Uutinen 5.12.2005

EU:n sosiaalipolitiikkaa käsitellyt avoin yleisöluento

Kehittämispäällikkö Elina Palola Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta alusti 28. marraskuuta EU:n sosiaalipolitiikasta. Palola keskittyi Uudenmaan Eurooppa-tiedotuksen järjestämällä avoimella yleisöluennolla erityisesti kuluvaan vuoteen, jota voidaan pitää Euroopan unionin muutosten vuotena sosiaalipolitiikan kannalta.

Palolan mukaan Suomen liittyessä Euroopan unioniin 90-luvun puolivälissä lähtökohtana oli se, että EU-jäsenyys ei vaikuta millään muotoa Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Toisin kuitenkin kävi ja nykyään EU vaikuttaa monin tavoin myös jäsenmaiden sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Palola totesi, että Matti Karin ja Juho Saaren teos Sosiaalinen Eurooppa on hyvä johdatus aiheeseen, mutta samalla hän kehotti kuulijoita tutustumaan myös muiden kirjoittajien tuotantoon aiheesta. Sosiaalipolitiikka kun sivuaa läheisesti päivänpolitiikkaa.

Lissabonin strategian ja palveludirektiivi esillä sosiaalipolitiikassa

Vuosi 2005 on ollut erityisen mielenkiintoinen sosiaalipolitiikan kannalta. Palola viittasi kahteen ajankohtaiseen aiheeseen: Lissabonin strategiaan ja palveludirektiiviin. Palola johdatti kuulijat Lissabonin strategian sisältöön perehtymällä lyhyesti sen historialliseen taustaan. Vuoden 2000 keväällä päätettiin käynnistää kymmenvuotisstrategia, jonka mukaan EU:sta oli määrä tehdä maailman kilpailukykyisin alue vuoteen 2010 mennessä. Tämän vuoden alussa havaittiin, ettei puoliväliin asetettuja määräaikaistavoitteita oltu saavutettu. Oli ”Uuden Lissabonin strategian” aika. Uudesta strategiasta karsittiin pois kaikki komission kannalta epäolennainen, mukaan lukien sosiaalipolitiikka. Palola kertoi komission puheenjohtaja Barroson verranneen Lissabonin strategiaa joulukuuseen, jossa oli liikaa koristeita. Kuusta tuli karsia, jolloin jäljelle jäi ainoastaan pelkkä runko. Taloudellisen näkökulman voimistumisesta voidaan Palolan mukaan vetää johtopäätös, että markkinaliberalistinen suuntaus on muutoinkin voimistumassa unionin alueella.

Palola paneutui myös paljon keskustelua herättäneeseen komission ehdotukseen palveludirektiivistä. Palola otti kuluttajan näkökulman ja kritisoi erityisesti siihen sisältyvää alkuperämaaperiaatetta. Esimerkkinä Palola käytti tilannetta, jossa Suomen kansalainen joutuisi tekemään kuluttajavalituksen Puolaan, mikä tuntuu hänen mielestään kohtuuttomalta. Palola kertoi, että palveludirektiiviä tultaneen kuitenkin lieventämään ja esimerkiksi terveyspalvelut jäisivät kokonaan sen ulkopuolelle. Asiasta saadaan Euroopan parlamentin kanta tammikuussa, minkä jälkeen on mahdollista, että komissio antaa asiasta uuden esityksen. Valvonnan on joka tapauksessa voitava olla kansallista, Palola totesi.

Lopuksi Palola veti yhteen alustuksensa kaksi teemaa. Palolan mukaan Lissabonin strategia ja palveludirektiivi yhdessä olivat pääasiallisena syynä siihen, että perustuslaillinen sopimus kaatui viime keväänä Hollannin ja Ranskan kansanäänestyksissä, vaikka itse perustuslaillisessa sopimuksessa ei ollut sinänsä mitään uutta aiheeseen liittyen.

Sosiaalipolitiikalla sopeudutaan taloudelliseen muutokseen

Sosiaalipolitiikasta on tullut Palolan mukaan eräänlainen työkalupakki, jolla sopeudutaan taloudelliseen muutokseen, eikä kyseessä ole pelkästään EU:n mukanaan tuomat muutokset. Ajan henkeen sopii myös se, että sosiaalipolitiikan on automaattisesti tuettava markkinoiden toimivuutta, eikä enää puhuta hyvinvointivaltiosta vaan hyvinvointiyhteiskunnasta. Taloudellisen ja sosiaalisen politiikan suhde on Palolan mielestä kaiken ydinkysymys. Miten perustella kansalaisille jatkuva talouskasvu tai se, millainen olisi oikeudenmukainen taloudellisen ja sosiaalisen aspektin suhde?

Tilaisuudessa käytiin lisäksi keskustelua Suomen kilpailukyvystä sekä kuntien palvelujen ulkoistamisesta. Palola halusi painottaa, että EU ei pakota yhtään kuntaa ulkoistamaan palvelujaan. Mikäli kuitenkin yksikin palvelu päätetään kilpailuttaa, toimitaan sisämarkkinalainsäädännön mukaisesti. Jos näin ei käy, pitäydytään kansallisessa lainsäädännössä.

Teksti: Kalle Niemimaa / Uudenmaan Eurooppa-tiedotus

Lisätietoja:
/>Lissabonin strategia – Suomen kansallinen toimenpideohjelma (VM:n sivut)
Uusi Lissabonin strategia, komission sivut (englanniksi)
Komission esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla
Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto