EU-byråerna

Europeiska unionen har förutom institutioner även specialiserade byråer och decentraliserade organ som sköter vissa tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter. De hjälper EU-institutionerna att fatta beslut och genomföra dem. Byråerna finns på olika håll inom EU. I Finland finns EU:s kemikaliemyndighet.

 

 • ECHA, dvs. Europeiska kemikaliemyndigheten, finns i Helsingfors. ECHA arbetar för säker användning av kemikalier. Därtill verkställer ECHA EU-lagstiftningen om kemikalier, för att förbättra människors hälsa och miljöns tillstånd, främja innovation och konkurrenskraft i Europa.
 • EU-LISA, dvs. EU:s byrå för stora it-system, har verksamhet både i Tallinn och i Strasbourg. EU-LISA svarar för den operativa förvaltningen av it-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa.
 • BEREC, dvs. organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, finns i Riga. BEREC strävar efter att trygga en välfungerande inre marknad för elektronisk kommunikation och konsekvent tillämpning av EU-lagstiftningen.
 • ECDC, dvs. det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, finns i Stockholm. ECDC arbetar för att förbättra de europeiska ländernas förmåga att bekämpa smittsamma sjukdomar.
 • EMA, dvs. Europeiska läkemedelsmyndigheten, finns i Amsterdam. EMA svarar för vetenskaplig utvärdering, övervakning och säkerhetstillsyn av läkemedel för människor och djur.
 • EIGE, dvs. Europeiska jämställdhetsinstitutet, finns i Vilnius. EIGE arbetar för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Institutet ska också forska, samla in data och sprida god praxis kring jämställdhet.
 • EUROPOL, dvs. Europeiska polisbyrån, finns i Haag. EUROPOL är EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning som har till uppgift att förbättra säkerheten och bistå EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter.
 • EEA, dvs. Europeiska miljöbyrån, finns i Köpenhamn. EEA ska producera miljöinformation för beslutsfattare och allmänheten.
 • FRONTEX, dvs. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, finns Warszawa. FRONTEX ska hjälpa EU-länderna och Schengenländerna att övervaka sina yttre gränser, ge experthjälp, stödja förenhetligande av gränsbevakningen och främja samarbete mellan gränsmyndigheterna.
 • EUROJUST, dvs. EU:s byrå för straffrättsligt samarbete, finns i Haag. EUROJUST har till uppgift att hjälpa nationella myndigheter att bekämpa terrorism och grov organiserad brottslighet som berör fler än ett EU-land.
 • EASA, dvs. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, finns i Köln. Byrån ska trygga säkerhet och miljöskydd i Europas luftfart.
 • EUROFOUND, Europeiska fonden för förbättring av levnads – och arbetsvillkor, finns i Dublin. EUROFOUND producerar forskning till stöd för arbets- och socialpolitiken.
 • SRB, Europeiska bankunionens resolutionsmyndighet, finns i Bryssel. SRB ska se till att krisdrabbade banker rekonstrueras på ett korrekt sätt med minsta möjliga påverkan på realekonomin och de offentliga finanserna.
 • EIOPA, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, finns i Frankfurt. EIOPA är en del av det europeiska systemet för finansiell tillsyn, Myndigheten är ett oberoende organ som ger utlåtanden till kommissionen, parlamentet och rådet.
 • GNSS, dvs. byrån för EU:s satellitnavigeringssystem Galileo, finns i Prag. GNSS ska bevaka allmänintresset i samband med programmet för det europeiska globala systemet för satellitnavigering (GNSS).
 • EDA, dvs. Europeiska försvarsbyrån, finns i Bryssel. EDA arbetar för att främja EU-ländernas försvarssamarbete.
 • FRA, dvs. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, finns i Wien. FRA ska stärka kunskapsbasen för debatt, politik och lagstiftning om grundläggande rättigheter.
 • ERA, dvs. Europeiska järnvägsbyrån, finns i Lille. ERA arbetar för att främja enhetligare järnvägssystem och tågtrafikens säkerhet så att tågen kan köra över gränserna utan att stanna.
 • CEPOL, dvs. Europeiska unionens byrå för utbildning inom brottsbekämpning, finns i Budapest. CEPOL ska utveckla och tillhandahålla utbildning i brottsbekämpning för poliser och brottsbekämpande myndigheter.
 • CDT, det vill säga EU:s översättningscentrum, finns i Luxemburg. CDT ska samordna och tillhandahålla översättningstjänster för alla EU:s institutioner.
 • CPVO, dvs. Gemenskapens växtsortsmyndighet, finns i Angers. CPVO förvaltar systemet för växtförädlarrätten i EU.
 • EIT, dvs. Europeiska institutet för innovation och teknik, finns i Budapest. EIT stöder Europas innovationsförmåga och är en integrerad del av EU:s ramprogram för forskning och innovation.
 • EBA, dvs. Europeiska bankmyndigheten, finns i Paris. EBA arbetar för att skapa enhetlig reglering och tillsyn av banksektorn i EU.
 • ACER, dvs. Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, finns i Ljubljana. ACER ska bidra till att EU-marknaden för gas och el fungerar, hjälpa de nationella tillsynsmyndigheterna och se till att de arbetar effektivt.
 • ESMA, dvs. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, finns i Paris. ESMA är en oberoende myndighet inom EU som förbättrar investerarskyddet och ser till att finansmarknaderna är stabila och välfungerande.
 • EFCA, dvs. Europeiska fiskerikontrollbyrån, finns i Vigo. EFCA ska se till att EU:s gemensamma fiskeripolitik tillämpas korrekt.
 • EU-OSHA, dvs. Europeiska arbetsmiljöbyrån, finns i Bilbao. EU-OSHA ska samla in, analysera och sprida information om arbetshälsa och arbetsmiljöfrågor.
 • ECNN (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika) finns i Lissabon. ENCN ska erbjuda objektiv, pålitlig och jämförbar information om narkotika och narkotikamissbruk.
 • CEDEFOP, dvs. Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning, finns i Thessaloniki. CEDEFOP tillhandahåller information till stöd för beslut om yrkesutbildning.
 • ETF, dvs. Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, finns i Turin. ETF ska hjälpa EU:s grannländer att utveckla yrkesutbildning och arbetsmarknader så att länderna kan göra det bästa av människors kompetens och färdigheter.
 • EFSA, dvs, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, finns i Parma. EFSA producerar oberoende vetenskaplig forskning för att trygga livsmedelssäkerheten.
 • EMSA, dvs. Europeiska sjösäkerhetsbyrån, finns i Lissabon. EMSA ska erbjuda experthjälp och operativt stöd när det gäller sjösäkerhet och bekämpning av föroreningar i den marina miljön.
 • ENISA, dvs. EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet, finns i Heraklion. ENISA är ett expertcentrum för it-säkerhet som hjälper EU och dess medlemsstater att förbättra sin kapacitet att förebygga, upptäcka och bekämpa it-säkerhetsproblem.
 • EUIPO, dvs. EU:s immaterialrättsmyndighet, finns i Alicante. EUIPO förvaltar rättigheter gällande varumärken och formgivning samt ansvarar för europeiskt observatorium avseende intrång i immateriella rättigheter och databasen över anonyma verk.
 • EASO, dvs. Europeiska stödkontoret för asylfrågor, finns i Valletta. EASO ska stödja EU-länderna i att genomföra den gemensamma migrationspolitiken