Uutinen 23.4.2007

Helsinki valmistautuu kemikaaliviraston tuloon

EU:n uuden kemikaali-asetuksen seurauksena Suomessa avataan kesäkuun alussa Euroopan kemikaalivirasto ECHA (European Chemicals Agency). Helsingin Annankadulla sijaitseva virasto tulee työllistämään 450 henkeä.

Kemikaalivirasto aloittaa toimintansa kesäkuun alussa työeläkevakuutusyhtiö Varman talossa (kuvassa vasemmalla) Helsingin Annankadulla. Kuva: Helsingin kaupunki/Mika Lappalainen

Kemikaalivalvontaa koskevan Reach-asetuksen käsittely saatiin päätökseen Suomen EU-puheenjohtajakauden päätteeksi joulukuussa. Sen seurauksena perustettavan kemikaaliviraston tehtävänä on antaa teknistä ja tieteellistä tukea asetuksen toimeenpanossa. Viraston perustamisen ja toiminnan valmistelu kuuluvat Euroopan komission vastuulle.

Suomen ympäristökeskuksen palvelujohtaja Jukka Malm toimii päällikkönä kemikaalivirastoprojektissa, joka auttaa ja tukee viraston perustamista Suomeen. Valmisteluja koordinoidaan pääministerin kansliasta, mikä myös ilmaisee Suomen ensimmäisen EU-viraston painoarvoa.

Viraston työ keskittyy kemikaalien terveys- ja ympäristöriskien arviointiin ja hallintaan. Malm huomauttaa viraston olevan yksi harvoista EU-virastoista, jolla on toimivaltaa tehdä teollisuutta sitovia päätöksiä. Virasto hallinnoi rekisteröinti- ja evaluointiprosessia ja hoitaa riskienhallintaa lupajärjestelmän avulla.

Malm toteaa, että Reach-asetus on hyvin laaja ja yksityiskohtainen ja tuo teollisuudelle paljon uusia haasteita. Virasto valmistelee asetuksen tueksi soveltamisohjeita ja työkaluja, joille tuleekin olemaan paljon tarvetta. Koska asetuksen mukaan vastuu kemikaalien vaarallisuuden tutkimisesta kuuluu teollisuudelle, virasto ei tuo Helsinkiin laboratorioita eikä tutkimustoimintaa.

Yksi suurimmista EU-virastoista

Kemikaalivirasto on yksi suurimmista EU-virastoista ja työllistää kolmivuotisen sisäänajovaiheen jälkeen 450 henkeä.

Reach-asetuksen astuessa voimaan kesäkuun alussa työnsä aloittaa ensimmäinen osa henkilöstöä, jotka ovat määräaikaisesti virastossa työskenteleviä komission virkamiehiä. Komissio hoitaa alkuvaiheen rekrytoinnin ja kokoaa parinsadan hengen varauslistan, jolta virasto voi valita varsinaisen henkilöstönsä, joista ensimmäiset aloittavat työnsä myöhemmin kesällä.

Kemikaalialan asiantuntijoiden lisäksi virastoon tarvitaan muun muassa laki-, hallinto- ja viestintähenkilökuntaa. Henkilöstölle ei ole kansallisia kiintiöitä, mutta perusperiaatteiden mukaan pyritään rekrytoimaan mahdollisimman laajasti kaikista jäsenmaista. Ratkaiseva valintakriteeri on kuitenkin pätevyys.

Helsingin kaupunki tarjoaa neuvontaa

Helsingin kaupungilla on aktiivinen rooli kemikaaliviraston perustamisvalmisteluissa ja se toimii tiiviissä yhteistyössä valtion ja pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa. Helsinki osallistuu kemikaalivirastoprojektiin järjestämällä vastaanotto- ja neuvontapalveluita ulkomailta muuttaville työntekijöille. Tavoitteena on helpottaa viraston työntekijöiden sijoittautumista pääkaupunkiseudulle.

Kaupungin vastaanotto- ja neuvontapalveluita hoitamaan on palkattu erityinen neuvoja. Tehtävässä vuoden alussa aloittanut Henni Ahvenlampi toimii paikallisena yhteyshenkilönä kemikaaliviraston henkilöstölle muun muassa asunto- ja koulutusasioissa, mutta vastaa asiakkaidensa kysymyksiin myös kaikissa muissa esiin tulevissa julkiseen ja yksisyissektoriin liittyvissä kysymyksissä.

Muuttajia kiinnostavat asunnot ja koulut

Ahvenlampi on käynyt esittelemässä Helsinkiä ja kaupungin vastaanotto- ja neuvontapalveluita kemikaaliviraston tuleville työntekijöille myös Brysselissä ja vierailevalle työntekijäryhmälle on järjestetty myös teemapäivä Helsingissä. Helsinki ja Suomi ovat jo kohtuullisen tuttuja tälle ensimmäisenä Suomeen muuttavalla ryhmälle.

Yksi uusia työntekijöitä kiinnostava asia on tulevan työskentelymaan asuntotilanne. Vuokra-asunnonvälityspalvelu onkin yksi Helsingin kaupungin tarjoamista asiantuntijapalveluista kemikaaliviraston ulkomailta muuttaville työntekijöille. Ahvenlampi toteaa, että Suomessa asuntojen keskikoko on pienempi kuin muualla Euroopassa. Silti täältäkin löytyy jonkin verran myös suurempia asuntoja. Suomessa asuntojen varustetaso on eurooppalaisittain poikkeuksellisen hyvä, samoin rakentamisen laatu.

Helsinkiin on myös suunniteltu perustettavan Eurooppa-koulu tai niin sanottu kumppanuuskoulu syksyllä 2008. Eurooppa-koulu -hankkeesta vastaa opetusministeriö.

Kemikaaliviraston sijoittumista tukevan projektin verkkosivu

Suomen ympäristökeskuksen REACH-sivut

REACH-asetus