Tillgänglighetsverktyg

Bild: Gorilla

Att uppsöka vård i ett annat EU-land

EU-medborgarna har möjlighet till sjukvård också i andra EU-länder än i hemlandet. Hur vården ordnas och ersätts beror på det aktuella fallet.

På eget initiativ eller med förhandstillstånd

Man kan på eget initiativ söka efter vård utomlands, eller så kan man ansöka om ett förhandstillstånd av FPA. Den som uppsöker vård på eget initiativ måste själv sköta om kostnaderna och söka om ersättning senare.

Förhandstillståndet för vård i ett annat EU/EES- land eller Schweiz ansöks via offentliga hälsovården. Ansökan behandlas i enlighet med Finlands hälsovårdsprinciper. Ansökan bör behandlas inom utsatt tid för vårdgarantin. Ett utlåtande av en läkare bör skickas till FPA som sedan på basis av utlåtandet och ansökan beviljar eller förkastar förhandstillståndet. Förhandstillstånd kan beviljas för vård som inte inom medicinskt försvarbar tid kan ges i personens bosättningsland. Vårdgivaren fakturerar kostnaderna direkt av FPA.

Det är alltid bäst att på förhand kontakta FPA för att kontrollera ersättningspraxisen.

Bild: Europeiska kommissionen

Europeiska sjukvårdskortet

Det är bra att skaffa ett europeiskt sjukvårdskort om du tillfälligt vistas i ett annat EU-land. Det gör det lättare att snabbt få vård och underlättar sökandet av ersättning för vårdkostnaderna vid akuta sjukdomsfall. Meningen är att den som insjuknat ska få den vård som behövs ör att fortsätta sin vistelse i landet. Kortet gäller inom EU/EES- området och i Schweiz vid vistelser under ett år. Kortet fås gratis hos FPA. Rätten till vård gäller främst akuta sjukdomsfall, olycksfall och annan medicinskt nödvändig sjukvård. Vid akuta sjukdomsfall får man vård också utan kortet, men ersättningsvillkoren kan avvika.

Patientdirektivet

Patientdirektivet stärker patientens rättigheter och förutsättningar för att få vård i en annan medlemsstat. Direktivet trädde i kraft år 2011. Medlemsländerna har 30 månader på sig att införliva direktivet som en del av den nationella lagstiftningen. I Finland träder direktivet i kraft år 2014 efter att ha behandlats färdigt i höst.

Utgångspunkten för direktivet är att en patient får söka fritt hälso- och sjukvårdstjänster i en annan EU- eller EES-stat och Schweiz. Vård fås i ett annat medlemsland på samma grunder som motsvarande vård i hemlandet.

Huvudansvaret för ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänsterna har fortfarande patientens hemland. Om en person ändå åker till en annan medlemsstat för vård, ska den stat som har ansvaret för hans eller hennes sjukvårdskostnader ersätta patienten för vårdkostnaderna till minst samma belopp som i staten i fråga. Förutsättningen för att få ersättning är att vården överhuvudtaget omfattas av den lagstadgade hälso- och sjukvården i den stat som ansvarar för kostnaderna.

I Finland verkställs patientdirektivet med en ny lag om hälsovård över gränserna.

Mer info om patientdirektivet på social- och hälsovårdsministeriets webbsidor.

Följ oss