Finlands medlemsavgifter till EU

Finlands medlemsavgifter till EU

Europeiska unionens utgifter täcks med medlemsstaternas medlemsavgifter. Medlemsavgifterna fastställs på basis av medlemsländernas bruttonationalinkomst, influten mervärdesskatt samt på jordbrukstullar och importavgifter som unionen uppbär.

Medlemsländerna kommer tillsammans överens om unionens budgetram och därmed bestäms ländernas betalningsandelar i sista hand vid politiska förhandlingar. Summan av unionens egna medel, som består av medlemsstaternas medlemsavgifter, kan uppgå till högst 1,23 procent av medlemsstaternas sammanlagda bruttonationalinkomst.

Finland är nettobetalare

Penningflödet mellan Finland och EU utgörs å ena sidan av medlemsavgiften och å andra sidan av de finansieringsandelar som fås via unionens budget för EU-program som genomförs i Finland.

Finland är nettobetalare till unionens budget, dvs. ur statsbudgeten betalas mer till unionens kassa än vad vi får därifrån. År 2011 betalade Finland 652,1 miljoner euro, dvs. cirka 123 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,34 procent av Finlands bruttonationalinkomst.

I relation till sin bruttonationalinkomst är Finland en nettobetalare som ligger något under genomsnittet. De största nettobetalarna år 2010 var Belgien, Tyskland, Sverige, Storbritannien och Nederländerna.

Finlands nettobetalningsställning 1995–2010

ÅrNettobetalning, miljoner euro
1995-70,8
1996+72,6
1997+30,1
1998-105
1999-200
2000+275,9
2001-153
2002-4,9
2003-26,7
2004-69,6
2005-84,8
2006-241
2007-171,6
2008-318,5
2009-544,2
2010-300,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Siffrorna baserar sig på Europeiska kommissionens uträkningar. Sedan 2007 använder Finland Europeiska kommissionens uträkningar vid granskningen av utvecklingen av den nationella nettoställningen.  Kommissionens uträkningssätt gör det lättare att göra jämförelser inom EU-området. I vissa äldre publikationer ingår siffror för uppgifterna före år 2007 som har registrerats enligt den nationella bokföringen och de avviker därför från de siffror som presenteras här. 

 Läs mer:

pdfFinlands nettoavgift till EU:s budget ökade år 2011 (pdf, 2MB)