Uutinen 17.12.2007

Riippumaton mietintäryhmä pohtimaan EU:n tulevaisuutta

Valtioneuvoston viestintäyksikkö                                Tiedote 348/2007

14.12.2007 18.32

Brysseliin 14. joulukuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti koota riippumattoman mietintäryhmän pohtimaan Euroopan unionin tulevaisuutta. Puheenjohtajaksi valittiin Espanjan entinen pääministeri Felipe Gonzalez. Ryhmän varapuheenjohtajiksi tulevat Shellin ja Nokian hallitusten puheenjohtaja Jorma Ollila ja Latvian entinen presidentti Vaira Vike-Freiberga. Jäsenistä päätetään myöhemmin.

Ryhmän tehtävänä on tunnistaa unionin pitkän aikavälin keskeiset haasteet ja pohtia keinoja vastata niihin. Käsiteltäviä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi unionin kilpailukyvyn vahvistaminen, kestävä kehitys, energia-asiat ja ilmastonsuojelu, maahanmuutto sekä taistelu kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten EU tavoittaisi paremmin kansalaiset ja vastaisi kansalaisten odotuksiin. Ryhmän tulee päättää työnsä vuoden 2010 kesäkuun Eurooppa-neuvostoon mennessä. Suomi pitää ryhmän perustamista hyvänä keinona pohtia EU:n haasteita ja mahdollisuuksia uudenlaisella tavalla.

Kosovoa koskevassa lounaskeskustelussa päämiehet ja ulkoministerit totesivat, että EU valmistautuu siviilikriisihallintaoperaatioon, jonka tavoitteena on myötävaikuttaa Kosovon omien rakenteiden kehittämiseen. Päämiehet ja ulkoministerit sopivat myös aiempaa selkeämmästä eurooppalaisesta perspektiivistä Serbialle.

Eurooppa-neuvosto antoi erillisen globalisaatiota käsittelevän julistuksen, jossa hahmotellaan unionin keinoja vastata globalisaation haasteisiin ja mahdollisuuksiin. EU tavoittelee aktiivisen vaikuttajan asemaa globalisaatiokysymyksissä ja pyrkii tehostamaan sisäistä toimintaansa kuten sisämarkkinoita ulkoisen toiminnan vahvistamiseksi. Tärkeitä tekijöitä globalisaatioon vastaamisessa ovat muun massa vakaat rahoitusmarkkinat, taistelu ilmastonmuutosta vastaan, tasapainoinen vapaakauppa, johdonmukainen kehityspolitiikka sekä vastuunkanto turvallisuudesta ja vakaudesta.

Kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan toimeenpanossa päämiehet korostivat yhteistyötä sekä EU:n sisällä että suhteessa kolmansiin maihin. Esille nousi myös laittoman maahanmuuton torjunta, maahanmuuttajien kotouttaminen sekä yhteydet maahanmuuton ja Lissabonin strategian välillä. Päämiehet kehottivat kiirehtimään yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän rakentamista.

Eurooppa-neuvosto toivotti tervetulleeksi Schengen-alueen laajentumisen. Sisärajatarkastusten poistamisella toteutetaan yksi eurooppalaisen integraation pääperiaatteista ja saavutuksista – henkilöiden vapaa liikkuvuus.

Eurooppa-neuvosto pyysi Euroopan komissiota laatimaan EU:n Itämeri-strategian kesäkuuhun 2009 mennessä. Suomi on tyytyväinen siihen, että Itämeri-strategian yhteydessä päätelmätekstissä viitataan pohjoiseen ulottuvuuteen, jotta mukaan saadaan Itämeri-yhteistyön ulkoinen ulottuvuus, erityisesti Venäjä.

Päämiehet pitivät yhteisen meripolitiikan kehittämistä tarpeellisena ja totesivat, että koordinoidulla meripolitiikalla voidaan myös tukea kilpailukykyä sekä ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteita.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa pyydettiin tutkimaan Euroopan turvallisuusstrategian toimeenpanoa ja mahdollisia täydentäviä toimia.

Eurooppa-neuvosto toivotti tervetulleeksi lokakuun päämiestapaamisessa saavutetun yhteisymmärryksen Lissabonin sopimuksesta, sopimuksen allekirjoittamisen Lissabonissa torstaina 13. joulukuuta sekä perusoikeuskirjan uudelleenhyväksymisen. Jäsenmaita kehotettiin sopimuksen ripeään ratifiointiin.

 

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2180