Uutinen 25.3.2003

EU-esitys tehostaa yritysten pääsyä julkisille markkinoille (KTM)

Julkisten hankintojen direktiivejä uudistetaan: Tavoitteena tehostaa yritysten pääsyä julkisille markkinoille

EU:n ministerineuvosto on 20.3.2003 vahvistanut yhteisen kantansa julkisten hankintojen direktiiviuudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa hankintojen kilpailuttamista ja yritysten tasapuolista pääsyä julkisille markkinoille. Uudistus selkeyttää kilpailuttamisen menettelytapoja ja muuttaa säännöksiä joustavammiksi.

Neuvostossa saavutettu yhteisymmärrys on tärkeä etappi julkisten hankintojen sääntelyn uudistamisessa. Lakipaketti toimitetaan nyt käsiteltäväksi Euroopan parlamenttiin, jossa sen hyväksymisestä äänestetään. Jos parlamentti ei tyydy neuvoston tekemiin muutoksiin, käsitellään lakipakettia vielä neuvoston ja parlamentin sovittelumenettelyssä. Käsittelyvauhdista riippuen direktiivit saataneen kuitenkin voimaan vuoden 2003 aikana. Kun direktiivit on hyväksytty EU-tasolla, uudistetaan myös Suomen kansallista hankintalainsäädäntöä. Lainsäädännön uudistustyö käynnistetään kuluvana keväänä ja se pyritään saattamaan loppuun vuoden 2004 aikana.

Nyt uudistettavat direktiivit koskevat valtion, kuntien ja muiden viranomaisten tavara- ja palveluhankintojen sekä rakennusurakoiden kilpailuttamista (viranomaisdirektiivi) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postialalla toimivien yksiköiden hankintoja (peruspalveludirektiivi). Direktiivit säätelevät hankintoja, joiden arvo ylittää nk. kynnysarvon. Kuntien tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo on noin 250 000 euroa, rakennusurakoiden taas noin 6,2 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät muutosehdotukset liittyvät neuvottelumahdollisuuksien lisäämiseen hankintamenettelyissä, hankintojen kohteen tekniseen määrittelyyn, ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen sekä hankintasopimusten tekoperusteisiin. Huomiota on kiinnitetty myös yritysten mahdollisuuksiin saada entistä paremmin tietoja tarjouskilpailuista. Uudistus muun muassa mahdollistaa sähköiset menettelytavat hankinnan eri vaiheissa, mikä nopeuttaa kilpailuttamista ja helpottaa yritysten osallistumista tarjouskilpailuihin.

Peruspalveludirektiivi ei uusien säännösten mukaan enää koskisi aloja, joilla vallitsee avoin ja vapaa kilpailu. Aloitteen alan vapauttamiseksi jäsenvaltiossa voisivat jäsenvaltioiden lisäksi tehdä hankintoja tekevät yksiköt sekä komissio. Muulta keskeiseltä sisällöltään peruspalveludirektiivi vastaa viranomaisdirektiiviä.

Julkisten hankintojen arvo on huomattava, noin 15 prosenttia jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta. Suomessa julkisia hankintoja tehdään vuosittain noin 15 miljardilla eurolla. Julkiset hankinnat ovat yksi Eurooppa-neuvoston Lissabonin strategian mukaisista aloista, joilla pyritään edistämään sisämarkkinoiden toteutumista.

Kauppa- ja teollisuusministeriö Tiedote 48/2003