Uutinen 18.11.2005

Suomi nimesi uudet edustajat alueiden komiteaan

Alueiden komitea on neuvoa antava poliittinen edustuselin, joka tarjoaa paikallis- ja alueviranomaisille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin Euroopan unionin keskuspaikoilla.

Alueiden komitean täysistunto.
Kuva: Alueiden komitea

Alueiden komitean (AK) nykyinen nelivuotinen toimikausi päättyy tammikuussa 2006. Hallitus nimesi 3.11. ehdokkaat Suomen edustajiksi ja varaedustajiksi alueiden komiteaan seuraavaksi kaudeksi 2006 -2010. Lopullisen päätöksen edustajista ja varaedustajista tekee Euroopan unionin neuvosto.

Alueiden komitea paikallis- ja aluetason äänitorvena

AK perustettiin vuonna 1994 hoitamaan pääasiassa kahta tehtävää. Ensinnäkin noin kolme neljäsosaa EU:n lainsäädännöstä pannaan täytäntöön paikallis- tai aluetasolla; on siis syytä antaa paikallisille ja alueellisille edustajille sananvaltaa uusien EU:n säädösten kehittämisessä. Toiseksi esiintyi huolta siitä, että Euroopan unionin juna jatkaa kulkuaan, mutta jättää kansalaiset asemalaiturille. Yksi keino unionin ja kansalaisten välisen kuilun kaventamiseksi oli kutsua lähinnä kansalaisia oleva vaaleilla valittu hallintotaso mukaan päätöksentekoon.

Perussopimukset velvoittavat komission ja neuvoston pyytämään alueiden komitealta lausuntoa, kun tehdään uusia ehdotuksia, joilla on alueellinen tai paikallinen ulottuvuus. Lisäksi komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat pyytää alueiden komitealta lausuntoa muista aiheista, jos niiden mielestä ehdotuksella on merkittäviä vaikutuksia alue- tai paikallistasolla. AK voi myös antaa oma-aloitteisia lausuntoja, joten se voi tuoda EU:n asialistalle uusia asioita.

Komitea järjestää työskentelynsä kuuden, komitean jäsenistä koostuvan erikoistuneen valiokunnan avulla. Jäsenet tutkivat yksityiskohtaisesti ehdotuksia, joista on pyydetty AK:n lausuntoa, ja laativat lausuntoluonnoksen, jossa tuodaan esiin, mitä kohtia Euroopan komission ehdotuksissa AK kannattaa ja mitä se haluaisi muuttaa. Tämän jälkeen lausuntoluonnos käsitellään yhdessä AK:n viidestä vuosittaisesta täysistunnosta. Mikäli lausuntoluonnos saa tuekseen enemmistön äänet, se hyväksytään alueiden komitean lausunnoksi ja lähetetään edelleen komissioon, Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon.

Komitean jäsenet ovat paikallisia toimijoita

Alueiden komitea koostuu 317 jäsenestä ja yhtä monesta varajäsenestä, jotka neuvosto nimeää jäsenvaltioiden esityksestä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kustakin maasta tulevien jäsenten määrä on suhteessa maan väkilukuun. Suomesta AK:ssa on 9 jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Jokainen valtio valitsee esittämänsä henkilöt omalla tavallaan, mutta kaikki valtuuskunnat vastaavat kyseisen jäsenvaltion poliittista, maantieteellistä ja alueellista tai paikallista tasapainoa. Jäsenet ovat kotiseutunsa paikallis- ja alueyhteisöjen vaaleilla valittuja edustajia tai tärkeässä asemassa olevia toimijoita.

AK:n jäsenet asuvat ja työskentelevät kotiseudullaan ja jatkavat työtään paikallis- tai aluehallinnossa esimerkiksi alueneuvoston puheenjohtajana, suurehkon kaupungin johtajana tai valtuutettuna. Näin ollen he ovat edelleen kosketuksissa edustamiensa ihmisten näkemyksiin ja huolenaiheisiin ja voivat siten välittää ne EU:n päätöksentekoprosessin ytimeen tullessaan Brysseliin AK:n istuntoihin.

Alueiden komitean kotisivu