Uutinen 27.3.2008

Hallituksen esitys Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä eduskunnan käsiteltäväksi

Tiedote 99/2008
27.3.2008

Valtioneuvoston yleisistunto käsitteli 27. maaliskuuta hallituksen esitystä Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä. Sopimuksella muutetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta, joka nimetään uudelleen sopimukseksi Euroopan unionin toiminnasta. Tasavallan presidentti päättää esityksen antamisesta 28. maaliskuuta. Sopimuksen voimaansaattamislaille pyydetään myös Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä.

Lissabonin sopimuksella yhdistetään Euroopan yhteisö ja Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettu unioni yhdeksi oikeushenkilöksi.

Sopimuksella vahvistetaan perus- ja ihmisoikeuksia muun muassa antamalla unionin perusoikeuskirjalle sama oikeudellinen arvo kuin unionin perussopimuksilla ja mahdollistamalla EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Uudistuksilla halutaan saattaa unionin toimielinjärjestelmä ajan tasalle ja kehittämään unionin toimintakykyä, avoimuutta, hyvää hallintoa ja kansanvaltaisuutta. Lissabonin sopimuksella korvataan nykyinen jäsenvaltioiden painotettuihin ääniin perustuva neuvoston määräenemmistöpäätöksenteon järjestelmä niin sanotulla kaksoisenemmistöön perustuvalla järjestelmällä. Euroopan komission jäsenten määrää supistetaan siirtymäkauden jälkeen siten, että komissiossa on kerrallaan yksi jäsen kahdesta kolmasosasta jäsenvaltioita yhden kolmasosan jäsenvaltioita ollessa komission ulkopuolella. Eurooppa-neuvostosta tulee varsinainen toimielin. Unioni myös saa sekä neuvostossa että komissiossa toimivan ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan.

Sopimuksella yksinkertaistetaan unionin lainsäädäntömenettelyjä. Pääsäännöksi tulee niin sanottu tavallinen lainsäätämisjärjestys, joka vastaa nykyistä yhteispäätösmenettelyä. Samalla uusi sopimus laajentaa niiden kysymysten alaa, joilla neuvosto tekee päätöksensä määräenemmistöllä yksimielisen päätöksenteon asemesta.

Lissabonin sopimuksella saatetaan päätökseen Nizzan ja Laekenin julistuksilla käynnistetty uudistustyö, jota on valmisteltu vuosina 2002 ja 2003 valmistelukunnassa, vuoden 2004 hallitustenvälisessä konferenssissa ja edelleen vuoden 2007 hallitustenvälisessä konferenssissa.

Lissabonin sopimuksella sisällytetään unionin nykyisiin perussopimuksiin vuoden 2004 hallitustenvälisessä konferenssissa hyväksytyt uudistukset vuoden 2007 hallitustenvälisessä konferenssissa sovituin mukautuksin. Lissabonin sopimus vastaa sisällöltään pääosin perustuslakisopimusta, mutta poikkeaa siitä rakenteeltaan merkittävästi. Lissabonin sopimuksella muutetuista perussopimuksista on valmisteltavana parhaillaan niin sanottu konsolidoitu versio, jonka odotetaan valmistuvan huhtikuussa kaikilla unionin virallisilla kielillä.

Tavoitteena on, että Lissabonin sopimus tulee voimaan 1. tammikuuta 2009. Voimaantulon edellytyksenä on, että kaikki unionin jäsenvaltiot ovat ratifioineet sopimuksen. Tähän mennessä sopimuksen ovat ratifioineet Malta, Slovenia, Ranska, Romania ja Unkari.

Lisätietoja: EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, puh. 09 1605 5715