Uutinen 1.2.2008

Komissio esitteli laajan energia- ja ilmastopaketin

Paketin avulla EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöjen määrästä. Lisäksi uusiutuvan energian osuus EU:n kokonaisenergian käytöstä nousee viidennekseen.

 

Liikenteelle ehdotetaan 10 %:n vähimmäistavoitetta biopolttoaineiden käytössä vuoteen 2020 mennessä. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan komissio esitteli 23.1.2008 laajan ja kauaskantoisen EU:n energia- ja ilmastopaketin. Pakettiin sisältyy muun muassa seuraavat esitykset:

  • uusiutuvan energian edistämistä koskeva puitedirektiivi
  • päästökauppaa koskevan direktiivin muutos
  • ehdotus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä vuoden 2012 jälkeen.

Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:n energian loppukulutuksesta on nyt 8,5 %. Tätä osuutta on lisättävä keskimäärin 11,5 %, jotta 20 %:n tavoite saavutettaisiin vuonna 2020. Puitedirektiiviin sisältyvässä, niin sanotussa taakanjaossa jäsenmaat saavat oman uusiutuvan energiankäyttöä koskevan prosenttiosuuden. Jaon perusteena on muu muuassa maiden nykyinen uusiutuvan energian käyttö. Suomessa uusiutuvan energian osuus pitäisi ehdotuksen mukaan nostaa 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä.

Liikenteelle ehdotetaan 10 % vähimmäistavoitetta biopolttoaineiden käytössä vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite on sama kaikille jäsenmaille.

Kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöjen määrästä. Paketissa komissio ehdotta jäsenvaltioille, kuinka paljon niiden olisi vähennettävä päästöjään tai, uusien jäsenvaltioiden tapauksessa, kuinka paljon ne voivat lisätä päästöjä vuoteen 2020 mennessä. Tähän taakanjakoon tulevat mukaan EU:n päästökaupan ulkopuolella olevat alat, esimerkiksi osa rakennusten energiakäytöstä, liikenne, jätehuolto ja maatalous.

Komission ehdottamat prosenttiosuudet jäsemaille

Komissio ehdottaa oikeudellisesti sitovia tavoitteita jokaiselle jäsenvaltiolle. Lisäksi jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset toimintasuunnitelmat, joissa esitetään kuinka aikovat tavoitteensa saavuttaa ja miten edistymistä mitataan.

Komisio hyväksyi lisäksi uudet suuntaviivat ympäristönsuojeluun annettavalle valtiontuelle. Uusissa suuntaviivoissa laajennetaan tukihankkeiden soveltamisalaa ja kasvatetaan tukien intensiteettiä.

Energia- ja ilmastopaketti tullaan seuraavan kerran käsittelemään energianeuvostossa helmikuussa ja Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa.

Ilmasto- ja enegiapaketin taustaa

Komissio antoi 10. tammikuuta 2007 energia- ja ilmastonmuutospaketin, jossa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia kehotetaan

–   hyväksymään EU:n itsenäinen sitoumus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna ja asettamaan vähennystavoitteeksi 30 % vuoteen 2020 mennessä, mikäli kattava kansainvälinen ilmastonmuutossopimus tehdään

–   vahvistamaan EU:n laajuinen velvoite nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä sekä biopolttoaineiden osuus 10 %:iin.

Euroopan parlamentti ja EU-maiden johtajat hyväksyivät tämän maaliskuussa 2007 järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään konkreettisia ehdotuksia näistä aiheista sekä siitä, miten taakka voitaisiin jakaa jäsenvaltioiden kesken näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Komission nyt esittämällä paketilla vastataan tähän pyyntöön.

Lisätietoja:

EU-ministerivaliokunta ilmasto- ja energiapaketista 25.1.2008

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen puheenvuoron keskeiset kohdat ilmasto- ja energiapaketin julkistamisen tiedotustilaisuudessa 23.1.2008 klo 15

Tiilikainen: Ilmasto- ja energiapaketti esimakua tulevista vähennysvelvoitteista, ympäristöministeriön tiedote 23.1.2008

Ministeri Tiilikaisen esitys tiedotustilaisuudessa EU:n ilmasto- ja energiapaketista 23.1.2008 (pdf, 34 kt)

EU:n ilmasto- ja ympäristöpaketti, ympäristöministeriön verkkosivut

Lisää kasvua ja työpaikkoja ilmastonmuutosta torjumalla, komission lehdistötiedote IP/08/08, 23.1.2008

European Commisson DG Environment, Climate and Energy Package

Euroopan komission ympäristöpääosasto

Valtiontuki: ympäristönsuojelutuen suuntaviivat – usein kysyttyä (europa-palvelin)