Uutinen 22.7.2003

EU:n ympäristö- ja energiaministerit kokoontuivat lämpimässä Italiassa (YM)

EU:n energia- ja ympäristöministerit kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteiseen kokoukseen Italian kutsumana. Kokouksessa hahmotettiin eurooppalaista tapaa sovittaa yhteen energia- ja ympäristöpolitiikka

Käsiteltävänä oli kolme teemaa: energia, teknologia ja ympäristön haasteet, energiamarkkinoiden vapauttaminen ja ympäristö sekä ilmastosopimuksen tulevaisuus ja mahdollisuus vähähiilisen talouden luomiseen.

Ympäristöministeri Enestam: Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii ympäristöteknologian kehittämistä

Ensimmäisessä teemassa ministerit keskustelivat teknologiapolitiikan roolista ilmastopolitiikassa ja tavoista edistää teknologiapolitiikkaa. Ympäristöministeri Enestamtähdensi teknologian roolia: ”Suomen mielestä teknologialla ja sen kehittämisellä onkeskeinen osa ilmastopolitiikan kaikilla tasoilla, olkoonkin, että se on vain yksi osa.”

”Uudet teknologiat ovat välttämättömiä kunnianhimoisten ilmastopoliittisten päämäärien saavuttamiseksi, mutta ilmastopoliittiset päämäärät taas välttämättömiä kannustaaksemme uusien teknologioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen”, Enestam jatkoi.

Enestam painotti Euroopan yhteisön toimia ympäristöteknologian edistämiseksi, kuten komission aloitetta ympäristöteknologian toimintaohjelman valmistelemiseksi.

Ympäristöteknologian kehittämisessä tulee Enestamin mielestä säilyttää kokonaisvaltainen lähestymistapa, koska innovaatiot mahdollistavat edistyksen useilla ympäristöpolitiikan osa-alueilla samanaikaisesti. Innovaatioita tarvitaan mm. vähähiilisen talouden edistämisessä ja uusissa ratkaisuissa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarinen: Uudet ympäristöpoliittiset ohjaustoimet tulee sovittaa avoimien energiamarkkinoiden toimintaan

Toisessa teemassa olivat esillä energiapolitiikan uudet taloudelliset ohjauskeinot: uusiutuvien energialähteiden käytön laajentamista edistävät ns. vihreät sertifikaatit, päästökauppa sekä energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät ns. valkoiset sertifikaatit.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen tähdensi, että ”päästökaupan toimeenpanossa on äärimmäisen tiukka aikataulu. Päästöoikeuksien alkujaossa yritykset saattavat joutua erilaiseen kilpailuasemaan. Komission tulisi seurata kiinteästi, syntyykö mahdollisesti markkinahäiriöitä. On tärkeää, että päästökauppa alkaa myös käytännössä samanaikaisesti kaikissa jäsenmaissa.”

Pekkarinen totesi, että Suomi seuraa kiinteästi vihreiden sertifikaattien käyttöönottoa. Hän esitti myös arvion, että ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa avoimilla energiamarkkinoilla, mutta toimenpiteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon markkinoiden häiriötön toiminta.

Venäjän rooli ilmastopolitiikassa />
Kokouksen puheenjohtajan loppupäätelmissä korostettiin EU:n tarvetta rakentavaan ja konkreettiseen yhteistyöhön Venäjän kanssa energia- ja ympäristösektoreilla. Tähän tarjoutuu mahdollisuus toimeenpantaessa EU:n päästökauppadirektiiviä. EU:n aktiivisuudell halutaan varmistaa Venäjän toimia Kioton pöytäkirjan ratifioimiseksi.

Uusiutuvien energialähteiden edistäminen />
Molemmat suomalaiset ministerit korostivat puheenvuoroissaan uusiutuvien energialähteiden lisäkäytön tärkeyttä energia- ja ilmastopolitiikassa. Lisaksi uusiutuvat energialähteet olivat esillä useissa muissa puheenvuoroissa ja puheenjohtajan päätelmissä.

EU:n ympäristö- ja energiaministerit kokoontuivat epäviralliseen ministerikokoukseen Italian Montecatiniin 18. – 20. 7.2003. Italia oli kutsunut ministerikokoukseen nykyiset jäsenmaat, 10 liittymissopimuksen allekirjoittanutta maata, hakijamaat Bulgarian, Romanian ja Turkin sekä ETA-maa Norjan. Suomesta kokoukseen osallistuivat ympäristöministeri Jan-Erik Enestam ja kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen.

Suomi piti ympäristö- ja energiaministereiden yhteistä kokousta sekä sen aihevalintaa tärkeänä. Kokous jatkoi jo vuonna 1998 käynnistynyttä ns. Cardiff-prosessia, jolla pyritään edistämään ympäristökysymysten yhdentämistä eri sektoreiden politiikkaan Amsterdamin sopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja:
/> Kansainvälisten asiain neuvos Leena Simonen, ympäristöministeriö, puhelin (09) 1603 0304, gsm 050 596 7818

Neuvotteleva virkamies Jaakko Ojala, ympäristöministeriö,

gsm 050 362 2035

Teollisuusneuvos Arto Lepistö, kauppa- ja teollisuusministeriö,

gsm 050 592 2756

Erityisavustaja Jyri Järvihaavisto, kauppa- ja teollisuusministeriö, gsm 050 582 1130