Bild: Gorilla

Att uppsöka vård i ett annat EU-land

EU-medborgarna har möjlighet till sjukvård också i andra EU-länder än i hemlandet. Hur vården ordnas och ersätts beror på det aktuella fallet.

På eget initiativ eller med förhandstillstånd

Du har rätt till ett europeiskt sjukvårdskort (European Health Insurance Card, EHIC) beviljat av FPA om du är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader. Kortet är avgiftsfritt.

Man kan på eget initiativ söka efter vård utomlands, eller så kan man ansöka om ett förhandstillstånd av FPA. Den som uppsöker vård på eget initiativ måste själv sköta om kostnaderna och söka om ersättning senare.

Ansökan om förhandstillstånd för vård i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz lämnas till Folkpensionsanstalten. Med anledning av ansökan begär FPA ett utlåtande av den offentliga hälso- och sjukvården och avgör ansökan utifrån utlåtandet. Förhandstillstånd kan beviljas för vård som inte kan tillhandahållas i hemlandet inom en medicinskt sett rimlig tid. Förhandstillståndet täcker alla kostnader för vården. Förhandstillstånd kan beviljas för vård som inte inom medicinskt försvarbar tid kan ges i personens bosättningsland. Vårdgivaren fakturerar kostnaderna direkt av FPA.

Det är alltid bäst att på förhand kontakta FPA för att kontrollera ersättningspraxisen.

Bild: Europeiska kommissionen

Europeiska sjukvårdskortet

När du vistas tillfälligt i ett annat EU-land får du vid akuta sjukdomsfall medicinskt nödvändig sjukvård till samma pris som den lokala klientavgiften. Med det europeiska sjukvårdskortet kan du också få vård i samband med graviditet, kronisk sjukdom eller förlossning.

Det europeiska sjukvårdskortet kan användas i EU- och EES-länderna och i Schweiz inom den offentliga hälso- och sjukvården och på sådana privata läkarmottagningar och sjukhus som har ingått sjukförsäkringsavtal.

Patientdirektivet

Patientdirektivet stärker patientens rättigheter och förutsättningar för att få vård i en annan medlemsstat. Direktivet trädde i kraft år 2011. Medlemsländerna har 30 månader på sig att införliva direktivet som en del av den nationella lagstiftningen. I Finland träder direktivet i kraft år 2014 efter att ha behandlats färdigt i höst.

Utgångspunkten för direktivet är att en patient får söka fritt hälso- och sjukvårdstjänster i en annan EU- eller EES-stat och Schweiz. Vård fås i ett annat medlemsland på samma grunder som motsvarande vård i hemlandet.

Huvudansvaret för ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänsterna har fortfarande patientens hemland. Om en person ändå åker till en annan medlemsstat för vård, ska den stat som har ansvaret för hans eller hennes sjukvårdskostnader ersätta patienten för vårdkostnaderna till minst samma belopp som i staten i fråga. Förutsättningen för att få ersättning är att vården överhuvudtaget omfattas av den lagstadgade hälso- och sjukvården i den stat som ansvarar för kostnaderna.

I Finland har patientrörlighetsdirektivet genomförts genom en lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Mer info om patientdirektivet på social- och hälsovårdsministeriets webbsidor.