Uutinen 13.11.2007

EU:n oikeusministerit sopivat henkilötietojen suojaamisesta rikosasioiden yhteistyössä

Oikeusministeriö
9.11.2007 14.56

Oikeusministerit sopivat tänään 9. marraskuuta EU:n oikeus- ja sisäasiainministerien neuvoston kokouksessa Brysselissä rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamista koskevasta puitepäätösehdotuksesta. Puitepäätöksellä määritellään yleiset säännöt henkilötietojen käsittelylle EU:n jäsenvaltioiden yhteistyössä. Puitepäätös on tarkoitus hyväksyä lopullisesti joulukuussa.

Tätä ns. III pilarin tietosuojapuitepäätöstä sovellettaisiin ainoastaan rajat ylittävään tietojenvaihtoon, mutta ei kansalliseen henkilötietojen käsittelyyn. Puitepäätöksen tarkoituksena on edistää yhteistyön tehokkuutta ja lainmukaisuutta. Ehdotuksella myös turvataan, että EU:n kansalaisten perusoikeuksia, etenkin yksityisyyttä ja tietosuojaa, kunnioitetaan tietoja käsiteltäessä.

Puitepäätöstä sovellettaisiin kun henkilötietoja siirretään jäsenvaltiolta toiselle rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi tai rangaistusten täytäntöönpanemiseksi. Puitepäätöksessä säädetään myös siirrettyjen tietojen edelleen käsittelystä ja siirtämisestä EU:n ulkopuolisiin maihin.

Puitepäätöksessä säädetään lisäksi mm. rekisteröidyn informoimisesta ja oikeudesta tarkastaa tietonsa, tietojen käsittelyn luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta sekä oikeussuojakeinoista ja kansallisista valvontaviranomaisista. Arkaluonteisia, kuten esimerkiksi etnistä alkuperää tai uskonnollista vakaumusta koskevia tietoja, saisi käsitellä vain kun se on ehdottoman välttämätöntä. Puitepäätöstä ei sovellettaisi tiedustelutoimintaan kansallisen turvallisuuden alalla.

Henkilötietojen suojan tarve tulee korostumaan, koska lainvalvontaviranomaisten välinen tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä lisääntyy tulevaisuudessa. Tällä hetkellä EU:ssa ei ole rikosasioissa tehtävää poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä koskevia yhtenäisiä tietosuojasäännöksiä.

Lisätietoja:
erityisavustaja
Kirsi Pimiä, oikeusministeriö
puh. (09) 1606 7506
neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila, oikeusministeriö
puh. (09) 1606 7836
erityisasiantuntija Mikko Monto, EUE
puh. +32 2 2878 594