Kuva: Lauri Heikkinen/Prime Minister's Office, Finland

EU:n toimivalta yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa käsittää kaikki ulkopolitiikan osa-alueet ja kaikki unionin turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

EU:n ulkopolitiikka ja Suomi

Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) keskeisiä tavoitteita ovat unionin yhteisten arvojen turvaaminen, rauhan säilyttäminen, demokratian ja ihmisoikeuksien lujittaminen sekä unionin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden vahvistaminen. Suomi osallistuu aktiivisesti YUTP:n toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Globaali kehitys on tuonut mukanaan uusia haasteita ja tapahtumat toisella puolella maailmaa koskettavat myös eurooppalaisia monin tavoin. Euroopan unionilla on monipuolinen rooli ulkopoliittisena toimijana. Unioni on maailman suurin kauppayhteisö ja sillä on diplomaattiset suhteet lähes kaikkiin maailman valtioihin. EU on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

Tavoitteena yhteinen ääni

EU:n oman, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on toimia ja ajaa etuja yhtenäisesti maailmanpolitiikassa. Painoarvo kansainvälisessä politiikassa kasvaa, kun jäsenmaat puhuvat yhdellä äänellä.

Yhteisen ulkopolitiikan välineet vaihtelevat poliittisista, humanitaarisista ja taloudellisista keinoista aina sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan.

Unioni osallistuu sotilaallisiin -ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin sekä tukee ulkopolitiikallaan kestävää kehitystä, ihmisoikeuksien toteutumista, demokratiaa sekä oikeusvaltion ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista.

EU toimii tiiviissä yhteistyössä muun muassa YK:n kanssa ja kannattaa kansainvälissä suhteissa sitovia, yhdessä neuvoteltuja sääntöjä.

Suomi osallistuu aktiivisesti

EU on kansainvälisessä yhteistyössä Suomelle tärkein vaikuttamiskanava. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka puolestaan on siinä keskeinen väline. Hallitusohjelma määrittelee Suomen lähtökohdat EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Kuvassa ulkoministeri Haavisto kollegojensa kanssa EU:n ulkoministerikokouksessa. Taustalla eri EU-maiden lippuja.
EU:n epävirallinen ulkoministerikokous eli Gymnich kokoontuu yleensä kerran puheenjohtajakaudella. Viralliset kokoukset pidetään Brysselissä. Kuva: Euroopan unioni

Suomi osallistuu aktiivisesti sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) toteuttamiseen että EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategian kehittämiseen. EU:n ja YUTP:n kautta Suomen ääni tulee vahvemmin esille globaaleissa kysymyksissä ja maailmannäyttämöllä. Suomen tavoitteena on EU:n vahvistaminen kansainvälisen politiikan toimijana, joka toimii yhtenäisesti ja etumme mukaisesti kansainvälisissä järjestöissä ja sopimusneuvotteluissa.

Ulkoministeri edustaa Suomea EU:n ulkoasiainneuvostossa

EU:n ulkopolitiikan toteuttamisesta ja toimeenpanosta vastaavat korkea edustaja, EU:n ulkosuhdehallinto (EUH) ja jäsenmaat.

Eurooppa-neuvosto ja ministerineuvosto ovat EU:n ulkopolitiikassa keskeisiä toimijoita. Eurooppa-neuvosto on perinteisesti asettanut yleiset suuntaviivat EU:n ulkopolitiikalle.

Jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuvat käsittelemään ja päättämään EU:n ulkosuhdeasioista kerran kuussa. Puolustusministerit taas kokoontuvat neljä kertaa vuodessa keskustelemaan puolustus- ja turvallisuusasioista.

Ulkoasiainneuvoston kokoonpano voi vaihdella istunnossa olevien aiheiden mukaan. Tarpeen mukaan kansalliset kehitys-, kauppa- tai puolustusministerit osallistuvat istuntoihin. Ulkoministereiden kokousta johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, joka voi tehdä ehdotuksia, mutta EU-jäsenmaiden ministerit tekevät lopulliset päätökset.