Kuva: Johanna Leguerre, Thomas Dechoux

EU-kansalaisen oikeudet ja vaikuttaminen EU:ssa

Euroopan unionin kansalaisilla on unionin lainsäädännössä määrättyjä oikeuksia. Kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa EU-politiikkaan äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa sekä kansallisissa vaaleissa. EU:n kansalaisaloite on uusin keino lisätä kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa EU-tasolla.

Oikeutesi EU:n kansalaisena

Suomen kansalaisena olet myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisilla on unionin lainsäädännössä määrättyjä oikeuksia.

Näistä keskeisimpiä ovat oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltion alueella, äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa, oikeus diplomaatti- ja konsuliapuun, oikeus vedota Euroopan parlamenttiin ja oikeus kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen.

Liikkumis- ja oleskeluvapaus

Euroopan unionin kansalaisena sinulla on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti unionin alueella.

Oikeutesi liikkua vapaasti koskee EU-maiden lisäksi myös Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvia Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia, sekä erityissopimuksella Sveitsiä. Riittää, kun mukanasi on voimassa oleva henkilökortti tai passi.

EU:n kansalaisena voit viipyä toisessa EU- tai ETA-maassa kolme kuukautta. Tämän jälkeen sinun tulee rekisteröityä paikallisviranomaisille ja todistaa työskenteleväsi tai kykeneväsi muuten elättämään itsesi oleskelumaassa. Lisäksi tarvitset voimassa olevan sairausvakuutuksen.

Tiesithän, että unionin kansalaisena sinulla on oikeus saada apua muiden EU:n jäsenmaiden diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta maassa, jossa Suomella ei ole omaa edustustoa.

Puhemiehistön vaali  täysistunnossa 2. helmikuuta 2016 suljettuna lippuäänestyksenä. Kuva: Hanne Salonen, Eduskunta

Oikeus äänestää ja asettua ehdolle

Jos asut vakinaisesti muussa EU-maassa kuin Suomessa, sinulla on sama oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa sekä Euroopan parlamentin vaaleissa kuin asuinvaltiosi kansalaisilla.

Jäsenvaltiot määrittelevät itse, keitä pidetään niiden kansalaisina.

Olet vaaleissa äänioikeutettu ja vaalikelpoinen vain yhdessä jäsenvaltiossa. Saat siis käyttää äänioikeuttasi joko asuinvaltiossa tai kotivaltiossa. Asuinvaltion vaaliluetteloon sinut voidaan merkitä vain, jos olet ennakkoon tätä nimenomaisesti toivonut. Jos äänestäminen on asuinvaltiossa pakollista, tätä velvoitetta sovelletaan myös sinuun, jos olet ilmaissut haluavasi äänestää siellä.

Perusoikeudet

Kansalaisten perusoikeudet on koottu Lissabonin sopimukseen sisältyvään unionin perusoikeuskirjaan, joka kokoaa yhteen perustamissopimusten, ihmisoikeussopimusten ja Euroopan unionin tuomioistuimen vahvistamat oikeuskäytännöt. Perusoikeuskirja sisältää ihmisarvoon, vapauksiin, tasa-arvoon, yhteisvastuuseen, kansalaisten oikeuksiin sekä lainkäyttöön liittyviä oikeuksia.

Kuluttajan oikeudet

Euroopan kuluttajakeskus opastaa rajat ylittävän kuluttajakaupan kysymyksissä. Euroopan kuluttajakeskus toimii Kuluttajavirastossa osana Euroopan laajuista verkostoa (European Consumer Centres), jonka tehtävänä on edistää kuluttajansuojan toteutumista kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien rajat ylittävässä sisämarkkinakaupassa.

Rahoituspalveluihin liittyvissä ongelmissa voit hakea apua FIN-NETistä. FIN-NET on ETA-alueen laajuinen tuomioistuinten ulkopuolinen verkosto, joka käsittelee kuluttajien ja rahoituspalveluiden, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden rajat ylittäviä kiistoja.

Kuva: European Union 2013 – European Parliament

Matkustajan oikeudet EU:ssa

EU:ssa reissatessa saatat olla oikeutettu korvauksiin matkan peruuntuessa tai viivästyessä. Matkustajan oikeudet koskevat niin lentomatkustamista kuin junalla, linja-autolla ja laivallakin kulkemista, kunhan tietyt ehdot täyttyvät. Oikeuksien kannalta merkittävää on esimerkiksi se, onko kyseessä pakettimatka vai pelkät lennot.

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa –sivuilla eritellään tarkat ehdot kaikille edellä mainituille matkustustavoille sekä annetaan ohjeita auton vuokrausta suunnitteleville. Matkustajan oikeuksista voi lukea lisää myös täältä.

Henkilötietojen suoja

Saatat joutua antamaan henkilötietosi esimerkiksi työpaikkaa hakiessasi tai luottokorttia käyttäessäsi. EU-lainsäädännön tavoitteena on varmistaa henkilötietojen asianmukainen käsittely.

Sinulla on oikeus 

  • saada tietää kaikesta itseäsi koskevien tietojen keruusta ja käsittelystä
  • tutustua itseäsi koskeviin tietoihin
  • saada tietää automaattisesti tehtyjen päätösten perusteet
  • tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle.

