Uutinen 21.2.2003

YAUN käsittelee Irakin ja Lähi-idän tilannetta (VNK)

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu Brysselissä maanantaina 24. helmikuuta. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Neuvosto tarkastelee Irakin ja Lähi-idän tilannetta Brysselin ylimääräisen Eurooppa-neuvoston jälkeen. Irakilta edellytetään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tinkimätöntä täytäntöönpanoa. Lähi-idän rauhanprosessissa EU kannattaa edelleen kvartetin – EU:n, Yhdysvaltojen, Venäjän ja YK:n – laatiman tiekartan hyväksymistä ja pikaista toimeenpanoa.

Neuvosto keskustelee Laajempi Eurooppa – uudet naapurit -aloitteesta, josta on tarkoitus laatia yksityiskohtainen ehdotus maaliskuuksi 2003. Kun unionin ulkoraja siirtyy laajentumisen myötä idemmäksi, naapuruuspolitiikan tarkastelu keskittyy ensisijaisesti uusiin naapureihin Ukrainaan, Valko-Venäjään ja Moldovaan. Pidentyvästä unionirajasta huolimatta Venäjä ei ole uusi naapuri, ja suhteita siihen tulee tarkastella erikseen. Suomi osallistuu aktiivisesti rajat ylittävän yhteistyön instrumenttien kehittämiseen.

Neuvosto käsittelee myös EU-Venäjä-suhteita, mm. Pietarissa toukokuussa pidettävän huippukokouksen valmisteluja. Suomi kannattaa nykyisen Venäjä-strategian voimassaolon jatkamista kahdella vuodella. Komissio ja neuvoston sihteeristö ovat ryhtyneet laatimaan arviota EU-Venäjä-yhteistyön kehyksestä. Suomi korostaa erityisesti tarvetta analysoida miltä osin vuonna 1997 voimaan tullut kumppanuus- ja yhteistyösopimus (PCA) on toteutunut tai jäänyt toteutumatta, ennen kuin ryhdytään keskustelemaan mahdollisista uusista yhteistyöjärjestelyistä.

Neuvostossa on esillä tilannekatsaus EU:n ensimmäisen sotilaallisen kriisinhallintaoperaation valmistelusta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Tavoiteaikatauluna pidetään operaation siirtämistä Natolta EU:lle maaliskuussa 2003. Kokouksessa keskustellaan myös EU:n ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ETYJ:n yhteistyön tehostamisesta.

Neuvosto kuulee konventin toisen varapuheenjohtajan Jean-Luc Dehaenen selostuksen konventin työn etenemisestä. Keskeisiä ajankohtaisia kysymyksiä ovat tulevan perustuslaillisen sopimuksen valmistelu ja konventin työskentelyaikataulu. Suomi pitää tärkeänä, että konventti saa työnsä päätökseen kesäkuuhun 2003 mennessä. Asianmukaisen kansallisen käsittelyn turvaamiseksi konventin ja hallitusten välisen konferenssin väliin tarvitaan riittävän pitkä valmistautumistauko.

Neuvosto keskustelee myös Brysselissä 21. maaliskuuta kokoontuvan Eurooppa-neuvoston asialistasta. Kevään Eurooppa-neuvoston pääaihe on Lissabonin kilpailukykystrategia. Suomi pitää tärkeänä, että Eurooppa-neuvosto painottaa erityisesti Lissabonin strategian toteuttamiseksi jo sovittujen päätösten toimeenpanoa, uuden lainsäädännön vaikuttavuusarviointia, telekommunikaatio- ja bioteknologiasektoreiden toimintaedellytysten vahvistamista sekä kestävän kehityksen strategian toimeenpanoa.

Komissio esittelee neuvostossa edistymisraportin taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevasta raportista. Neuvoston ei ole tarkoitus tehdä päätöksiä raportin pohjalta, mutta jäsenvaltioilla on mahdollisuus tuoda esille rakennerahastouudistusta koskevia näkökantojaan. Suomen ensisijaisena tavoitteena on turvata Suomen erittäin harvaan asuttujen alueiden säilyminen pysyvästi tavoitteen 1 piirissä myös laajentumisen jälkeen.

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö TIEDOTE 52/2003