Uutinen 21.3.2003

Eurooppa-neuvosto keskusteli Lissabonin strategiasta ja Irakin tilanteesta (VNK)

Brysselissä 20. ja 21. maaliskuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto keskusteli Lissabonin strategiasta, joka käsittelee Euroopan unionin talous-, sosiaali- ja ympäristöasioiden tilannetta.

Strategian tavoitteena on tehdä EU:sta maailman kilpailukykyisin talous vuoteen 2010 mennessä. Myös Irakin tilanne oli esillä Eurooppa-neuvostossa.

Kokous määritteli Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi neljä painopistettä uudistuksille: työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamisen, innovoinnin ja yrittäjyyden edistämisen, sisämarkkinoiden vahvistamisen sekä kasvua ja työllisyyttä tukevan ympäristönsuojelun.

Osana yrittäjyyden edistämistä Eurooppa-neuvosto kannattaa lainsäädännön pikaista yksinkertaistamista ja parantamista, mitä Suomi pitää erityisen tärkeänä. Sääntelyn laadun parantamista koskeva toimielinten sopimus tulisi saada valmiiksi ennen kesäkuun Eurooppa-neuvostoa. Eurooppa-neuvosto totesi myös, että yritysostodirektiivi olisi annettava mahdollisimman pian ja että julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntökokonaisuus tulisi hyväksyä heinäkuuhun mennessä.

Eurooppa-neuvosto vahvisti Barcelonassa vuonna 2002 asetetun tavoitteen, jonka mukaan tutkimus- ja kehitystoimintaan tulisi investoida n. kolme prosenttia bruttokansatuotteesta. Suomi on jo saavuttanut tämän tavoitteen. Suomi tukee myös Eurooppa-neuvoston tavoitteita kolmannen sukupolven matkaviestinnän kehittämisessä. Kokouksessa velvoitettiin komissio raportoimaan televiestintäalan kehittymisestä ennen kevään 2004 Eurooppa-neuvostoa.

Komission tulee Eurooppa-neuvoston mukaan perustaa työllisyystyöryhmä, jonka tehtävänä on riippumattomasti selvittää työllisyyteen liittyviä haasteita ja uudistustoimia. Kokous ilmaisi tyytyväisyytensä komission aikomukseen esittää tiedonanto maahanmuuton, maahanmuuttajien integroitumisen ja työllisyyden vuorovaikutuksesta. Tiedonannossa tulisi ottaa huomioon mm. ammattitaitoisen työvoiman puute ja väestörakenteen muutos EU:ssa.

Kokouksessa todettiin, että Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma tulisi hyväksyä ennen kesäkuun Eurooppa-neuvostoa. Samalla kokous ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että komissio aikoo pian tehdä ehdotuksia yhteisön liikenneinfrastruktuurin hinnoittelusta. Suomi oli erityisen tyytyväinen siihen, että Eurooppa-neuvosto käsitteli myös meriturvallisuutta ja totesi, että yhteistyötä naapurivaltioiden kanssa on tehostettava öljykuljetusten varmistamiseksi vaikeissa jääoloissa.

Irakia koskien Eurooppa-neuvosto ilmaisi toiveensa, että konflikti loppuisi mahdollisimman vähin ihmishenkien menetyksin ja kärsimyksin. Kokous painotti edelleen YK:n keskeistä asemaa kriisin aikana ja sen jälkeen sekä sitoutui humanitaarisiin tarpeisiin vastaamiseen. Eurooppa-neuvosto keskusteli lisäksi tilanteesta Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, Kyproksessa ja Pohjois-Koreassa.

Pääministeri Paavo Lipponen selosti Eurooppa-neuvostolle Suomen ja Italian pääministerien käymiä keskusteluja ns. kahden viraston mallista, jossa elintarviketurvallisuusvirasto sijoitettaisiin Helsinkiin ja Parmaan sijoitettaisiin virasto, joka keskittyisi mm. eurooppalaisen omaleimaisen ruokakulttuurin edistämiseen. Asiaa valmistellaan edelleen pitäen silmällä Thessalonikin Eurooppa-neuvostoa kesäkuussa.

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö TIEDOTE 84/2003