Kuva: Eduskunnan suuri valiokunta 2023. Kuva: Hanne Salonen, eduskunta.

EU-asioiden käsittely Suomessa

Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä on toimivaltaisilla ministeriöillä.

Suomen EU-asioiden yhteensovitusjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että Suomella on yhteen sovitettu ja Suomen yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden eri käsittelyvaiheissa.

Suomen yhteensovittamisjärjestelmä on jäsenvaltioiden keskuudessa poikkeuksellinen. Se perustuu EU-ministerivaliokunnan linjauksiin, asioita tehokkaasti koordinoivaan virkamiesvalmisteluun sekä eduskunnan osallistumiseen ja oikea-aikaiseen informointiin EU-asioissa.

EU-asioiden yhteensovittamisesta sekä yhteensovittamisjärjestelmästä vastaa valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto. Yhteensovittamisjärjestelmään kuuluvat

 • toimivaltaiset ministeriöt,
 • EU-valmistelujaostot,
 • EU-asioiden komitea ja
 • EU-ministerivaliokunta.

Myös Brysselissä sijaitseva Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa osallistuu EU-asioiden valmisteluun.

EU-asioiden käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota Ahvenanmaan maakunnan hallituksen osallistumiseen ja tiedonsaantiin.

Katso videolta, miten EU-laki syntyy. Video: Tussitaikurit Oy

EU-ministerivaliokunta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain yleensä perjantaisin käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suomen toimintalinjat muun muassa kaikkiin Euroopan unionin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin. Ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri.

Ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri. Kuva: Lauri Heikkinen | valtioneuvoston kanslia.

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen puheenjohtajalla on oikeus tulla kuulluksi EU-ministerivaliokunnassa silloin, kun asia kuuluu Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan tai se on muutoin maakunnalle erityisen tärkeä.

EU-asioiden komitea

EU-asioiden komitea on ministeriöiden, tasavallan presidentin kanslian, oikeuskanslerin viraston, Suomen Pankin ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustajista koostuva yhteistyöelin, joka käsittelee laajoja ja useita ministeriöitä koskevia EU-asioita, kuten Euroopan komission työohjelmaan vaikuttamista. Lisäksi komitea päättää EU:n toimielimiin ja virastoihin lähetettävistä kansallisista asiantuntijoista. Komitean puheenjohtajana on EU-asioiden osaston päällikkö eli EU-asioiden valtiosihteeri.

EU-jaostot

EU-asioiden komitea on asettanut yhteensä 36 sektorikohtaista valmistelujaostoa. Jaostojärjestelmä on EU-asioiden virkamiesvalmistelun perusrakenne. EU-jaostoissa puheenjohtaja ja sihteeri ovat yleensä toimivaltaisesta ministeriöstä.

Jaostot voivat kokoontua suppeassa tai laajassa kokoonpanossa. Suppeaan kokoonpanoon kuuluu toimivaltaisten ministeriöiden virkamiesten lisäksi muiden ministeriöiden ja virastojen edustajia. Laajaan kokoonpanoon kuuluu myös etujärjestöjen ja sidosryhmien edustajia. Kussakin jaostossa on myös edustaja valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolta ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta. Jaostot kokoontuvat vaihtelevasti tarpeen mukaan.

EU-asioiden osasto valtioneuvoston kansliassa

Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto vastaa EU-asioiden yhteensovittamisesta valtioneuvostossa ja kansallisen yhteensovittamisjärjestelmän toimivuudesta. Se toimii EU-ministerivaliokunnan ja EU-asioiden komitean sihteeristönä ja on edustettuna kaikissa EU-asioiden komitean asettamissa sektorikohtaisissa valmistelujaostoissa.

EU-asioiden osaston tehtäviin kuuluvat lisäksi

 • Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelu
 • EU:n yleiseen kehittämiseen ja institutionaalisiin kysymyksiin liittyvät asiat
 • pääministerin ja eurooppaministerin työn tukeminen EU-asioissa
 • Suomen edustaminen EU-tuomioistuimessa ja EU-rikkomusmenettelyissä
 • toimintaohjeiden välittäminen EU-edustustolle yhdessä vastuuministeriöiden kanssa
 • EU-asioiden yhteensovittamista ja valmistelua koskevien menettelytapojen kehittäminen
 • sellaiset EU-asiat, jotka eivät kuulu muille ministeriöille
 • tiedonkulun varmistaminen Suomen EU-edustuston ja kansallisten viranomaisten välillä
 • osallistuminen valtioneuvoston EU-koulutukseen, EU-viestintään ja EU-asiakirjahallinnointiin

Eduskunta

Eduskunta osallistuu EU:ssa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun ja saa niistä tietoa. EU-asiat käsittelee eduskunnassa suuri valiokunta, jolle erikoisvaliokunnat antavat lausuntoja. EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat asiat käsitellään ulkoasiainvaliokunnassa.Linkki toiselle sivustolle

Valtioneuvosto saattaa EU-toimintaan liittyviä asioita eduskunnan käsiteltäviksi U-kirjelmillä ja E-kirjeillä sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilla UTP-kirjeillä. Lisäksi valtioneuvosto voi esittää eduskunnalle muun muassa tiedonantoja ja selontekoja. Pääministeri voi antaa eduskunnalle ilmoituksia.

Kansallisten parlamenttien, Suomessa siis eduskunnan, asema vahvistui Lissabonin sopimuksen perusteella. Merkittävin uudistus on parlamenteille annettu erityistehtävä valvoa toissijaisuus- eli läheisyysperiaatteen toteutumista. Päätökset on siten tehtävä mahdollisimman lähellä kansalaista ja oikealla tasolla. Ellei periaate kansallisten parlamenttien mielestä toteudu, ne voivat tehdä huomautuksen komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Video: Eduskunta ja Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd