Uutinen 13.11.2007

Suomi kannustaa EU:ta suurempaan avoimuuteen

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 326/2007
9.11.2007 15.08

Suomi on lähettänyt perjantaina 9. marraskuuta EU-puheenjohtajamaa Portugalille kirjeen EU:n neuvoston avoimuuspolitiikasta. Suomi katsoo, että ministerineuvoston toiminnan avoimuuden edistäminen on tärkeä osa hyvän hallinnon periaatteen toteuttamista sekä kansalaisten tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuuksien edistämistä.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2006 neuvoston avoimuuslinjaukset, joiden tavoitteena oli lisätä neuvoston toiminnan avoimuutta ja helpottaa päätöksenteon seuraamista. Uudistuksen toimeenpano aloitettiin Suomen EU-puheenjohtajakaudella heinäkuussa 2006.

Kokemukset avoimuuden lisäämisestä ovat olleet pääosin positiivisia. Uudistus on lisännyt huomattavasti neuvoston julkisten keskustelujen määrää erityisesti lainsäädäntöasioissa. Vuoden 2006 alkupuolella 17 prosenttia kaikista neuvoston ministeritason lainsäädäntökeskusteluista käytiin avoimina. Vastaava luku Suomen EU-puheenjohtajakaudella oli 76 prosenttia ja sinä seuranneella Saksan puheenjohtajakaudella 53 prosenttia. Yhteensä avoimia keskusteluja oli Suomen kaudella 167 ja Saksan kaudella 91. Neuvoston julkiset istunnot ovat myös olleet seurattavissa suorina lähetyksinä verkossa unionin virallisilla kielillä. Mikäli EU:n uudistussopimus astuu voimaan, se avaa yleisölle kaikki tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä käsiteltävät asiat.

Suomen puheenjohtajakaudellaan laatimassa raportissa suositeltiin, että uudistuksen vaikutuksista tehdään vuoden 2007 lopulla perusteellisempi arvio. Tämän arvion tulisi Suomen näkemyksen mukaan heijastaa myönteisessä valossa uudistuksen toimeenpanosta saatuja kokemuksia. Siinä tulisi kehottaa aloittamaan uudistussopimuksen myötä neuvoston työjärjestykseen tarvittavien muutosten valmistelutyö ajoissa sekä kannustaa puheenjohtajia jatkamaan avoimuusuudistuksen toimeenpanoa nykyisen työjärjestyksen pohjalta. Lisäksi tulevia puheenjohtajia tulisi kannustaa ottamaan avoimiin käsittelyihin lainsäädäntöasioiden ohella myös muita kansalaisten kannalta merkittäviä asioita.

Suomi katsoo, että jäsenmaiden ja neuvoston sihteeristön tulisi tehostaa suurelle yleisölle kohdennettua viestintää verkkolähetysten ja asiakirjojen saatavuudesta. Myös neuvoston verkkosivuston ja -lähetysten käyttäjäystävällisyyteen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Lisäksi tulisi pohtia sitä, miten neuvoston istuntojen avoimuuskäytäntöä voitaisiin paremmin hyödyntää kansalaisille suunnatussa EU-viestinnässä.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Helena Tuuri, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2182