Uutinen 5.6.2008

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan väliarviointi

© by UKOM / Primoź Lavre - Salamon 2000 Varsinainen maatalousministerien kokoontumien oli epävirallinen, mutta samanaikaisesti Sloveniassa järjestettiin virallinen EU:n maatalouskomitean kokoontuminen, jossa myös EU:n maatalouskomissaari Mariann Fischer Boel oli läsnä. Puheenjohtajamaata edusti maa- ja metsätalousministeri Iztok Jarc.

Slovenian Mariborissa toukokuun lopussa kokoontuneet jäsenvaltioiden ministerit keskustelivat yhteisen maatalouspolitiikan väliarvioinnista eli niin sanotusta terveystarkastuksesta komission tekemän ehdotuksen pohjalta. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehty, vaan tavoitteena oli ajantasaistaa ja yksinkertaistaa maatalouspolitiikkaa, jolla pyritään ennen muuta lieventämään elintarvikkeiden hinnannoususta aiheutuvia ongelmia.

Keskustelun ytimessä oli vuoden 2003 laajan uudistuksen toimivuus ja tehokkuus globalisaation ja kasvavan EU:n edessä. Keskustelu käytiin Slovenian esittämien kysymysten pohjalta, jotka käsittelevät elintarviketurvaa, maatalouden ja maaseudun uusia haasteita sekä sitä, kuinka hyvin tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata jo olemassa olevilla välineillä ja komission väliarvioinnin yhteydessä ehdottamilla uudistuksilla.

Komissio antoi 20.5.2008 ehdotuksen, jolla on tarkoitus laajentaa tuotannosta irrotettujen tukien määrää ja purkaa nykyisiä tuotannonrajoitteita. Tarkoituksena on parantaa viljelijöiden kykyä reagoida nopeasti markkinoiden kysyntään ja muutoksiin. Ehdotettuihin toimenpiteisiin kuuluu mm. maitokiintiöiden vuosittainen lisääminen yhdellä prosentilla, kunnes ne poistetaan kokonaan vuosina 2009–2013, markkinainterventioiden lopettaminen tietyillä alueilla, valtaosa tuotantosidonnaisista tuista siirtäminen tilatukijärjestelmään ja kesannointivelvoitteen poistaminen.

Muutosten ansiosta viljelijät voivat maksimoida tuotantomahdollisuutensa ja vapautua tarpeettomista rajoitteista. Komissio ehdottaa myös lisää varojen siirtoa suorista tuista maaseudun kehittämisen rahoittamiseen, jota kautta voidaan paremmin vastata maatalouden uusiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen.

Väliarvioinnin tavoitteena on siis viljelijöiden saamien suorien tukien yksinkertaistaminen ja parempi kohdentaminen, markkinamahdollisuuksiin ja hintojen häiriötiloihin nopea vastaaminen poistamalla tarjonnan valvontaa ja maaseudun kehittämispolitiikan vahvistaminen. Komissio ehdottaa myös jäsenvaltioiden siirtymistä vähitellen pääasiassa kohti tuotannosta irrotettua alueellista tilatukimallia.

Suomi ja terveystarkastus

© by UKOM / Primoź Lavre - Salamon 2000 Suomea kokouksessa edustaneen maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan mukaan muutokset yhteisessä maatalouspolitiikassa ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Kuvassa myös Slovenian ministeri Iztok Jarc

Suomelle tärkeitä teemoja terveystarkastuksessa ovat erityisesti maitokiintiöt, tuotantoon sidottujen tukien (erityisesti naudanlihan ja perunatärkkelyksen kohdalla) säilyttäminen tulevaisuudessakin, maaseudun kehittämispolitiikka ja varojen käyttö maatalouteen. Suomen lähtökohta neuvotteluissa on, että väliarvioinnin yhteydessä päätettävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että niillä turvataan maataloustuotanto heikoimmillakin tuotantoalueilla ja maataloutta on siten voitava harjoittaa koko EU:n alueella.

Epäsuotuisilla alueilla tulee olla esityksessä ehdotettua laajemmat mahdollisuudet käyttää tuotantosidonnaista tukea ja muutenkin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulisi tarjota riittävän joustavia politiikkatoimia, jotta oman alueen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon maatalouspolitiikassa ja siihen liittyvissä toimissa. Suomen on siis tärkeää huolehtia omista eduistaan neuvotteluissa.

Maitokiintiö on tärkeä Suomelle, koska se auttaa ylläpitämään maidontuotantoa erityisesti heikoimmilla tuotannonalueilla. Lähtökohtaisesti Suomi kannattaa maitokiintiöiden säilyttämistä. Kiintiöistä luopumisen edellytykseksi Suomi vaatii riittävää siirtymäaikaa ja poistamisesta aiheutuvien ongelmien kompensointia erityisillä toimenpiteillä. Komission mukaan tuotannon minimitason ylläpitämiseksi tietyillä alueilla olisi mahdollista maksaa tukea ympäristö-, laatu- ja markkinointiperusteilla.

Suomessa tukien irrottaminen tuotannosta on ongelmallista, koska markkinahinnat eivät kata tuotantokustannuksia, joita esim. ilmasto aiheuttaa. Tilatukijärjestelmässä Suomelle ensiarvoista on, että mahdollisuus tuotantosidonnaisiin tukiin säilyy epäsuotuisilla alueilla ja erityisesti naudanlihasektorilla jatketaan tuotantosidonnaisten tukien maksamista. Väliarvioinnissa Suomen edut ovat nyt vaakalaudalla, sillä 60 % Suomen maataloustuotannon arvosta on kiinni juuri maidossa ja naudanlihassa.

Lisää aiheesta:

Komission tiedonanto välitarkastuksesta

Komission verkkosivut välitarkastuksesta (englanniksi)

Slovenian esitys kokouksen keskustelunaiheiksi (englanniksi)

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)

Terveystarkastuksesta maa- ja metsätalousministeriön sivuilla