EU-virastot

Euroopan unionilla on toimielinten lisäksi erillisvirastoja, jotka huolehtivat teknisistä ja tieteellisistä tehtävistä. Ne auttavat EU:n toimielimiä päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa. Erillisvirastot sijaitsevat eri puolilla EU:ta. Suomessa, Helsingissä, sijaitsee EU:n kemikaalivirasto.

 

 • ECHA eli Euroopan kemikaalivirasto sijaitsee Helsingissä. ECHA edistää kemikaalien turvallista käyttöä. Lisäksi ECHA panee täytäntöön EU:n kemikaalilainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja ympäristön tilaa sekä edistää innovointia ja kilpailukykyä Euroopassa.
 • EU-LISA eli tietojärjestelmävirasto sijaitsee sekä Tallinnassa että Strasbourgissa. EU-LISA vastaa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen liittyvien tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista.
 • BEREC eli Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto sijaitsee Riiassa. BETEC pyrkii varmistamaan, että EU:hun saataisiin toimivat sähköisen viestinnän sisämarkkinat ja että alan EU-lainsäädäntöä sovelletaan johdonmukaisesti.
 • ECDC eli Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus sijaitsee Tukholmassa. ECDC auttaa parantamaan Euroopan maiden kykyä torjua tartuntatauteja.
 • EMA eli Euroopan lääkevirasto sijaitsee Amsterdamissa. EMA vastaa ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden tieteellisestä arvioinnista, valvonnasta ja turvallisuusseurannasta.
 • EIGE eli Euroopan tasa-arvoinstituutti sijaitsee Vilnassa. EIGE edistää sukupuolten tasa-arvoa. Lisäksi EIGE tekee aiheeseen liittyvää tutkimustyötä, kerää tietoja ja levittää hyviä käytäntöjä.
 • EUROPOL eli Euroopan poliisivirasto sijaitsee Haagissa. EUROPOL on EU:n lainvalvontavirasto, jonka tehtävänä on parantaa Euroopan turvallisuutta ja avustaa lainvalvontaviranomaisia EU-maissa.
 • EEA eli Euroopan ympäristökeskus sijaitsee Kööpenhaminassa. EEA:n tehtävä on tuottaa ympäristötietoa päättäjille ja suurelle yleisölle.
 • FRONTEX eli Euroopan raja- ja merivartiovirasto sijaitsee Varsovassa. FRONTEX:in tehtävä on auttaa EU-maita ja Schengen-maita valvomaan ulkorajojaan, tarjoaa asiantuntija-apua, tukee rajavalvonnan yhdenmukaistamista ja edistää rajaviranomaisten välistä yhteistyötä.
 • EUROJUST eli EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto sijaitsee Haagissa. EUROJUST:in auttaa kansallisia viranomaisia torjumaan terrorismia ja vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta, joka koskee useampaa kuin yhtä EU-maata.
 • EASA, eli Euroopan lentoturvallisuusvirasto sijaitsee Kölnissä. EASA:n vastaa turvallisuuden ja ympäristönsuojelun varmistamisesta Euroopan lentoliikenteessä.
 • EUROFOUND eli Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö sijaitsee Dublinissa. EUROFOUND:in tehtävä on tuottaa tutkimustietoa työ- ja sosiaalipolitiikan tueksi.
 • SRB eli Euroopan pankkiunionin kriisinratkaisuviranomainen sijaitsee Brysselissä. SRB varmistaa, että ongelmapankkien kriisinratkaisu sujuu hallitusti ja vaikuttaa mahdollisimman vähän reaalitalouteen sekä julkiseen talouteen.
 • EIOPA eli Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sijaitsee Frankfurtissa. EIOPA on osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää. Se on riippumaton elin, joka antaa lausuntoja komissiolle, parlamentille ja neuvostolle.
 • GNSS eli EU:n Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmävirasto sijaitsee Prahassa. GNSS hallinnoi eurooppalaisiin GNSS- eli satelliittinavigointijärjestelmäohjelmiin liittyviä julkisia tavoitteita.
