Uutinen 2.12.2005

Pohjoiselle ulottuvuudelle uudet suuntaviivat

Pohjoisen ulottuvuuden jatkoa linjattiin Brysselissä 21. marraskuuta pidetyssä ministerikokouksessa. Kokouksessa päätettiin suuntaviivoista, joiden pohjalle Pohjoisen ulottuvuuden -politiikan jatkoa aiotaan rakentaa vuodesta 2007 eteenpäin.

Pohjoisen ulottuvuuden -politiikan maantieteellinen kohdentuminen. Kuva: Euroopan komissio

Pohjoisen ulottuvuuden (PU) tämänhetkinen toimintaohjelma umpeutuu vuoden 2006 lopussa. Nyt päätettyjen suuntaviivojen mukaan PU:lle tullaan luomaan vuoden 2007 alusta vakaa ja pysyvä konsepti aikaisempien kolmivuotisten toimintaohjelmien tilalle. Mukana kokouksessa olivat ulkoministerit EU-maista, Venäjältä, Norjasta ja Islannista sekä edustajat pohjoisilla alueilla toimivista alueellisista organisaatioista, kansainvälisistä rahoituslaitoksista ja EU-instituutioista.

Pohjoinen ulottuvuus osana EU-maiden politiikkaa

Suomi teki aloitteen Euroopan unionin pohjoisesta ulottuvuudesta vuonna 1997. Suomen ja Ruotsin liityttyä vuonna 1995 EU:n jäseniksi EU sai itäiseksi rajanaapurikseen Venäjän ja Baltian maat. Suomi näki alueen haasteet sekä yhteistyömahdollisuudet ja halusi EU:n mukaan alueen kehittämistyöhön tavoitteena vakauden ja hyvinvoinnin lisääminen unionin pohjoisilla lähialueilla.

Pohjoisen ulottuvuuden -politiikka on tähän asti toteutunut erityisten kolmivuotisten toimintaohjelmien muodossa. Toimintaohjelmat ovat toimineet kahdella tasolla: ylätasolla PU on poliittinen yhteistyömalli, mutta käytännön tasolla PU toteutuu kumppanuuksien muodossa. Kumppanuuksia ovat ympäristökumppanuus sekä sosiaali- ja terveyskumppanuus. Ensin mainitun tavoitteena on vastata alueen ydinturva- ja muihin ympäristöhaasteisiin. Jälkimmäisen tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään tarttuvia tauteja ja elintapasairauksia sekä vähentää sosiaalisten ongelmien uhkaa lähialueilla. Kumppanuudet mahdollistavat sellaisiakin suuria hankkeita, jotka ilman yhteistyötä ja laajaa rahoituspohjaa saattaisivat jäädä toteutumatta.

Pietariin syksyllä 2005 valmistunut uusi jätevedenpuhdistamo on osaltaan Pohjoisen ulottuvuuden -politiikan tulosta. Kuva: Finnfund

Uudistuvalle Pohjoisen ulottuvuuden -politiikalle vakaa ja pysyvä toimintamalli

Pohjoisen ulottuvuus on tähän asti ollut ennen kaikkea EU-maiden politiikkaa, ja Venäjä, Norja sekä Islanti ovat olleet kumppaneita tässä toiminnassa. Nyt päätettyjen suuntaviivojen mukaan uudessa mallissa keskeiset muutokset verrattuna vanhaan tulevat olemaan seuraavat.

• Pohjoisesta ulottuvuudesta tulee EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin yhteistä politiikkaa. Venäjä, Norja ja Islanti muuttuvat kumppaneista täysvaltaisiksi osapuoliksi.

• Pohjoinen ulottuvuus kytketään osaksi EU:n ja Venäjän välistä yhteistyömallia eli PU liitetään osaksi niin sanotun neljän yhteisen alueen toimeenpanoa.

• Kolmivuotisista toimintaohjelmista siirrytään toistaiseksi voimassaoleviin deklaraatioon ja kehysasiakirjaan.

Nyt päätettyjen suuntaviivojen mukaan Pohjoisen ulottuvuuden yhteistyön toimintasektorit tulevat uudessa mallissa olemaan:

• taloudellinen yhteistyö; />
• vapaus, turvallisuus ja oikeus;

• ulkoinen turvallisuus siviilikriisinhallinnan osalta;

• tutkimus, koulutus ja kulttuuri;

• ympäristö, ydinturvallisuus ja luonnonvarat;

• sosiaali- ja terveyskysymykset.

Suuntaviivojen pohjalta komissio tulee laatimaan luonnoksen PU:n kehysasiakirjaksi, joka sisältää toiminnan tavoitteet eri sektoreilla sekä niihin tarvittavat rakenteet. Kehysasiakirjan ja erillisen lyhyen deklaraation viimeistely sekä hyväksyminen tulevat tapahtumaan näillä näkymin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Asiakirjoja käsitellään muun muassa Suomessa syyskuussa 2006 järjestettävässä pohjoisen ulottuvuuden virkamieskokouksessa. Lopullisesti nämä asiakirjat hyväksytään syksyllä 2006 EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin välillä järjestettävässä korkean tason tilaisuudessa.

Pohjoisen ulottuvuuden perustiedot 07.06.2005 (Ulkoasiainministeriön internetsivut)

Ministerikokous käsittelee Pohjoisen ulottuvuuden tulevia suuntaviivoja (UM-tiedote 363; 18.11.2005)