Uutinen 3.7.2008

Suomen uimavedet hyvälaatuisia

uimarantaEuroopan komissio on tyytyväinen Suomen uimarantojen laatuun. Kuva: Helsingin kaupunki/Juhani Seppovaara

Komission kesäkuussa antaman uimavesiraportin mukaan lähes kaikki Suomen uimarannat olivat vuonna 2007 EU:n vaatimien sääntöjen mukaisia. Samoin uimarantojen tila yleisesti koko EU:n alueella oli hyvä ja lähes kaikki rannat täyttivät hygieniavaatimukset.

Suomen rannikolla kaikki tarkastetut uimarannat täyttivät pakolliset vaatimukset ja Järvi-Suomessa pakolliset vaatimukset täyttäviä rantoja oli 97,3 % kaikista tarkastetuista uimarannoista. Tiukimpia ohjearvoja noudattavia uimarantoja oli Järvi-Suomessa noin 80 % ja rannikolla vain noin 60 %. Tilanne Suomessa kuitenkin on kokonaisuudessaan hyvä ja uimarannat korkealaatuisia. Merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen ei ole havaittavissa verrattuna edellisvuoteen.

Rannikon uimarantojen laatuun vaikuttaa sinileväongelma, joka on vakava huolenaihe ilmastonmuutoksen kasvaessa. Yleisesti on havaittu koko EU:n alueella, että juuri rannikoiden uimavesien laatu on heikkenemään päin: vaatimukset täyttävien rantojen määrä on vähentynyt.

EU:n uimavedet pääosin puhtaita

eu_rantaKomissio painottaa saastumisen ehkäisemistä sen sijaan, että jäsenmaat vain poistaisivat saastuneita rantoja virallisista luetteloista. Kuva: Euroopan Komissio

Useimmat uimavedet koko EU:n alueella täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Viime vuonna tarkastettiin kaikkiaan noin 21 000 rantaa, joista osa kuitenkin jouduttiin poistamaan uimavesidirektiivin mukaisten kansallisten uimarantojen listalta. Luku oli kuitenkin pienempi kuin aiemmin, vain 143 rantaa poistettiin luettelosta.

Kaikkiaan noin 95 % rannikon uimarannoista ja 89 % sisävesirannoista oli ns. uimavesidirektiivin mukaisia. Direktiivin tarkoituksena on ehkäistä vesien pilaantumista ja tiedottaa kansalaisille mahdollisesta uimavesien laadun heikkenemisestä. Direktiivi velvoittaa jäsenmaat tutkimaan suurimmat uimarantansa ja raportoimaan komissiolle vuosittain uimaveden laadusta ja uimakauden kestosta. Laatutesteissä mitataan vuosittain fysikaalisten, kemiallisten ja mikrobiologisten saasteiden määrää.

Vuonna 2006 annettiin uusia uimavesiä koskevia säännöksiä, joiden tarkoituksena oli yhdenmukaistaa uimavesiä koskeva lainsäädäntöä muun EU:n vesipolitiikan kanssa. Jäsenvaltioiden oli direktiivin mukaisesti otettava säännökset omaan lainsäädäntöönsä vuoden 2008 maaliskuuhun mennessä, mutta kokonaan täytäntöönpantava vasta vuoteen 2015 mennessä.

Lisätietoja:

Komission uimavesiraportti (englanniksi)

Komission tiedote raportista

Uimavesiä koskeva direktiivi

Suomea koskeva maaraportti (englanniksi)

Kansanterveyslaitoksen uimavesisivusto