Uutinen 16.4.2004

Yhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia aiotaan helpottaa EU:ssa (OM)

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle tiedoksi EU:n komission direktiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on helpottaa eri jäsenvaltioissa toimivien yhtiöiden rajat ylittäviä sulautumisia.

Direktiivin tarkoituksena on vähentää yhteisössä toimivien yhtiöiden rajat ylittäviin sulautumisiin liittyviä lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia vaikeuksia.

Ehdotus mahdollistaisi rajat ylittävät sulautumiset nykyistä selvästi halvemmin ja yksinkertaisemmin ja se hyödyttäisi erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Useassa valtiossa toimivat yhtiöt voisivat luopua konsernirakenteesta ja vähentää näin hallintokulujaan ja tehostaa pääoman käyttöä.

Valtioneuvosto kannattaa rajat ylittäviä sulautumisia koskevaa direktiivitasoista sääntelyä. Direktiivin soveltamisalaa tulisi kuitenkin selventää ja sulautuminen tulisi määritellä joustavammin. Suomi pyrkii neuvotteluissa siihen, että direktiivin vaikutukset henkilöstön osallistumisjärjestelmiin minimoitaisiin, erityisesti kun kyseessä on suomalaisten yhtiöiden henkilöstö.

Direktiivi lisäisi jäsenvaltioiden kilpailua yrityksistä ja se vaikuttaisi myös siihen, miten tulevaisuudessa kehitetään kansallisella ja EU:n tasolla yhtiön kotipaikan perusteella määräytyvää verotusta sekä lainsäädäntöä.

Direktiivillä ei ole välittömiä vaikutuksia suomalaisten yhtiöiden henkilöstön, osakkaiden, muiden sijoittajien ja velkojien asemaan. Komission ehdottamassa muodossa se voisi joissakin tapauksissa heikentää suomalaisten yhtiöiden työntekijöiden osallistumista yhtiön hallintoon.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. (09) 1606 7664

Oikeusministeriö Tiedote 16.4.2004