Finlands medlemsavgifter till EU

Finlands medlemsavgifter till EU

Medlemsavgifterna som uppbärs av medlemsländerna är EU:s största inkomstkälla. Medlemsavgiften bestäms utgående från medlemsländernas bruttonationalinkomst, influten mervärdesskatt samt de jordbrukstullar och importavgifter som unionen bär upp.

Finlands nettobetalningsställning 1995–2013

År           Nettobetalning, miljoner euro

1995      -70,8

1996      +72,6

1997      +30,1

1998      -105

1999      -200

2000      +275,9

2001      -153

2002      - 4,9

2003      -26,7

2004      -69,6

2005      -84,8

2006      -241

2007     -171,6

2008     -318,5

2009     -544,2

2010     -300,2

2011    - 652,1

2012    - 658

2013    - 604

* Siffrorna baserar sig på Europeiska kommissionens uträkningar. Sedan 2007 använder Finland Europeiska kommissionens uträkningar vid granskningen av utvecklingen av den nationella nettoställningen.  Kommissionens uträkningssätt gör det lättare att göra jämförelser inom EU-området. I vissa äldre publikationer ingår siffror för uppgifterna före år 2007 som har registrerats enligt den nationella bokföringen och de avviker därför från de siffror som presenteras här. 

EU:s årsbudget baserar sig på den sjuåriga budgetramen. Den pågående ramperioden spänner över åren 2014 – 2020.

Medlemsländerna besluter gemensamt om unionens budgetram och därmed bestäms ländernas betalningsandelar i sista hand vid politiska förhandlingar. Summan av unionens egna medel, som består av medlemsstaternas medlemsavgifter, kan uppgå till högst 1,23 procent av medlemsstaternas sammanlagda bruttonationalinkomst.

Finland har varit en av nettobetalarna i EU bortsett från åren 1996, 1997 och 2000.

År 2013 minskade Finlands nettobetalningsandel

År 2013 var Finland mindre nettobetalare än genomsnittet i relation till bruttonationalinkomsten. Vår nettobetalning var 604 miljoner euro, 112 euro per invånare. I jämförelse med år 2012 minskade Finlands nettobetalning med ungefär 55 miljoner.

År 2013 var Finlands proportionella betalningsandel till EU-budgeten 1,63 %. Den proportionella andelen av EU-finansieringen som återställdes Finland var 1,1 % av EU:s budget.

De största nettobetalarna år 2013 var Sverige, Danmark och Tyskland. De största nettomottagarna igen var Ungern, Litauen och Estland.

Medlemsländernas nettobetalningsandelar återspeglar skillnaderna i förmögenhet mellan medlemsländerna. Nettobetalningsställningen framhäver ändå inte alla fördelar med EU-medlemskapet. Till exempel syns inte nyttan av den inre marknaden och den fria rörligheten i nettoställningen.