuja ja turvaa muun muassa eläkkeiden maksamisen riippumatta siitä minkä EU/ETA-maan alueella henkilö asuu.

Italian viranomaiset perivät perusteettomasti eläkevakuutusmaksuja Suomesta Italiaan lähetettynä työntekijänä muuttaneelta suomalaiselta. Tämän seurauksena henkilö maksoi eläkevakuutusmaksuja sekä Suomeen että Italiaan. Suomen ja Italian Solvit-keskusten yhteistyöllä tapaus ratkaistiin siten, että Italian viranomaiset aloittivat toimenpiteet perusteettomasti perittyjen maksujen takaisin maksamiseksi.

Oleskelulupaongelmia Hollannissa

EU/ETA-maiden kansalaiset voivat liikkua ja muuttaa vapaasti EU/ETA-alueella maasta toiseen, jos tarkoituksena on työn hakeminen, työnteko, itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen tai opiskelu. Myös muu peruste on mahdollinen, jos henkilö pystyy rahoittamaan oleskelunsa. Vapaan liikkumisen säännökset koskevat vain EU/ETA-maiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään, mutta ei näiden maiden alueella asuvia kolmansien maiden kansalaisia.

EU/ETA-maan kansalaisella on oikeus oleskella ja tehdä työtä ilman oleskelulupaa, jos työ kestää enintään kolme kuukautta. Tätä pidemmälle ajalle on hankittavat oleskelulupa, mutta työlupaa EU/ETA-maiden kansalaiset eivät tarvitse. Myös työnhakijalla on oikeus oleskella ja hakea työtä toisessa EU/ETA-maassa vähintään kolmen kuukauden ajan ilman oleskelulupaa.

Esimerkiksi liikkumisvapautta hyödyntäen tanskalainen henkilö rekisteröityi Hollannissa työnhakijaksi ja hänelle oli myönnetty oikeus hakea työtä kuuden kuukauden ajan. Sen sijaan Hollannin viranomaiset totesivat, että henkilön meksikolainen aviomies saa oikeuden oleskella maassa vasta, kun hänen tanskalainen aviopuolisonsa on työllistynyt ja saanut pidempiaikaisen oleskeluluvan. Solvit-keskusten nostettua asia esille meksikolaiselle aviomiehelle myönnettiin oikeutetusti kuuden kuukauden oleskelulupa Hollantiin.

Tutkinnon vastavuoroinen tunnustaminen

Euroopan unionin tutkintojen tunnustamis-järjestelmän lähtökohtana on, että unionin kansalaisten pääosin jossakin toisessa EU/ETA-maassa saavuttama ammattipätevyys tunnustetaan kaikissa EU/ETA-maissa.

EU:n tutkintojen ja ammattipätevyyksien tunnustamislainsäädäntöön kuuluu kolme eri tunnustamisjärjestelmää: yleinen tutkintojen tunnustamisjärjestelmä, ammattikokemuksen tunnustamiseen perustuva järjestelmä sekä koulutuksen vähimmäisvaatimusten yhden-mukaistamiseen perustuva tunnustamis-järjestelmä.

Ranskan kansalaisella oli vaikeuksia saada lääkärintutkintoaan tunnustetuksi Espanjassa. Asianomaisten Solvit-keskusten puututtua asiaan, viranomaiset hyväksyivät tutkinto-todistuksen ja henkilö saattoi aloittaa työskentelyn Espanjassa.

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Markkinaosasto
Solvit-keskus
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin (09) 1606 3627 ja faksi (09) 1606 4022
Kotisivu: www.ktm.fi/kaupaneste ja sähköposti: kaupaneste@ktm.fi

Muita tietolähteitä

Euroopan unionin kotisivulta
europa.eu.int/citizens/ löytyy yleistä tietoa kansalaisten sisämarkkinaoikeuksista.

Euroopan komission Solvit-kotisivulta europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm löytyy lisätietoja ongelmien ratkaisusta Solvitin avulla sekä kaikkien EU/ETA-maiden Solvit-keskusten yhteystiedot.

