Uutinen 30.9.2005

Suomen EU-puheenjohtajakausi 2006

Suomen EU-puheenjohtajakauden asialistaan tulevat vaikuttamaan käynnissä olevat merkittävät hankkeet, kuten perustuslakisopimuksen tulevaisuus, rahoituskehykset 2007-2013, WTO-neuvottelut ja laajentuminen.

Kuva: UM, kuvaaja: Matti Tirri

Kukin EU-jäsenvaltio toimii vuorollaan kuusi kuukautta Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana. Suomi on EU:n puheenjohtajamaa 1.7.-31.12.2006.

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa neuvoston ja Eurooppa-neuvoston istuntoja sekä erilaisten työryhmien ja komiteoiden kokouksia. Puheenjohtajana toimiva maa myös edustaa neuvostoa ulkopuolisiin maihin ja muihin EU:n toimielimiin nähden sekä koko EU:ta sen ulkosuhteissa.

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli 2.9.2005 Suomen EU-puheenjohtajakauden lähtökohtia. Suomi tulee tekemään tiivistä yhteistyötä vuoden 2006 alkupuoliskolla puheenjohtajuutta hoitavan Itävallan kanssa sekä Saksan kanssa, joka toimii vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon puheenjohtajamaana.

Suomen puheenjohtajakaudella työtä ohjaa EU:n neuvoston kolmivuotinen ohjelma vuosille 2004-2006. Ohjelman pohjalta Suomi valmistelee yhteistyössä Itävallan kanssa yksityiskohtaisemman neuvoston työohjelman vuodelle 2006. Siitä, mitkä Suomen mielestä ovat puheenjohtajakauden tärkeimmät painopistealueet, voidaan lopullisesta päättää vasta juuri ennen puheenjohtajakauden alkua.

Ministerivaliokunnan päätöksen mukaan asialistaan tulevat vaikuttamaan käynnissä olevat merkittävät hankkeet, kuten perustuslakisopimuksen tulevaisuus, rahoituskehykset vuosille 2007-2013, WTO-neuvottelut ja laajentuminen. Suomi pitää tärkeänä myös Lissabonin strategian mukaisesti keskittymistä kasvuun ja työllisyyteen, jotta Eurooppa menestyisi maailmanlaajuisessa kilpailussa. Innovaatiopolitiikkaan, palveluiden sisämarkkinoiden kehittämiseen ja parempaan sääntelyyn halutaan kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi ohjelmassa painotetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä.

Suomi näkee unionin ulkoisen toiminnan tehostamisen tärkeänä. Työtä jatketaan mm. sotilaallisen ja siviilikriisinhallinan aloilla. Esillä ovat myös YK:n uudistaminen, suhteet Venäjään ja Yhdysvaltoihin sekä pohjoinen ulottuvuus.

Suomen edellisellä puheenjohtajakaudella aloittaman vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämistä pyritään jatkamaan. Suomi pyrkii edistämään tämän alan ulkosuhteita, laajentamaan kansalaisten vapaata liikumista sekä torjumaan kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia.

Myös päivittäisen työn tehokas johtaminen on puheenjohtajakauden tuloksellisuuden kannalta tärkeä seikka. Suomi tuleekin panostamaan neuvoston toiminnan ja päätöksenteon kehittämiseen puheenjohtajakaudellaan. Tämä tarkoittaa neuvostojen ja kaikkien niiden alaisten elinten valmistelujen ja kokouskäytäntöjen tehostamista.

Lisätietoja:

Suomen puheenjohtajakauden lähtökohtia. Hyväksytty EU-ministerivaliokunnassa 2.9.2005
Suomen EU-puheenjohtajakauden lähtökohtia, Valtioneuvoston tiedote 265/2005
Suomessa EU-puheenjohtajakaudella järjestettävät kokoukset 2006 (28.9.05)