Kansalaisten neuvontapalvelu

Tarvitsetko lakiasiantuntijan neuvontaa kansalaisten oikeuksista EU:ssa? Kansalaisten neuvontapalvelu voi auttaa, kun kohtaat ongelmia toisessa EU-maassa työntekijänä, opiskelijana tai eläkeläisenä, tai jos olet maahanmuuttaja ja tarvitset tietoa oikeuksistasi muissa EU-maissa.

Neuvontapalvelu antaa tapauskohtaista oikeusapua kansalaisille oikeuksista, joita heillä on EU-lainsäädännön nojalla. Palvelun tarjoaa Euroopan komissio European Citizen Action Service -järjestön (ECAS) välityksellä. Järjestön lakiasiantuntijat ovat riippumattomia.

Kysymyksen voi esittää verkkolomakkeella EU:n virallisilla kielillä. Vastauksen saa viikon kuluessa joko sähköpostilla tai puhelimitse.

Neuvontapalvelu ei anna perusteellista oikeudellista neuvontaa eikä analysoi asiakirjoja. Se antaa oikeusapua vain EU-lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on maksutonta.

 

EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet Euroopan unionissa

Kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa EU-politiikkaan äänestämällä Euroopan parlamentin vaaleissa sekä kansallisissa vaaleissa. EU:n kansalaisaloite on uusin keino lisätä kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa EU-tasolla. Myös esimerkiksi erilaiset kansalaisjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan eurooppalaiseen päätöksentekoon.

Kuva: European union 2017 – European parliament

Euroopan parlamentti edustaa kansalaisia

EU-kansalaisen oikeuksiin kuuluu oikeus äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa. Euroopan parlamentti on maailman suurin demokraattinen parlamentti. Se edustaa unionin kansalaisia, jotka valitsevat parlamenttiedustajat eli mepit välittömillä vaaleilla joka viides vuosi.

Suomesta valittuja Euroopan parlamentin jäseniä eli meppejä on 13. He sijoittuvat parlamentissa eri eurooppalaisiin puolueryhmiin.

Parlamentti säätää lakeja yhteistyössä Euroopan unionin neuvoston kanssa, hyväksyy EU:n talousarvion ja valvoo EU-komission ja muiden toimielimien toiminnan demokraattisuutta.

EU:n kansalaisaloite

EU:n kansalaisaloite on melko uusi mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Euroopan unionin politiikkaan. Sen tavoitteena on vahvistaa demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa sekä lähentää unionia ja kansalaisia.

Kansalaiset voivat aloitteella nostaa esiin aiheita, joista heidän mielestään tulisi keskustella Euroopan unionissa. Kansalaisaloitteen on koskettava asiaa, josta EU voi tehdä päätöksen perussopimustensa puitteissa. Komission on käsiteltävä aloite.

EU:n kansalaisaloite pohjautuu Lissabonin sopimukseen ja otettiin käyttöön 1. huhtikuuta 2012. Seitsemästä EU-maasta tuleva, vähintään miljoonan kansalaisen joukko voi tehdä Euroopan komissiolle ehdotuksen, jotta komissio tekisi asiasta lakialoitteen. Kullekin jäsenmaalle on määritelty allekirjoitusten vähimmäismäärä, joka perustuu Euroopan parlamentin jäsenmäärään. Suomesta allekirjoituksia tulee kerätä vähintään 9 750 kappaletta.

Aloitteentekijän tulee muodostaa kansalaistoimikunta, jossa on jäseniä vähintään seitsemästä eri jäsenmaasta. Tavoitteena tällä on, että aloitteella olisi alusta lähtien eurooppalainen näkökulma. Ennen allekirjoitusten keräämistä aloitteen järjestäjien on pyydettävä, että komissio rekisteröi heidän ehdotuksensa.

Edunvalvonta eli lobbaus EU:ssa

EU-asioissa lobbauksella tarkoitetaan pyrkimystä vaikuttaa päätöksentekijöihin ja päätösten valmisteluun tavoitteen, näkyvyyden tai muun edun saavuttamiseksi. EU:ssa lobbausta pidetään yleisenä vaikuttamiskeinona. Moni EU:n lainsäädäntöesitys on edellyttänyt lukuisten eri intressiryhmien kuulemista.

Lobbarit pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekijöihin erityisesti komissiossa ja parlamentissa. Eri tahojen kuuleminen kuuluu komission työskentelytapoihin sen valmistellessa lakiehdotuksia. Neuvoston osalta vaikuttaminen tapahtuu ensisijaisesti jäsenmaiden pääkaupungeissa, koska jäsenmaiden päätöksenteko on kansallisten hallitusten käsissä.

Lobbareiden kirjo Brysselissä on laaja. Suurimman joukon muodostavat teollisuusyritysten etuja ajavat ryhmät, työmarkkinaosapuolia edustavat edunvalvontaryhmät, ympäristöjärjestöt, elintarvikealaa edustavat järjestöt sekä energiajärjestöt. Myös maataloustuottajat ovat perinteisesti olleet vahvasti edustettuina EU:ssa. Lisäksi Brysselissä on muun muassa satoja aluetoimistoja eri jäsenmaiden eri alueilta ja kaupungeista. Myös Suomen eri maakunnat ja suurimmat kaupungit ovat edustettuina Brysselissä.