Bild: Gorilla

Att uppsöka vård i ett annat EU-land

EU-medborgare har möjlighet att få sjukvård såväl i sitt hemland som i andra EU-länder.

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten har samlat omfattande information om finländarnas rättigheter på en egen webbplats: EU-halsovard.fi

Bild: Europeiska kommissionen

Om du blir sjuk under resan

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under en resa i ett annat EU-land, har du rätt till medicinskt nödvändig sjukvård på platsen.

Om en EU-medborgare plötsligt insjuknar i ett annat EU-land men har med sig ett avgiftsfritt europeiskt sjukvårdskort beviljat av FPA, kostar vården lika mycket som den skulle kosta för en medborgare i landet i fråga. Utan sjukvårdskort står patienten själv för kostnaderna och får ersättning enligt kostnaderna för den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

I fråga om både akut och icke-brådskande vård förutsätts för ersättning att samma service är tillgänglig inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Du kommer väl ihåg att det europeiska sjukförsäkringskortet inte ersätter FPA-kortet. Det europeiska sjukvårdskortet är gratis och du får det av FPA.

Patientrörlighetsdirektivet

Patientrörlighetsdirektivet stärker patientens rättigheter och förutsättningar att få vård i ett annat EU-land. I Finland trädde direktivet i kraft 2014.

Utgångspunkten för direktivet är att en patient fritt får söka hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat EU- eller EES-land och i Schweiz. Vård i ett annat medlemsland ges på samma grunder som motsvarande vård i hemlandet.

Patientens hemland har fortfarande huvudansvaret för hälso- och sjukvårdstjänsterna. Om en person emellertid reser till ett annat medlemsland för att få vård ska den stat som är ansvarig för personens sjukvårdskostnader ersätta patienten för vårdkostnaderna till minst det belopp som de skulle ha uppgått till i staten i fråga. För att en person ska kunna få ersättning förutsätts det att vården omfattas av den lagstadgade hälso- och sjukvården i den stat som är ansvarig för kostnaderna.

I Finland har patientrörlighetsdirektivet genomförts genom lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.