Tillgänglighetsverktyg

Bild: Europaparlamentet
Nyheter 18.9.2018

EU-valet 2019 – var, när, hur?

Nästa val till Europaparlamentet hålls i maj 2019. Då väljs parlamentsledamöter för den kommande femårsperioden. Parlamentet är det enda EU-organet vars medlemmar väljs genom direkt val. Valet genomförs i varje medlemsstat enligt landets egen vallagstiftning. I Finland infaller valdagen den 26 maj och förhandsröstningen pågår den 15–21 maj i hemlandet och den 15–18 maj utomlands.

I valet väljs högst 96 och minst 6 medlemmar per medlemsland. Från Finland väljs 14 ledamöter till parlamentet, vilket är en mer än i förra valet. Det beror på Europeiska unionens råds beslut att fördela 27 av Storbritanniens 73 parlamentsplatser mellan de övriga medlemsstaterna i och med att landet går ut ur EU. Det väljs nu sammanlagt 705 ledamöter med man i förra parlamentsvalet valde 751. I Europaparlamentsvalet utgörs valkretsarna av medlemsstaterna, det vill säga hela Finland inklusive Åland är ett enda valkrets.

Fastän man ofta talar om ”de finländska EU-parlamentarikerna” företräder inte ledamöterna sina egna länder utan sin politiska grupp. För att grunda en grupp behövs minst 25 ledamöter från minst sju olika medlemsländer. Du hittar mer information om Europaparlamentets politiska grupper bland Europainformationens nyheter.

Vem får rösta och vem får ställa upp som kandidat?

För att vara röstberättigad i valet till Europaparlamentet i Finland ska man fylla 18 år senast på valdagen. Man ska vara finsk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land och ha sin hemkommun i Finland minst 51 dagar före valdagen. Man har också rösträtt om man arbetar i EU:s eller någon annan internationell organisations tjänst i Finland eller om man är familjemedlem till en sådan person och bosatt i Finland. Man kan bara rösta i ett land.

EU-medborgare som är bosatta i ett annat EU-land än sitt hemland kan välja om de röstar i sitt hemland eller i sitt bosättningsland. Medborgare i ett annat EU-land som är bosatta i Finland ska anmäla sig till Finlands rösträttsregister senast kl. 16 den 80:e dagen före valdagen om de vill rösta i Finland. Anmälan lämnas in till magistraten. När anmälan är gjord skickar de finska myndigheterna informationen vidare till myndigheterna i respektive hemland, som då tar bort väljarna ur landets rösträttsregister.

Också röstberättigade finska medborgare bosatta i andra EU-länder kan välja om de vill rösta i Finland eller i sitt bosättningsland. För att få rösträtt i sitt bosättningsland ska man anmäla sig till landets vallängd på det sätt och inom den tid som landets vallagstiftning förutsätter.

Valbara i Europaparlamentsvalet är alla röstberättigade finska medborgare som inte är omyndiga samt medborgare i andra EU-länder som inte förlorat sin rösträtt och som anmält sig till Finlands rösträttsregister. Kandidater får ställas upp av partier som införts i partiregistret och av valmansföreningar som bildats av röstberättigade.

Valresultatet

Räkningen av förhandsröster inleds tidigast kl. 15 på valdagen och de röster som avgetts på valdagen börjar räknas efter att vallokalerna stängt kl. 20. Ett preliminärt valresultat offentliggörs vanligtvis före kl. 23. I rösträkningen används d’Hondts metod som också används i riksdagsval och kommunalval i Finland.

Först räknas hela gruppens, det vill säga partiets, valförbundets, den gemensamma listans eller valmansföreningens, röster. Efter det rangordnas alla gruppens kandidater enligt sitt personliga röstetal och får sedan ett jämförelsetal utifrån denna ordning. Den som fått flest röster får gruppens hela röstetal som sitt jämförelsetal, den som fått näst mest får hälften, den som fått tredje mest får en tredjedel och så vidare. Till sist rangordnas alla gruppers kandidater utifrån sina jämförelsetal. De med de 14 bästa jämförelsetalen väljs in i Europaparlamentet.

Valet till Europarlamentet 2019

  • Valperiod 2019–2024
  • 705 parlamentsledamöter från 27 medlemsstater
  • 14 ledamöter från Finland
  • Valdag i Finland: den 26 maj
  • Förhandsröstning 15–21.5 i hemlandet och 15–18.5 utomlands
  • Medborgare i andra EU-stater ska anmäla om de vill rösta i Finland senast den 7 mars 2019 kl. 16

Läs mer:

 

Följ oss