Europe Direct -puhelinpalvelusta saa vastuksia Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Maksuttomasta puhelinpalvelusta 00800-67891011* kansalainen saa tietoja sekä ohjeita, minkä elimen puoleen hänen tulisi kääntyä lisäavun saamiseksi. Puhelinnumero on sama mistä tahansa EU:n jäsenvaltiosta soitettaessa. Palvelua tarjotaan myös suomeksi ja ruotsiksi. Lisätietoja löytyy Euroopan unionin kotisivulta europa.eu.int/europedirect/index_fi.htm.

Eräiden matkapuhelinoperaattoreiden liittymistä ei voi soittaa 00800-alkuisiin numeroihin. Lisäksi tällaisista puheluista, kuten myös soitettaessa puhelinkioskista tai hotellista, voidaan laskuttaa asiakasta. Europe Direct -puhelinpalveluun pääsee myös soittamalla maksulliseen numeroon + 32-2-299 9696.

Kansalaisten neuvontapalvelu - Citizens Signpost Service löytyy Euroopan unionin kotisivulta europa.eu.int/citizensrights/signpost/front_end/signpost_fi.htm. Neuvontapalvelun oikeudelliset asiantuntijat antavat epävirallisia neuvoja ja vastauksen kysymykseen kolmen arkipäivän aikana.

Kantelun tekeminen Euroopan komissiolle

Komissiolle voi esittää kantelun jäsenvaltion hallintokäytännöstä tai lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin liittyvästä toimenpiteestä, jonka kantelija katsoo yhteisön oikeuteen kuuluvan säädöksen tai periaatteen vastaiseksi. Lisätietoja vakiolomakekanteluun löytyy Euroopan komission kotisivulta osoitteesta europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/lexcomm/index_fi.htm

Vetoomuksen esittäminen Euroopan parlamentille

Euroopan parlamentille voi esittää vetoomuksen EU:n toimialaan liittyvissä asioissa. Vetoomus voi olla yleisluontoiseen asiaan liittyvä pyyntö, henkilökohtainen vetoomus tai kehotus parlamentille ottaa kantaa yleisesti kiinnostavaan asiaan. Lisätietoja ja lomake vetoomuksen jättämiseksi löytyvät Euroopan parlamentin kotisivulta osoitteesta
www.europarl.eu.int/petition/petition_fi.htm?redirected=1.

Tietoa, neuvoja ja apua kuluttajille

EU-kuluttajaneuvonta antaa kuluttajille tietoa ja neuvoja rajat ylittävään kauppaan sekä EU-lainsäädäntöön liittyvissä kuluttaja-kysymyksissä. EU-kuluttajaneuvonta antaa tarvittaessa myös selvittely- ja sovitteluapua rajat ylittävän kaupan kuluttajariitoihin. Lisätietoja löytyy nettiosoitteesta www.hel.fi/eu-kuluttajaneuvonta. EU-kuluttajaneuvonnan sähköpostiosoite on eu-kuluttajaneuvonta@hel.fi.

Kantelun tekeminen Euroopan oikeusasiamiehelle

Euroopan oikeusasiamiehelle voi tehdä kanteluita, jotka koskevat Euroopan yhteisön toimielinten ja laitosten toiminnan epäkohtia. Lisätietoja ja ohjeita löytyy Euroopan oikeusasiamiehen kotisivulta www.euro-ombudsman.eu.int/MEDIA/FI/Default.htm.

Oikeudellista neuvontaa Eurooppa-oikeudesta (ns. Eurojus-verkosto)

Euroopan komissio tarjoaa kansalaisille Eurooppa-oikeuteen liittyvää neuvontaa. EU:n jäsenmaissa toimivien EU-lakimiesten verkosto antaa kansalaisille tietoja sekä neuvoja EU-lainsäädäntöön ja sen vaikutuksiin liittyvissä asioissa. Lisätietoja löytyy Euroopan komission Suomen edustuston kotisivulta osoitteesta cgi.eukomissio.fi/cgi-bin/page/palvelut_juristi. EU-juristi on tavoitettavissa mm. sähköpostitse osoitteessa
eu-fi-eujuristi@cec.eu.int

Päivitetty 1.4.2009