Uutinen 6.3.2007

REACH astuu voimaan – Oletko valmis?

Pirkanmaan Eurooppa-tiedotuksen ja Ympäristötietokeskus Moreenia järjestivät 22. helmikuuta tiedotus- ja keskustelutilaisuuden EU:n kesäkuussa voimaanastuvasta kemikaaliasetuksesta (REACH) Tampereen kaupunginkirjasto Metsossa.

Kiilto Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Mikko Viljanmaa ja Anna-Liisa Sundquist, joka toimi puheenjohtajakauden ajan Suomen pääneuvottelijana Brysselissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Sundquist antoi yleiskatsauksen REACH-asetukseen, Kiilto Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Mikko Viljanmaa kertoi oman yrityksensä valmistautumisesta asetuksen vaatimuksiin ja Janne Hokkanen Suomen luonnonsuojeluliitosta arvioi asetuksen ympäristövaikutuksia.

Tavoitteena suojella terveyttä ja ympäristöä

Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä koskeva REACH-asetus (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) astuu voimaan kaikissa unionin jäsenmaissa 1. kesäkuuta, jolloin myös Helsinkiin perustettava Euroopan kemikaalivirasto aloittaa toimintansa.

Asetusta on luonnehdittu EU:n historian merkittävimmäksi lainsäädäntöhankkeeksi. Se uudistaa EU:n kemikaalilainsäädännön kokonaisuudessaan ja on ollut muodossa tai toisessa vireillä jo vuodesta 1998.

Asetuksen tavoitteena on parantaa terveyden- ja ympäristönsuojelua tuottamalla yritysten, viranomaisten ja kuluttajien käyttöön merkittävä määrä uutta tietoa kemikaalien ominaisuuksista, niiden aiheuttamista riskeistä ja turvallisista käyttötavoista. Komissio on arvioinut, että asetus voi ennaltaehkäistä jopa 4 500 kuolemantapausta vuosittain.

Asetuksen tavoitteena on myös taata EU:n sisämarkkinoiden toimivuus varmistamalla aineiden vapaa liikkuminen. REACH luo eurooppalaisille yrityksille yhden ohjelmallisen toimintatavan, johon sisältyvät velvoitteet ovat kaikille sijaintipaikasta huolimatta samanlaisia. Järjestelmään kuuluu lisäksi innovaatioita ja kilpailukykyä edistäviä kannusteita, joiden avulla pyritään parantamaan EU:n kilpailukykyä.

Kemikaalilainsäädännön perusoletukset kääntyvät ympäri

Kenties tärkein REACHin tuoma muutos eurooppalaiseen kemikaalipolitiikkaan on se, että viranomaisten ei enää tarvitse ensin osoittaa kemikaalin ja sen käytön vaarallisuutta. REACH siirtää vastuun teollisuudelle, jonka on osoitettava, että kemikaalin käyttö on turvallista. Sundquist ja Viljanmaa korostivatkin alustuksissaan yritysten tarvetta tunnistaa, missä roolissa tai rooleissa ne toimivat suhteessa REACH-asetukseen.

Mikäli ainetta valmistetaan tai tuodaan EU-alueelle vähintään tonni vuodessa, on valmistajan tai maahantuojan velvollisuus arvioida sen käyttöön liittyvät vaarat ja riskit sekä rekisteröidä aine kemikaaliviraston ylläpitämään yhteiseurooppalaiseen rekisteriin. Rekisteröinti on ehto aineen valmistukselle ja sen tuomiselle markkinoille.

Rekisteröitäviä kemikaaleja arvioidaan olevan Euroopassa noin 30 000. Kaikki asetuksen piiriin kuuluvat aineet on esirekisteröitävä välillä 1.6.2007-30.11.2008, jolloin niitä koskevat perustiedot toimitetaan kemikaalivirastolle. Varsinainen rekisteröinti tapahtuu porrastetusti yhdentoista vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Vaarallisimmat aineet luvanvaraisiksi

Komissio voi asettaa rajoituksia tai ehtoja vaarallisten aineiden, valmisteiden ja esineiden valmistukselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle. Nykyisin voimassa olevat kiellot ja rajoitukset siirtyvät REACH-asetukseen sellaisinaan.

Kaikkein vaarallisimpien aineiden käytölle on saatava komission erityinen lupa. Lupamenettelun piiriin tulee kuulumaan yhteensä joitakin tuhansia aineita, joilla katsotaan olevan terveydelle tai ympäristölle vakavia pitkäaikaisia vaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kudoksiin kertyvät, myrkylliset, syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet.

Luvan saaminen edellyttää, että käyttöön liittyvät riskit ovat hallinnassa tai että sen sosioekonomiset hyödyt ylittävät haitat, eikä soveltuvia vaihtoehtoja ole.

Kehitystä parempaan suuntaan?

Komissio on arvioinut, että REACH-järjestelmä aiheuttaa kemianteollisuudelle noin 2,3 miljardin euron välittömät kustannukset. Oman yrityksensä näkökulmasta vaikutuksia arvioinut tutkimus- ja kehitysjohtaja Viljanmaa kuitenkin näki asetuksen tuomat muutokset pääasiassa positiivisina.

Esimerkkeinä Viljanmaa mainitsi siirtymisen kohti turvallisempia raaka-aineita ja materiaaleja sekä kyseenalaisimpien toimijoiden karsiutumisen yrityskentältä. Asetuksen miinuspuolina Viljanmaa näki paitsi muutosten hallinnasta aiheutuvan ylimääräisen työn myös tarjonnan mahdollisen kaventumisen sekä testaus- ja rekisteröintikulujen siirtymisen kuluttajahintoihin.

Suomen luonnonsuojeluliittoa edustanut Janne Hokkanen kertoi myös ympäristöjärjestöjen uskovan REACHin positiivisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi tiedonsaannin aineiden ja tuotteiden sisältämien ainesosien vaaroista odotetaan paranevan. Asetus myös kannustaa kehittämään eläinkokeettomia vaihtoehtoja kemikaalien turvallisuuden arviointiin.

Hokkanen piti asetusta kuitenkin kompromissina, sillä se ei pyri kaikkein haitallisimpienkaan aineiden systemaattiseen korvaamiseen toisilla, vaan ainoastaan niiden kontrolloituun käyttöön. Hokkanen myös epäili, onko kaikkien kemikaalien haitallisuudelle mahdollista löytää jokin kynnysarvo.

Apua velvoitteiden toteuttamiseen saa Suomen viranomaisten REACH-neuvonnasta, joka palvelee sähköpostiosoitteissa reach@sttv.fi ja reach@ymparisto.fi

Hyödyllisiä linkkejä

Kemikaalineuvottelukunnan REACH-sivut (Linkit REACH-asetustekstiin ja laaja linkkikokoelma REACH/GHS-tietoon)

www.reachinfo.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen REACH-sivut

www.sttv.fi/kemo/REACH.htm

Suomen ympäristökeskuksen REACH-sivut www.ymparisto.fi/REACH

Euroopan komission yritystoiminnan pääosaston REACH-sivut

www.ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm

Komission ympäristöasioiden pääosaston REACH-sivut

www.ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

Euroopan kemianteollisuuden kattojärjestön sivuilla REACH-tietoa

www.cefic.org

CEFICin ylläpitämä maksullinen neuvontapalvelu www.reachcentrum.org

Tulevan kemikaaliviraston sivusto />
www.hel.fi/wps/portal/Helsinki_en/echa?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/en/Helsinki/echa

Teksti ja kuva: Maarit Pihlamies/Pirkanmaan Eurooppa-tiedotus