Uutinen 8.7.2008

Alueiden väliset tulo- ja työllisyyserot supistuvat

Valencia, EspanjaEU:n tuoreen koheesioraportin mukaan kehitysalueet ovat hyötyneet muun muassa rakennusalan voimakkaasta kasvusta. (Kuva: Euroopan komissio)

EU:n tuoreen koheesioraportin mukaan kehitysalueet ovat hyötyneet erityisesti kolmen toimialan – rakennusala, rahoitus- ja liike-elämän palvelut sekä kauppa, liikenne ja viestintä – voimakkaasta kasvusta. Tulo- ja työllisyyserot alueiden välillä ovat EU:ssa supistuneet viime vuosina, sillä köyhimpien alueiden talouskasvu on ollut erityisen nopeaa. Vuosina 2000-2005 EU:n köyhimpien alueiden BKT/asukas kasvoi 50 prosenttia nopeammin kuin muualla EU:ssa ja työttömyysaste aleni kolme prosenttiyksikköä. Rakennemuutos jatkuu ja työvoimaa siirtyy maataloudesta palvelusektorille.

Korkeasti koulutettujen osuus EU:n 25-64-vuotiaasta väestöstä on alle neljännes. Heistä suuri osa asuu kaupungeissa tai niiden lähiympäristössä, ja vähemmän kehittyneillä alueilla tietotyöntekijöistä voi olla pulaa, mikä jarruttaa kasvua. EU:ssa käytetään korkeakoulutukseen vain 1,2 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa (2,9 prosenttia BKT:sta). Raportin mukaan EU jää Yhdysvalloista jälkeen myös tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa.

EU:n viides koheesioraportti on Brysselin koheesiofoorumin ja julkisen kuulemisen satoa

Koheesiofoorumi 27.-28.9.2007 BrysselissäEU:n viides koheesioraportti ja sitä pohjustanut julkinen kuuleminen antavat suuntaa seuraavalle budjettikaudelle. (Kuva: Euroopan komissio)

EU:n viides koheesioraportti ja sitä pohjustaneen julkisen kuulemisen tulokset julkaistiin 18. kesäkuuta. Julkinen kuuleminen käynnistettiin 27.-28.9.2007 Brysselissä koheesiofoorumin yhteydessä. Tavoitteena oli antaa suuntaa seuraavalla budjettikaudella eli vuoden 2013 jälkeen toteutettavalle EU:n aluepolitiikalle.

Julkisen kuulemisen osapuolia ovat jäsenvaltiot, alueet, kaupungit, EU:n toimielimet, talouselämän ja työmarkkinoiden osapuolet, kansalaisjärjestöt, yliopistot ja kansalaiset. Kansalaiset pystyivät esittämään mielipiteensä Euroopan komission verkkosivujen kautta.

Kuulemiseen vastanneet olivat vahvasti sitä mieltä, että myös vuoden 2013 jälkeisellä kaudella tarvitaan kunnianhimoista koheesiopolitiikkaa. Siinä tulisi keskittyä erityisesti innovaatiotoimintaan, koulutukseen, pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen, EU:n laajuisiin infrastruktuureihin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

EU:n aluepolitiikka varmistaa jäsenvaltioden ja alueiden tasaisen kehityksen

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla (koheesiopolitiikalla) vähennetään alueiden välisiä kehityseroja. Vuonna 1992 perustetun koheesiorahaston tarkoituksena on avustaa heikoimmassa asemassa olevia maita tukemalla työllisyyttä, rahoittamalla infrastruktuurihankkeita ja kaventamalla eri alueiden välisiä elintasoeroja. Koheesiorahastosta rahoitetaan investointiohjelmia, joiden hallinnoinnista vastaavat suoraan kansalliset ja alueelliset viranomaiset yhteistyössä EU:n kanssa. Vuosien 2007-2013 EU-talousarviosta lähes 36 prosenttia (347 miljardia euroa) on osoitettu koheesiopolitiikkaan.

Lisätietoja:

Fifth progress report on economic and social cohesion -raportti luettavissa Euroopan komission sivuilla (englanniksi)

Julkinen kuuleminen osoittaa voimakasta tukea kunnianhimoiselle koheesiopolitiikalle vuoden 2013 jälkeen Euroopan unionin portaalin lehdistötiedote 18.6.2008

EU:n alue- ja rakennepolitiikka ja Suomen rakennerahastostrategia Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla