Kuva: Gorilla

Hoitoon toiseen EU-maahan

EU-kansalaisella on mahdollisuus saada sairaanhoitoa kotimaan lisäksi muualla EU:ssa. Direktiivi potilaan oikeuksista ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU-maassa tuli voimaan vuonna 2011.

Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kansaneläkelaitos ovat koonneet verkkosivun, jolla kerrotaan laajasti suomalaisten oikeuksista: EU-terveydenhuolto.fi

Kuva: Euroopan komissio

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Jos sairastut tai joudut onnettomuuteen toiseen EU-maahan suuntautuvan matkan aikana, sinulla on oikeus paikan päällä annettavaan lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon. Tätä varten tarvitset eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka on hankittava Kelasta ennen lähtöä.

Hoitoa saa äkillisiin sairauksiin ja tapaturmiin ja kroonisen sairauden vaatimaan tarpeeseen samoilla ehdoilla ja kustannuksilla kuin oleskelumaassa asuvatkin saavat.

Muistathan, että eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa Kela-korttia. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin saa Kelasta ja se on maksuton. Myös ulkomailla asuvat eläkkeensaajat voivat saada Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortin, kun tietyt ehdot täyttyvät.

Potilasdirektiivi

Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU-maassa. Direktiivi tuli voimaan vuonna 2011. Jäsenmailla on sen jälkeen ollut 30 kuukautta aikaa siirtää direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Suomessa direktiivi astui voimaan 2014.

Direktiivin lähtökohtana on, että potilas saa vapaasti hakea terveyspalveluja toisesta EU/ETA-maasta ja Sveitsistä. Hoitoa saa toisessa jäsenmaassa samoin perustein kuin vastaavaa hoitoa kotimaassa.

Päävastuu terveyspalveluista säilyy edelleen potilaan kotimaalla. Jos henkilö kuitenkin matkustaa toiseen jäsenmaahan hoitoon, hänen sairaanhoitokustannuksistaan vastuussa olevan valtion tulisi korvata hoitokustannukset potilaalle vähintään sen suuruisina kuin ne olisivat olleet kyseisessä valtiossa. Korvauksen saanti edellyttää, että hoito ylipäätään kuuluu kustannuksista vastuussa olevan valtion lakisääteisen terveydenhuollon piiriin.

Suomessa potilasdirektiivi on pantu toimeen lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta.