Uutinen 5.12.2002

YAUN valmistelee Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostoa

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto (YAUN) kokoontuu Brysselissä 9. ja 10. joulukuuta.

Neuvoston yleisissä asioissa pääpaino on 12. ja 13. joulukuuta Kööpenhaminassa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmisteluissa. YAUN:ssa hyväksytään Eurooppa-neuvoston lopullinen asialista. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja ministeri Jari Vilén.

Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston keskeisin teema on laajentuminen. Kokouksessa on määrä tehdä tarvittavat päätökset, jotta neuvottelut kymmenen hakijamaan kanssa voidaan saattaa päätökseen tämän vuoden lopussa ja allekirjoittaa liittymissopimus Ateenassa huhtikuussa 2003. Uusien maiden on määrä liittyä unionin jäseniksi 1.5.2004. Lisäksi Eurooppa-neuvoston on määrä tehdä tarvittavat päätökset Bulgariaa ja Romaniaa koskevista yksityiskohtaisista etenemissuunnitelmista aikatauluineen sekä niille myönnettävästä liittymistä edeltävästä lisätystä tuesta. Tavoitteena on myös tehdä päätös Turkin ehdokkuuden seuraavasta vaiheesta.

Suomen tavoitteena on, että neuvottelut kymmenen edistyneimmän hakijamaan kanssa saatetaan loppuun viimeistään Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa aikaisemmin hyväksyttyjä neuvotteluperiaatteita noudattaen. Bulgariaa ja Romaniaa tulee tukea niiden itsensä asettaman liittymistavoitteen saavuttamisessa vuonna 2007. Objektiivisia kriteerejä ja eriyttämisperiaatetta tulee noudattaa neuvottelujen loppuun asti. Liittymistä edeltävän tuen lisäämisen tulee olla oikeassa suhteessa maiden vastaanottokykyyn. Turkkia tulee rohkaista jatkamaan uudistuksia. Suomi on valmis harkitsemaan toimia, jotka vahvistavat uudistusprosessia ja tarkastelemaan seuraavaa askelta Turkin jäsenyydelle sen tekemien uudistusten ja niiden toimeenpanon valossa.

YAUN:ssa esitellään myös puheenjohtajan raportti Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostolle siitä, miten nykyisiä tulkkaus- ja käännöskäytäntöjä voitaisiin laajentumista silmällä pitäen parantaa. Kyseessä ovat työkielten käyttöä koskevat uudistukset. Unionin virallisten kielten asemaan ei ole tarkoitus puuttua. Suomi on painottanut, että kielikysymystä tulee käsitellä käytännönläheisesti, konkreettisten parannusehdotusten kautta. Uudistustyössä on oltava kunnianhimoisia, sillä tarve muutokseen on todellinen. Lähtökohtana on oltava kielten tasavertaisuus sekä se, että poliittisen tason virallisiin kokouksiin taataan täysi tulkkaus ja että keskeiset asiakirjat käännetään jatkossakin.

Vuoden 2003 puheenjohtajavaltiot Kreikka ja Italia esittelevät neuvostossa toimintaohjelmansa vuodelle 2003. Tämä on ensimmäinen Sevillan päätelmien mukainen uudenlainen yksivuotinen työohjelma, joka korvaa aikaisemmat puheenjohtajuusohjelmat. Suomi pitää erittäin tervetulleena neuvoston toiminnan suunnittelemista yksittäistä puheenjohtajakautta pidemmälle ajalle. Ensi vuonna hyväksyttävä ensimmäinen kolmivuotisohjelma sisältää myös Suomen vuoteen 2006 ajoittuvan EU-puheenjohtajakauden.

Ulkosuhdeasioista neuvostossa ovat esillä mm. Lähi-idän, Irakin, Afganistanin, Länsi-Balkanin ja Moldovan tilanteet sekä EU-Afrikka-suhteet. Sevillan Eurooppa-neuvoston seurannan osalta asialistalla ovat paluumuuttoon, ulkorajojen valvontaan ja muuttoliikkeisiin liittyvät projektit kolmansien maiden kanssa. Komissio on myös valmistellut neuvostolle tiedonannon muuttovirroista ja kehityksestä.

VALTIONEUVOSTON TIEDOTUSYKSIKKÖ TIEDOTE 324/2002