Kuva: Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia

EU-työpaikat

Euroopan unionin toimielimissä työskentelee yhteensä yli 40 000 henkilöä mitä erilaisimmissa tehtävissä. Suomalaisia työskentelee toimielimissä noin tuhat, mikä on väkimäärään nähden varsin hyvä saavutus. Vakituisten työntekijöiden lisäksi EU-toimielimissä työskentelee myös sopimussuhteisia ja määräaikaisia työntekijöitä sekä harjoittelijoita.

Vakituiset virat

EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa rekrytointikilpailujen kautta. Kilpailujen järjestämisestä vastaa Euroopan henkilöstövalintatoimisto EPSO. Nykyään kilpailuja järjestetään vuosittain.

Kilpailujen kautta haettavat tehtävät on jaettu kolmeen pääryhmään: hallintovirkamiehiin (AD), kääntäjiin (AD) ja hallintoavustajiin (AST). AD-ryhmään kuuluvat johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät sekä tutkimustehtävät. Suurimpina työnantajia Brysselissä ovat komissio, neuvoston sihteeristö, parlamentti ja EU:n ulkosuhdehallinto.

Kilpailut ovat pääsääntöisesti kaksivaiheisia. Ensimmäinen osio järjestetään kussakin jäsenmaassa. Tietokoneella tehtävässä testissä arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta, ei niinkään EU-tiedon hallintaa. Toisessa vaiheessa mukaan päässeet osallistuvat valintaan arviointikeskuksessa Brysselissä. Arviointikeskuksessa tehtävät vaihtelevat suullisista esityksistä haastatteluihin ja erilaisiin ryhmäharjoituksiin.

Kilpailun läpäisevät hakijat valitaan niin sanotulle varallaololistoille, jotka ovat voimassa vuoden. Listalle pääseminen ei takaa vielä työpaikkaa, vaan omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa siihen kuinka nopeasti listalta pääsee töihin.

Yleisesti hakijoilta edellytetään Euroopan unionin kansalaisuutta, kyseisen alan erityisosaamista, vaadittavaa kielitaitoa, suoritettua asevelvollisuutta sekä hyvää mainetta. Tehtävien tasosta riippuen vähimmäisvaatimuksena on joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

Määräaikaiset tehtävät

Euroopan unioni hakee ajoittain myös työntekijöitä tarkoin määriteltyihin tehtäviin eri EU-toimielimissä. Sopimussuhteisia toimihenkilöitä otetaan palvelukseen tiettyihin avustaviin tai hallinnollisiin tehtäviin. Sopimus tehdään yleensä määräajaksi. Väliaikaisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen erikoisluonteisiin tai väliaikaisiin tehtäviin enintään kuudeksi vuodeksi. Avoimista työtehtävistä ilmoitetaan EPSOn sivustolla sekä toimielinten ja virastojen omilla sivuilla.

Joihinkin toimielimiin voidaan palkata myös vuokrahenkilöstöä määräaikaisiin tehtäviin, esimerkiksi sihteereiksi. Tällöin rekrytoinnista vastaavat henkilöstövuokrayritykset.

Harjoittelu

Monilla EU-toimielimillä on harjoitteluohjelmia, joiden kautta on mahdollista päästä harjoittelijaksi EU-toimielimiin 3-5 kuukauden ajaksi. Harjoittelupaikkoja on opiskelijoille, korkeakouluista vastavalmistuneille ja lingvisteille. Harjoittelijoiden työtehtävät vastaavat usein uransa alussa olevien hallintovirkamiesten töitä.

Toimielinten käytännöt harjoittelun järjestämisessä vaihtelevat, ja kukin toimielin vastaa omien harjoittelijoidensa valinnasta. Yleensä harjoittelupaikan tarjoava toimielin tai virasto maksaa harjoittelijalle apurahan, mutta joillakin toimielimillä on myös palkattomia harjoitteluohjelmia. Harjoittelijoiden yleinen alaikäraja on 18 vuotta.