Uutinen 28.7.2005

Muutoksia uimaveden laatua koskevaan direktiiviin?

Komissio on esittänyt uimavesidirektiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on tarkistaa vuoden 1976 uimavesidirektiiviä ja säätää uimaveden laadun seurannasta ja luokituksesta, laadun hallinnasta ja uimaveden laatua koskevasta tiedottamisesta.

Direktiiviehdotuksessa uimavedelle on asetettu kolme laatuluokitusta ; « erinomainen », « hyvä » ja « huono ». Luokitus perustuu mokrobiologisiin analyyseihin, erityisesti suolistoperäisten bakteerien määrään. Komission esitys on ollut neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyssä.

Neuvosto lisäsi yhteisessä kannassaan esitykseen neljännen kategorian « riittävä », mikä taso jäsenmaiden on saavutettava vuoteen 2015 mennessä. Parlamentin ympäristövaliokunta on puolestaan esittänyt neuvoston yhteiseen kantaan useita tarkistuksia liittyen lähinnä direktiivin soveltamisalaan ja uimaveden luokitukseen. Se esitti mm. neljännen kategorian hylkäämistä katsoen, ettei kategoria paranna aiempaa direktiiviä eikä vastaa WHO:n arvojen mukaisia vähimmäisvaatimuksia. Valiokunta halusi myös palauttaa alkuperäisen ehdotuksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että uimavedet ovat vähintään « hyviä » vuoteen 2011 mennessä.

Direktiivin soveltamisalaan liittyen valiokunta ei kannattanut neuvoston tekemää erottelua sisävesien ja rannikkovesien välillä, jossa rannikkovesien mikrobiologiset vaatimustasot olisivat vain puolet sisävesien tasosta. Tulviin, onnettomuuksiin ja infrastruktuurin häiriöihin liittyvän hätätilasunnitelmia koskevan artiklan osalta valiokunta ei pitänyt riittävänä neuvoston näkemystä, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että « toteutetaan oikea-aikaisia ja riittäviä hallintotoimenpiteitä ». Se esitti tarkistusta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava hätätilasuunnitelmat ml.valvonta- ja varhaisvaroitusjärjestelmät ja kansalaisten tiedottaminen.

Täysistunnossaan Euroopan parlamentti päätyi kuitenkin höllentämään eräitä vaatimuksiaan uimaveden laadun tiukentamisesta. Se luopui eräistä ympäristövaliokunnan esittämistä vaatimuksista, jotta asiassa päästäisiin yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa. Se hyväksyi mm. tarkistuksen, jonka mukaan laatukategoria « riittävä » on voimassa kahdeksan vuoden siirtymäkauden ajan vaatien kuitenkin samalla tälle luokitukselle tiukempia vaatimuksia. Se haluaa pitää kiinni aikarajasta, jonka mukaan jäsenmaiden tulisi saavuttaa laatukategoria « hyvä » vuoteen 2011 mennessä. Parlamentti hyväksyi myös neuvoston esittämän erottelun rannikkovesien ja sisävesien vaatimustaoista. Lisäksi se hyväksyi neuvoston kannan vastaisesti tarkistuksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee vahvistaa hätäsuunnitelmat tulvia, onnettomuuksia ja infrastruktuurin häiriöitä varten. Direktiivin muutoksen astuessa voimaan yleisölle tulee tiedottaa uimaveden laadusta yksinkertaisen ja standartoidun symbolijärjestelmän mukaisesti.

Seuraavaksi asia siirtyy neuvoston käsiteltäväksi. Tarvittaessa järjestetään neuvoston ja parlamentin välinen sovittelumenettely.

Euroopan Komission Suomen Edustuston Uimavesitiedote

Euroopan Parlamentin Ennakkokatsaus (suomeksi)

Kuntaliiton Brysselin Toimiston Uimavesitiedote