 • EDA eli Euroopan puolustusvirasto sijaitsee Brysselissä. EDA edistää jäsenmaiden puolustusyhteistyötä.
 • FRA eli Euroopan unionin perusoikeusvirasto sijaitsee Wienissä. FRA auttaa parantamaan perusoikeuksia koskevan keskustelun, politiikan ja lainsäädännön tietoperustaa.
 • ERA eli Euroopan rautatievirasto sijaitsee Lillessä. ERA edistää rautatiejärjestelmien yhtenäistämistä ja junien turvallisuutta. Tavoitteena on, että junat voivat liikennöidä maasta toiseen pysähtymättä.
 • CEPOL eli Euroopan lainvalvontakoulutusvirasto sijaitsee Budapestissa. CEPOL kehittää ja toteuttaa poliisi- ja lainvalvontaviranomaisille tarkoitettua koulutusta.
 • CDT eli EU:n käännöskeskus sijaitsee Luxemburgissa. CDT hallinnoi ja tarjoaa käännöspalveluita kaikille EU-instituutioille.
 • CPVO eli Yhteisön kasvilajikevirasto sijaitsee Angersissa. CPVO hallinnoi EU:n kasvinjalostajanoikeuksien järjestelmää.
 • EIT eli Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti sijaitsee Budapestissa. EIT tukee Euroopan innovointikykyä. On kiinteä osa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa.
 • EBA eli Euroopan pankkiviranomainen sijaitsee Pariisissa. EBA osallistuu yhteisen sääntely- ja valvontakehyksen luomiseen EU:n pankkialalle.
 • ACER eli Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto sijaitsee Ljubljanassa. ACER avustaa kansallisia sääntelyviranomaisia, seuraa EU:n kaasu- ja sähköalan sisämarkkinoita ja pyrkii varmistamaan, että ne toimivat tehokkaasti.
 • ESMA eli Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen sijaitsee Pariisissa. ESMA on EU:n riippumaton viranomainen, joka parantaa sijoittajansuojaa ja edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja moitteetonta toimintaa.
 • EFCA eli Euroopan kalastuksenvalvontavirasto sijaitsee Vigossa. EFCA valvoo EU:n yhteisen kalastuspolitiikan asianmukaista soveltamista.
 • EU-OSHA eli Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto sijaitsee Bilbaossa. EU-OSHA kokoaa, analysoi ja levittää tietoa työterveys- ja työturvallisuusasioista.
 • EMCDDA eli Euroopan huumausaineiden seurantakeskus sijaitsee Lissabonissa. EMCDDA tarjoaa objektiivista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä.
 • CEDEFOP eli Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus sijaitsee Thessalonikissa. CEDEFOP tarjoaa tietoa ammatillista koulutusta koskevan päätöksenteon tueksi.
 • ETF eli Euroopan koulutussäätiö sijaitsee Torinossa. ETF auttaa EU:n naapurimaita uudistamaan ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden järjestelmiään, jotta EU:n ulkopuoliset maat voivat hyödyntää parhaiten kansalaistensa kykyjä ja taitoja.
 • EFSA eli Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sijaitsee Parmassa. EFSA tuottaa riippumatonta tieteellistä tutkimustietoa elintarvikeketjun turvallisuuden takaamiseksi.
 • EMSA eli Euroopan meriturvallisuusvirasto sijaitsee Lissabonissa. EMSA antaa meriturvallisuuteen ja meriympäristön saastumisen torjuntaan liittyvää asiantuntija-apua ja operatiivista tukea.
 • ENISA eli EU:n verkko- ja tietoturvavirasto Heraklionissa. ENISA on verkkoturvallisuuden asiantuntijakeskus, joka auttaa EU:ta ja sen jäsenmaita parantamaan valmiuksiaan ehkäistä, havaita ja torjua tietoturvaongelmia.
 • EUIPO eli EU:n teollisoikeuksien virasto sijaistee Alicantessa. EUIPO hallinnoi tavaramerkkeihin ja malleihin liittyviä oikeuksia sekä teollisoikeuksien ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaista seurantakeskusta.
 • EASO eli Euroopan turvapaikkatukivirasto sijaitsee Vallettassa. EASO tukee jäsenmaita EU:n yhteisen maahanmuuttopolitiikan toimeenpanossa.