Uutinen 27.8.2002

Johannesburgin kokous alkoi rakentavasti

Suomen aloitteesta EU:n tavoitteeksi on asetettu erityisesti tuotanto-ja kulutustapojen muuttaminen pitkällä aikavälillä.

Ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat 26.8.2002

Kestävän kehityksen huippukokous käynnistyi tänään virallisesti Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Kaksi viikkoa kestävien neuvottelujen aikana on tarkoitus hioa valmiiksi kestävää kehitystä edistävä, käytännön toimista koostuva toimintaohjelma aikatauluineen. Valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyvät myös poliittisen julistuksen, joka linjaa tulevien vuosien tavoitteet maailmanlaajuisiksi ja paikallisiksi tavoitteiksi.

Avajaisissa Suomea edustaneen ympäristöministeri Jouni Backmanin mukaan neuvottelut ovat käynnistyneet rakentavasti. Myönteisenä esimerkkinä on saavutettu yksimielisyys maailman ympäristörahaston GEF:n (Global Enviroment Facility) lisärahoituksesta niin, että se voi rahoittaa uusia toimintakohteita, kuten vaarallisten kemikaalien hallinta ja maaperän köyhtyminen, erityisesti aavikoituminen. Backmanin mukaan kuitenkin vaikeimmat edelleen sopimatta olevat asiat liittyvät rahoitukseen, kaupan esteisiin ja globalisaatioon. Johannesburgissa on tarkoitus vahvistaa Dohassa marraskuussa 2001 sovitun Maailman kauppajärjestön WTO:n työohjelman sekä YK:n kehitysrahoituskokouksessa maaliskuussa hyväksytyn Monterreyn loppuasiakirjan sitoumukset ja vauhdittaa näiden toimeenpanoa. Lisäksi on kiinnitettävä huomio globalisaation hallintaan niin, että sen hyödyt jaetaan valtioiden kesken ja niiden sisällä oikeudenmukaisesti, samalla vähentäen haitallisia ympäristövaikutuksia. Ministerien ja virkamiesten on tarkoitus saada kiistakysymykset ratkottua ennen valtionpäämiesten saapumista kokoukseen viikon kuluttua.

Suomen valtuuskuntaa huippukokouksessa johtaa presidentti Tarja Halonen. Valtuuskunnan varapuheenjohtajina toimivat ympäristöministeri Jouni Backman, kehitysyhteistyöministeri Suvi-Anne Siimes sekä ulkomaankauppaministeri Jari Vilen. Virkamiesvaltuuskunnan puheenjohtajat ovat kestävän kehityksen suurlähettiläs Taisto Huimasalo ulkoministeriöstä ja ympäristoministeriön kansainvälisten asiain johtaja Aira Kalela.

Viikonloppuna kokoukseen oli saapunut vajaat 5000 virallista valtuutettua, 2500 tiedotusvälineiden ja yli 3000 kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijatahojen edustajaa. Ensi viikkoon mennessä kokoukseen ja sen satoihin oheistapahtumiin odotetaan yhteensä noin 70 000 osanottajaa eri puolilta maapalloa. YK:n jäsenvaltioiden hallitusten lisäksi kokoukseen osallistuu laaja joukko parlamentaarikkoja sekä paikallishallinnon, alkuperäiskansojen, kansalaisjärjestöjen, tieteen sekä elinkeinoelämän edustajia. Suomen viralliseen valtuuskuntaan kuuluu 45 jäsentä ja valtuuskunnan työhön osallistuu asiantuntijoina saman verran kuntien, talouselämän, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden edustajia.

Johannesburgin toimintaohjelman yhtenä päätavoitteena on vähentää köyhyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa puhtaan juomaveden, riittävän ravinnon ja energian sekä kelvollisten asuntojen saannin ratkaisevaa parantamista. Samalla on kyettävä vähentämään luonnonvarojen liiallista kulutusta vastaamaan paremmin luonnon kantokykyä.

Suomen aloitteesta EU:n tavoitteeksi on asetettu erityisesti tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen pitkällä aikavälillä, jota varten valmistellaan kymmenvuotista työohjelmaa. Talouden kasvun haitallisia ympäristövaikutuksia on pystyttävä vähentämään ja kasvu on kytkettävä irti luonnonvarojen käytön kasvusta käyttämällä sellaisia tuotantomenetelmiä, jotka vievät vähemmän energiaa ja raaka-aineita.

Suomi haluaa Johannesburgin toimintasuunnitelmalle tehokkaan seurannan. Tärkeätä on määritellä toteuttamisvastuut ja suunnitelman toteutumista osoittavat mittarit.

Muista neuvottelutavoitteista erityisen tärkeitä Suomelle ovat tavoite pysäyttää luonnonvarojen hupeneminen vuoteen 2015 mennessä ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2010 mennessä.

Myös energiakysymykset ovat neuvotteluissa tärkeällä sijalla. Haasteena on turvata energian saatavuus maailman köyhille ja löytää keinot edistää kestävää energiantuotantoa ja -kulutusta. EU ajaa myös uusiutuvan energian osuuden lisäämistä maailmanlaajuisesti 15 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.

Huippukokouksen asialistalla on myös kestävän kehityksen hallinnon vahvistaminen kaikilla tasoilla, sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti.

Johannesburgin huippukokoukseen osallistuvan Suomen valtuuskunnan toiminnasta ja tapahtumista kerrotaan internetissä päivittäin ulkoministeriön kotisivulla formin.finland.fi/Johannesburg sekä Suomen YK-liiton sivuilla www.ykliitto.fi/kutsu/

Lisätietoja:
/> Suurlähettiläs Taisto Huimasalo, ulkoministeriö,

matkapuhelin 040 759 8816

Kansainvälisten asiain johtaja Aira Kalela, ympäristöministeriö,

matkapuhelin 040 506 1175

Lehdistöjärjestelyt Johannesburgissa:

Yksikön päällikkö Erja Tikka, ulkoministeriö, matkapuhelin 040 532 9764

Ylitarkastaja Satu Reijonen, ympäristöministeriö, matkapuhelin 050 3715 476

Lisätietoja:
/>Neuvotteluja voi seurata reaaliajassa YK:n sivuilla
Earth Negotiations Bulletin raportoi päivittäin neuvotteluista
YK:n kotisivut Johannesburgin huippukokouksessa