Bild: Visit Finland/Udo Haafke

Åland i EU

Ålands särställning i Europeiska unionen fastställs i Finlands anslutningsfördrag (Ålandsprotokollet). Enligt protokollet står Åland utanför EU:s skatteunion. Protokollet innehåller också särskilda bestämmelser om förvärvandet av fast egendom och rätten att idka näring på Åland. Dessutom beaktas Ålands folkrättsliga särställning.

Skatteundantaget gäller mervärdesskatt och punktskatter. Undantaget möjliggjorde
skattefri försäljning i båttrafiken mellan Finland och Åland även efter det
att skattefriheten i trafiken mellan EU:s medlemsstater upphörde 1999.

Ålands särställning enligt självstyrelselagen kommer till uttryck när internationella

avtal och EU:s grundfördrag ska fastställas. Självstyrelselagen för Åland stipulerar att om ett internationellt avtal innehåller en bestämmelse i en fråga som faller inom landskapets behörighet träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft. Ålands lagting godkände också ikraftträdandet av Lissabonfördraget. Först därefter trädde fördraget i kraft i landskapet till de delar som faller inom landskapets behörighet. Lagtinget hartidigare godkänt Amsterdam- och Nicefördragen.

Åland/Visit Finland/Flatlight Films.

Ett godkännande av Ålands lagting krävdes också då Finland anslöt sig till unionen 1995. På Åland behövdes två separata folkomröstningar. I den första folkomröstningen den 16 oktober 1994 röstade 51,9 procent av ålänningarna för ett medlemskap (i Finland 56,9 procent). I den andra folkomröstningen den 20 november 1994 var 73,6 procent för ett åländskt medlemskap.

Ålands lagting fastställde anslutningen till EU den 2 december 1994. Av lagtingets
30 ledamöter röstade 26 för medlemskapet.

Vid beredningen av EU-ärenden fästs särskild uppmärksamhet vid att Ålands
landskapsregering deltar och informeras. Landskapsregeringens ordförande har rätt
att bli hörd i EU-ministerutskottet när ett ärende faller inom landskapet Ålands behörighet eller i övrigt är särskilt viktigt för landskapet. Åland har också en egen
specialrådgivare vid Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel.