Uutinen 21.8.2002

Suomen EU-politiikan tavoitteet Tanskan puheenjohtajakaudella

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli 16. elokuuta Suomen EU-politiikan tavoitteita Tanskan puheenjohtajakaudella. Suomi tukee Tanskan linjauksia.

Suomi pitää Euroopan unionin laajentumista tärkeimpänä EU-politiikan tavoitteena vuoden 2002 jälkipuoliskolla. Laajentumisen aikataulusta ja periaatteista on pidettävä kiinni. EU:lla pitää olla valmius päättää neuvottelut kymmenen hakijamaan kanssa vuoden 2002 loppuun mennessä, ja liittymisneuvottelut päättävien hakijamaiden tulee täyttää jäsenyyden edellytykset.

Laajentuminen edellyttää neuvoston toiminnan määrätietoista kehittämistä. Suomi tukee Tanskan pyrkimyksiä toimeenpanna viipymättä Sevillan Eurooppa-neuvoston päätökset Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelusta ja neuvoston toiminnan tehostamisesta. Nämä muutokset voidaan toteuttaa ilman perustamissopimuksen muutoksia. Suomi pitää tärkeänä, että perustamissopimuksen muutokset valmistellaan kokonaisuutena ja että unionin toimielinjärjestelmän uudistuksissa huolehditaan jäsenmaiden välisestä tasa-arvosta sekä siitä, että komission asemaa ei heikennetä.

EU asetti kunnianhimoisia kilpailukykytavoitteita Lissabonin Eurooppa-neuvostossa vuonna 2000. Lissabonin strategiaa käsitellään kevään 2003 Eurooppa-neuvoston kokouksessa, mikä edellyttää kilpailukykyä parantavien päätösten aktiivista valmistelua jo Tanskan kaudella. Suomi katsoo, että energiamarkkinoiden vapauttamisesta tehdyistä päätöksistä on pidettävä tiukasti kiinni. Informaatioteknologia ja bioteknologia ovat EU:n kilpailukyvyn kannalta avainasemassa, ja näiden alojen toimintaedellytyksistä on huolehdittava.

Lissabonin kilpailukykystrategia edellyttää myös tehokasta seurantaa. Suomi haluaa painottaa, että yhteisesti sovittuja sääntöjä on noudatettava. Suomi ehdottaa lisäksi, että kilpailukykystrategiaa palvelevia prosesseja uudistetaan. Talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen, työllisyysprosessin ja Cardiffin talousuudistusprosessin pitää entistä paremmin osoittaa EU:n kilpailukyvyn puutteet.

Päätös elintarviketurvallisuusviranomaisen sijoittamisesta Helsinkiin on tehtävä Tanskan puheenjohtajakaudella.

Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokous pidetään 26.8. – 4.9. EU-puheenjohtajamaana Tanskalla on kokouksessa keskeinen asema EU:n toiminnan yhteensovittajana. Suomen mielestä on tärkeää, että EU ottaa kokouksessa johtavan roolin.

Tanskan puheenjohtajakausi antaa erinomaisen tilaisuuden edistää EU:n pohjoista ulottuvuutta muun muassa pohjustamalla uutta toimintaohjelmaa vuosille 2004-2006. EU:n laajentuminen edellyttää myös sitä, että unioni asettaa entistä enemmän painoa Itämeren alueen kehittämiselle.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Alec Aalto, p. (09) 1602 2180 ja neuvotteleva virkamies, Markku Keinänen, p. (09) 1602 2184, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö

Tiedote 194/2002

16.8.2002