Finlands medlemsavgifter till EU

Finlands medlemsavgifter till EU

Medlemsavgifterna som uppbärs av medlemsländerna är EU:s största inkomstkälla. Medlemsavgiften bestäms utgående från medlemsländernas bruttonationalinkomst, influten mervärdesskatt samt de jordbrukstullar och importavgifter som unionen bär upp.

Finlands nettobetalningsställning 1995–2013

År           Nettobetalning, miljoner euro

1995      -70,8

1996      +72,6

1997      +30,1

1998      -105

1999      -200

2000      +275,9

2001      -153

2002      - 4,9

2003      -26,7

2004      -69,6

2005      -84,8

2006      -241

2007     -171,6

2008     -318,5

2009     -544,2

2010     -300,2

2011    - 652,1

2012    - 658

2013    - 604

2014    -809

* Siffrorna baserar sig på Europeiska kommissionens uträkningar. Sedan 2007 använder Finland Europeiska kommissionens uträkningar vid granskningen av utvecklingen av den nationella nettoställningen.  Kommissionens uträkningssätt gör det lättare att göra jämförelser inom EU-området. I vissa äldre publikationer ingår siffror för uppgifterna före år 2007 som har registrerats enligt den nationella bokföringen och de avviker därför från de siffror som presenteras här. 

EU:s årsbudget baserar sig på den sjuåriga budgetramen. Den pågående ramperioden spänner över åren 2014 – 2020.

Medlemsländerna besluter gemensamt om unionens budgetram och därmed bestäms ländernas betalningsandelar i sista hand vid politiska förhandlingar. Summan av unionens egna medel, som består av medlemsstaternas medlemsavgifter, kan uppgå till högst 1,23 procent av medlemsstaternas sammanlagda bruttonationalinkomst.

Finland har varit en av nettobetalarna i EU bortsett från åren 1996, 1997 och 2000.

År 2014 Finlands nettoavgift till EU ökade

År 2014 Finlands nettoavgift till Europeiska unionen var i fjol 809 miljoner euro, dvs. ca 148 euro per invånare. Nettoavgiften ökade med 205 miljoner euro från 2013 års 604 miljoner euro.

Fjolåret var det första året under den nya budgetperioden (2014-2020), och åren 2013 och 2014 är inte helt jämförbara. Innehållet i budgettitlarna har till exempel ändrats i viss mån.  

Sifforna påverkas av att den föregående periodens (2007-2013) program avslutats samt av att inledandet av nya program skjutits upp.

De största nettobetalarna i förhållande till bruttonationalinkomsten i fjol var Holland, Tyskland och Sverige. De största nettotagarna i förhållande till bruttonationalinkomsten var i fjol Ungern, Bulgarien och Litauen.

Bland nettobetalarna befinner sig Finland på medelnivån.