Uutinen 23.1.2006

EU:lle energiatehokkuusdirektiivi

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuun täysistunnossaan direktiivin energiatehokkuudesta, jonka tarkoituksena on parantaa energian loppukäytön tehokkuutta ja siten säästää energiaa.

Eräänlaisena kattodirektiivinä se täydentää ja parantaa muuta olemassa olevaa EU:n energia-alan lainsäädäntöä, joihin kuuluvat mm. rakennusten energiatehokkuutta sekä laitteiden energiamerkintöjä koskevat direktiivit.

Direktiivin tavoitteena on, että jäsenmaat vähentävät energian kulutustaan 9 prosenttia direktiivin voimaantuloa seuraavan yhdeksän vuoden aikana. Halutessaan jäsenvaltiot voivat pyrkiä suurempiinkin säästöihin. Direktiivin myötä jäsenvaltioiden on laadittava kolme energiatehokkuutta koskevaa toimintaohjelmaa, joihin kirjataan energian säästön saavuttamista koskevat keinot ja välitavoitteet.

Komission kaksi vuotta vanhasta alkuperäisestä esityksestä poiketen direktiivin tavoitteet eivät ole juridisesti sitovia. EU toivoo tästä huolimatta, että direktiivin myötä jäsenvaltiot kiinnittäisivät enemmän huomiota energian loppukäytön kulutuksen vähentämiseen. Tutkimusten mukaan energian kulutusta voitaisiin unionin alueella vähentää jopa neljännes ilman, että nykyisestä elintasosta jouduttaisiin tinkimään.

Direktiivin myötä julkinen sektori velvoitetaan näyttämään esimerkkiä energiankulutuksen säästämisestä. Julkisen sektorin odotetaan ottavan käyttöön useita sitoumuksia, joilla asetut kokonaistavoitteet voidaan saavuttaa. Energiatehokkuus tulisi myös ottaa julkisia hankintoja koskevien tarjouskilpailujen yhdeksi arviointikriteeriksi.

Yksityisellä puolella direktiivi pyrkii parantamaan kuluttajille suunnattua tiedotusta ja neuvontaa energiatehokkuudesta ja energian säästöstä. EU toivoo, että lisääntyneen tietoisuuden myötä kansalaiset kiinnittäisivät nykyistä enemmän huomiota energiankulutusta koskeviin tottumuksiinsa ja tapoihinsa.

Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa sisällyttää direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ensimmäinen energiatehokkuutta koskeva toimintaohjelma on kuitenkin tästä poiketen toimitettava komissiolle viimeistään vuoden 2007 kesäkuun viimeiseen päivään mennessä. Toisen toimintasuunnitelman määräaika umpeutuu vuoden 2011 kesäkuussa ja kolmannen vuoden 2014 kesäkuussa.

Teksti: alutiedottaja Katja Kalamäki, Lapin Eurooppa-tiedotus

Energiapalvelu-direktiivistä tulossa tiukka säästötavoite jäsenvaltioille (KTM:n verkkolehden artikk

Energia vahvasti esillä Suomen pj-kaudella (KTM:n verkkolehden artikkeli)

EU:n energiayhteistyö (Kauppa- ja teollisuusministeriön verkkosivut)