Kuva: Visit Finland/Udo Haafke

Ahvenanmaa EU:ssa

Ahvenanmaan erityisasema Euroopan unionissa todetaan Suomen liittymissopimuksessa (Ålandsprotokollet). Sen mukaan Ahvenanmaa on EU:n verounionin ulkopuolella. Pöytäkirja sisältää erityissäännöt kiinteän omaisuuden ostamisesta ja elinkeinon harjoittamisesta Ahvenanmaalla. Lisäksi Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellinen erityisasema pannaan merkille.

Veropoikkeus koskee arvonlisäveroa ja valmisteveroja. Poikkeus on mahdollistanut verovapaan myynnin lauttaliikenteessä Suomen ja Ahvenanmaan välillä sen jälkeenkin, kun verovapaus EU:n jäsenvaltioiden välisessä liikenteessä lakkasi vuonna 1999.

Ahvenanmaan itsehallintolain mukainen erityisasema ilmenee kansainvälisiä sopimuksia ja EU:n perussopimuksia vahvistettaessa. Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan maakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusmääräysten voimaansaattamis-säädöksille tarvitaan myös maakuntapäivien hyväksyntä ennen kuin sopimus tulee sen toimivaltaan kuuluvilta osin voimaan Ahvenanmaalla.

Ahvenanmaan maakuntapäivät hyväksyi muun muassa Lissabonin sopimuksen voimaansaattamisen. Vasta sen jälkeen sopimus tuli maakunnassa voimaan Ahvenanmaan toimivaltaan kuuluvilta osiltaan. Maakuntapäivät on aiemmin hyväksynyt myös Amsterdamin ja Nizzan sopimukset.

Åland/Visit Finland/Flatlight Films.

Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyntä vaadittiin myös Suomen liittyessä unioniin 1995. Maakunnassa tarvittiin kaksi eri kansanäänestystä. Ensimmäisessä kansanäänestyksessä 16.10.1994 ahvenanmaalaisista 51,9 prosenttia tuki jäsenyyttä (Suomessa 56,9 prosenttia). Toisessa kansanäänestyksessä 20.11.1994 Ahvenanmaan jäsenyyttä kannatti 73,6 % äänestäjistä.

Ahvenanmaan maakuntapäivät vahvisti liittymisen EU:hun 2.12.1994. Maakuntapäivien 30 edustajasta 26 kannatti jäsenyyttä.

EU-asioiden valmistelussa Ahvenanmaan maakuntahallituksen osallistumiseen ja tiedonsaantiin kiinnitetään erityistä huomiota. Maakuntahallituksen puheenjohtajalla on oikeus tulla kuulluksi EU-ministerivaliokunnassa silloin, kun asia kuuluu Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan tai on muutoin maakunnalle erityisen tärkeä. Ahvenanmaalla on myös oma erityisasiantuntijansa Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä.