Uutinen 13.6.2002

Eurooppa-neuvosto Sevillassa 21. – 22.6.

Valtioneuvosto päätti 13. kesäkuuta Suomen edustautumisesta Sevillan Eurooppa-neuvostossa 21. ja 22. kesäkuuta. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Valtiovarainministeri Sauli Niinistö osallistuu kokoukseen sen käsitellessä talous- ja rahaliittoa koskevia kysymyksiä.

Kokouksen keskeisimmäksi aiheeksi noussee maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka. Tavoitteena on keskustella yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittämisestä ja vauhdittaa sen alaan kuuluvia yhteisiä toimia. Aihe on osa Suomen EU-puheenjohtajakaudella pidetyn Tampereen Eurooppa-neuvoston seurantaa.

Puheenjohtajavaltio Espanjan mukaan yhteisten toimien keskeisinä tavoitteina ovat laittoman maahanmuuton ehkäiseminen, maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen, EU:n ulkorajavalvonnan tehostaminen sekä laittomaan maahanmuuttoon liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen.

Sevillassa pohdittaneen myös tapoja rajoittaa yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka eivät omalta osaltaan kontrolloi Eurooppaan päätyvää laitonta maahanmuuttoa. Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ohella on mahdollista, että oikeus- ja sisäasioita koskevan yhteistyön tiivistäminen yleisemminkin nousee esille.

Toinen keskeinen teema on neuvoston toiminnan kehittäminen. EU:n neuvoston pääsihteeri Javier Solana sekä puheenjohtajavaltio laativat Sevillaa varten selvityksen, joka sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia neuvoston toiminnan kehittämiseksi. Nämä koskevat todennäköisesti mm. neuvoston kokoonpanojen lukumäärää ja tehtäviä, Eurooppa-neuvostojen valmistelua sekä neuvoston työn avoimuutta. Sevillassa on määrä hyväksyä joukko uusia toimenpiteitä raportin pohjalta.

Laajentumisen osalta Sevillassa keskustellaan ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta puheenjohtajan ja komission antaman tilannekatsauksen pohjalta. Pyrkimyksenä on saattaa liittymisneuvottelut tuloksekkaaseen päätökseen kriteerit täyttävien hakijamaiden kanssa vuoden 2002 loppuun mennessä. Komissio esittää lisäksi Sevillan Eurooppa-neuvostolle kertomuksen hakijamaiden hallinnollisten instituutioiden vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Keskusteluissa onkin tarkoitus käsitellä erityisesti hakijamaiden hallinnollista kapasiteettia.

Sevillassa valtion- ja hallitusten päämiehet keskustelevat ensimmäisen kerran unionin tulevaisuutta koskevista kysymyksistä ja konventin työskentelyn etenemisestä valmistelukunnan puheenjohtajan Valéry Giscard d’Estaingin selonteon perusteella. Tarkoituksena on myös pohtia tapoja, joilla Eurooppa-neuvosto voi edesauttaa Nizzan sopimuksen ratifiointia Irlannissa. Ratifiointi on määrä saada päätökseen kaikissa jäsenvaltioissa vuoden 2002 loppuun mennessä.

On todennäköistä, että koska Balin valmistelukokous ei päässyt yhteisymmärrykseen toimintaohjelmasta, myös Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen valmistelut nousevat entistä merkittävämmäksi aiheeksi Sevillassa. Eurooppa-neuvoston tulisi määritellä Sevillassa Euroopan unionin yleinen kanta Johannesburgin huippukokousta varten.

Ulkosuhdeaiheista Sevillassa esillä ovat todennäköisesti ainakin Lähi-idän rauhanprosessi, jonka osalta pohditaan unionin mahdollisuuksia edistää osapuolten lähentymistä ja neuvotteluyhteyden luomista näiden välille, sekä Intian ja Pakistanin välinen kiristynyt tilanne. Lisäksi keskusteltaneen Afganistanin ja Länsi-Balkanin tilanteista.

Sevillassa on myös tarkoitus hyväksyä puheenjohtajavaltion selvitys Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta.

Talous- ja sosiaalikysymysten osalta Sevillassa hyväksytään talouspolitiikan suuntaviivat ja otetaan tiedoksi Ecofinin tiedonanto veropaketin neuvotteluissa saavutetusta edistyksestä. Pyrkimyksenä on pohtia keinoja sääntelyn laadun parantamiseksi komission laatiman toimintasuunnitelman pohjalta. Suomen tavoitteena on lisäksi käydä keskustelua Lissabonin-strategiaan liittyvien prosessien tehostamisesta ja virtaviivaistamisesta.

Kysymys EU:n virastojen sijaintipaikoista ei todennäköisesti nouse esille Sevillassa. Suomen tavoitteena on ollut saada Sevillassa aikaan päätös elintarviketurvallisuusviranomaisen sijoittamisesta Helsinkiin. Elintarviketurvallisuusviranomainen on aloittanut väliaikaisesti toimintansa Brysselissä vuoden 2002 alusta.

Sevillan Eurooppa-neuvoston lopullinen asialista selviää Espanjan pääministerin José Maria Aznarin kirjeestä, joka saapunee juuri kokouksen alla. Pääministeri Aznar vieraili Helsingissä kokouksen valmisteluihin liittyen maanantaina 3.6.2002.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Antti Peltomäki, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2182