Uutinen 21.12.2005

Helsinkiin sijoittuvan EU:n kemikaaliviraston valmistelu etenee

EU:n kilpailukykyneuvosto pääsi 13.12. yhteisymmärrykseen REACH-kemikaaliasetusehdotuksesta. Tämä vauhdittaa myös Helsinkiin perustettavan EU:n kemikaaliviraston valmisteluja.

Kilpailukykyneuvosto saavutti 13.12. yhteisymmärryksen REACH-asetuksesta.
Kuva: Euroopa unionin neuvosto.

Joulukuussa 2003 Eurooppa-neuvosto päätti 10 eri EU-viraston sijaintipaikoista, Euroopan kemikaalivirasto päätettiin sijoittaa Helsinkiin.

Kemikaaliviraston tehtävänä on hallinnoida EU:n kemikaaliasetusta eli REACH asetusta. REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) on järjestelmä, joka on luotu kemiallisten aineiden rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä varten. Se korvaa EU:n aikaisemmat 40 kemikaalidirektiiviä ja selkiyttää lainsäädäntöä. REACHin tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä, sekä samalla parantaa EU-maiden kemianteollisuuden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta.

Eurooppa-neuvosto päätti joulukuussa 2003 mm. EU:n kemikaaliviraston sijoittamisesta Helsinkiin.
Presidentti Halonen silloisen Saksan liittokansleri Schröderin onniteltavana.
Kuva: Euroopan unioni neuvosto.

Aluksi kemikaaliviraston suuritöisin tehtävä on REACH järjestelmän mukaisen noin 30 000 kemiallisen aineen rekisteröinti ja rekisterin ylläpitäminen. Vastuu kemikaalien turvallisuudesta siirtyy teollisuudelle, sillä tuottajien on ennen rekisteröintiä selvitettävä aineiden riskit ja tiedotettava niiden turvallisesta käytöstä. Tuotteita, joita ei ole rekisteröity ei saa tuoda maahan. Kaikki kemialliset aineet, joita tuodaan maahan yli tonni vuodessa, kirjataan kemikaaliviraston rekisteriin, johon tulee tietoja aineiden ominaisuuksista, käyttötavoista ja turvallisesta käsittelystä. Lisäksi kemikaaliviraston tehtäviin kuuluu aineiden vaarallisuuden arvioinnin koordinoiminen ja sen mukainen luokittelu, sekä neuvonanto komissiolle vaarallisten aineiden lupia koskevissa kysymyksissä ja kansalaisten informointi. Varsinaista laboratoriotyötä ei virastossa tulla tekemään.

Kemianteollisuus on kritisoinut REACH asetusta, joka sen mukaan kasvattaa alan tuotantokustannuksia ja haittaa kilpailukykyä. Ympäristöjärjestöt taas ovat kehuneet sen olevan askel oikeaan suuntaan, koska siitä odotetaan koituvan huomattavaa hyötyä ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Helsingin etelärantaa.
Kuva: UM/Matti Tirri.

Kemikaalivirastoon on tulossa töihin ainakin 300 henkilöä. On kuitenkin ehdotettu, että viraston tehtäväkenttää laajennettaisiin entisestään, jolloin työntekijöiden määrä nousisi. Viraston eri komiteoihin osallistuu erikoisalojen asiantuntijoita kaikista EU-maista. Viraston on arvioitu aloittavan toimintansa vuoden 2007 puolivälissä.

Suomi on valmistautunut kemikaaliviraston perustamiseen asettamalla työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella Helsingin keskusta-alueelle sijoittuvan viraston perustamista.

Kemikaaliviraston valmistelutyöt Suomessa alkavat nyt konkretisoitua.

Lisätietoja:

REACH tiivistelmä

EU:n kemikaalipolitiikkaa koskeva strategia

Kemikaaliviraston perustaminen etenee (VN:n tiedote 381/2005)

Kemikaaliasetuksen ensimmäinen käsittely EU:n kilpailukykyneuvostossa jouluksi pakettiin (KTM:n tiedote 13.12.2006)

REACH – EU:n uusi kemikaaliasetus (Suomen ympäristökeskus)

Kemikaalit (Euroopan unionin verkkosivut)