Uutinen 7.11.2007

EU:n sisäasiainneuvostossa esillä Schengen alueen laajentaminen ja koulutetun työvoiman työluvat

Sisäasiainministeriö, tiedote 5.11.2007 12.46

EU:n sisäasiainministerineuvosto käsittelee Portugalin puheenjohtajuuskauden toisessa virallisessa kokouksessa mm. Schengen alueen laajentamisen aikataulua, Euroopan poliisivirasto Europolin toiminnan kehittämistä sekä koulutetun työvoiman työlupia. Suomea kokouksessa edustavat sisäasiainministeri Anne Holmlund sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.

Puheenjohtajamaa Portugali on ehdottanut jäsenmaille, että sisärajatarkastukset maa- ja merirajoilla poistuisivat jo 21.12.2007, aiemmin tavoitteeksi asetetun vuoden vaihteen sijaan. Ilmarajoilla sisärajatarkastusten poistamisessa pysyttäisiin alkuperäisessä tavoitteessa eli sisärajatarkastukset lentokentillä poistuisivat 30.3.2008.

Suomen mielestä edellytykset Schengenin säännöstön täysimääräiselle soveltamiselle Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian tasavalloissa ovat olemassa.

Ministereiden on tarkoitus sopia myös siitä, millä edellytyksillä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten erityisyksiköt voivat toimia toisen jäsenvaltion alueella kriisitilanteissa. Ehdotuksen mukaan apu voi koostua tarvikkeiden ja asiantuntija-avun lisäksi operaation toteuttamisesta pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella. Olennaista on, että toiminta tapahtuu aina pyynnön esittäneen jäsenvaltion vastuulla, määräysvallassa ja johdolla sekä sen lainsäädännön mukaisesti. Suomi pitää tarpeellisena, että EU:ssa luodaan yleiset puitteet yhteistoiminnalle käytännön kriisitilanteissa.

Ministerien on tarkoitus löytää yhteisymmärrys Euroopan poliisiviraston Europolin tietojenkäsittelyjärjestelmästä ja tietojenkäsittelyä koskevista yhteisistä säännöksistä. Suomi tukee ehdotusta.

Maahanmuuttoministerit keskustelevat nk. paluudirektiiviehdotuksesta, jolla on tarkoitus yhdenmukaistaa EU-maiden paluu- ja palauttamismenettelyjä. Suomi on sitä mieltä, että johdonmukainen maahanmuuttopolitiikka edellyttää, että maastapoistamispäätöksen saanut unionin alueella laittomasti oleskeleva kolmannen valtion kansalainen myöskin poistetaan unionin alueelta. Suomi painottaa, että sekä paluu että palautus on suoritettava ulkomaalaisen ihmis- ja perusoikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Neuvostossa käsitellään myös komission antamaa ehdotusta EU:n niin kutsutusta Sinisestä kortista koulutetulle työvoimalle. EU:n on tarkoituksena helpottaa erityistä ammattitaitoa omaavien kolmansien maiden kansalaisten mahdollisuuksia saada työlupa EU:sta. Komission ehdotuksella ei olisi vaikutusta jäsenvaltioiden itsenäiseen oikeuteen päättää kolmansien maiden kansalaisten pääsystä työmarkkinoille.

Suomi tukee EU:n yhteistä tavoitetta siitä, että myös EU:ssa pyritään edistämään työvoiman maahanmuuttoa. Suomen mielestä tarkoituksenmukaiset ja onnistuneet yhteiset säännökset edistävät yhteisön maahanmuuttopolitiikan johdonmukaisuutta ja kilpailukykyä työvoiman maahanmuutosta kilpailtaessa.

Lisätietoja: ylijohtaja Antti Pelttari, sisäasiainministeriö, (09) 160 42290, +358 50357 7194, erityisasiantuntija Hannele Taavila, +32477659 9910 (poliisiasiat), erityisasiantuntija Annikki Vanamo-Alho, +32 2 3878 420 (maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat), erityisasiantuntija Matti Sarasmaa, +32478887463 (rajaturvallisuus ja viisumiasiat), ylitarkastaja Tuomas Koljonen, (09) 160 42720 (maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat)