Uutinen 28.8.2008

Tieliikenteen päästöihin puututaan EU:ssa

Kuva: Euroopan komissioTieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen nousu pyritään saamaan kuriin EU:ssa. (Kuva: Euroopan komissio)

Tieliikenne tuottaa viidesosan kaikista EU:n kasvihuonekaasuista ja on siten energiantuotannon jälkeen suurin kasvihuonekaasupäästöjen lähde EU:ssa. Kaupungeissa autoilu aiheuttaa ilmansaasteiden lisäksi myös ruuhkia ja meluhaittoja. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva kasvu on saatava taittumaan, jotta EU:n ilmasto- ja energiapaketissa asetettu vähintään 20 % hiilidioksidipäästövähennys saavutettaisiin.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt lisääntyivät 26 prosenttia vuosien 1990 ja 2005 välillä. Niiden osuus 27 EU-maan ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä oli 22 % vuonna 2005. Tieliikenteen päästömäärät eivät ole seuranneet Euroopan kasvihuonepäästöjen yleistä laskusuhdannetta, vaan niiden määrä näyttäisi yhä nousevan.

Tekniikan kehityksestä ei juuri ole ollut apua liikenteen päästöihin. Vaikka yksittäiset autot saastuttavat nykyään vähemmän, on niiden paino, voima ja lukumäärä samalla kasvanut. Henkilöautot tuottavat noin 12 % EU:n kaikista hiilipäästöistä.

EU pyrkii vähentämään tieliikenteen päästöjä

Osana julkaisemaansa ilmasto- ja energiapakettia komissio on esittänyt joukon lakiehdotuksia, joilla tieliikenteen päästöjä vähennettäisiin unionin alueella. EU asetti jo 1990 luvulla tavoitteekseen henkilöautojen hiilipäästöjen rajaamisen 120 grammaan kilometriltä – noin viiden bensalitran kulutukseen 100 kilometriä kohti – vuoteen 2012 mennessä. Nyt sama tavoite pyritään saavuttamaan entistä määrätietoisemmin.

Ajoneuvoteknologiaa parantamalla on tarkoitus saavuttaa keskimääräinen 130 g/km päästötavoite. Tarvittava 10 hiiligramman lisävähennys pyritään toteuttamaan muilla teknisillä parannuksilla kuten renkaiden ja ilmastoinnin kehittämisellä sekä biopolttoaineiden käytön lisäämisellä.

Asetusehdotus jakaisi päästövähennystavoitteet valmistajille niiden valmistamien autojen massan mukaan. Autoteollisuus voisi edelleen valmistaa myös päästörajat ylittäviä autoja, mikäli vähäpäästöisten autojen tuotanto kompensoisi ylitykset. Valmistajat voisivat muodostaa ryhmittymiä saavuttaakseen tavoitteet yhdessä.

Monet kaupungit ovat ryhtyneet toimiin autoilun hillitsemiseksi

Ruotsin tietulliTukholmassa elokuussa 2007 käyttöön otetut ruuhkamaksut vähensivät vuoden aikana tieliikennettä viidenneksellä. (Kuva: Ruotsin tievirasto)

Kaupunkien keskustoja ja suurkaupunkialueita vaivaavat saasteet, melu, tieturvallisuusongelmat sekä liikenneruuhkat. Maantieliikenteen hiilidioksidipäästöistä 40 % ja muista epäpuhtauksista jopa 70 % on peräisin kaupunkiliikenteestä. Komissio on arvioinut, että Euroopan talous menettää kaupunkien liikenneruuhkien vuoksi vuosittain lähes 100 miljardia euroa eli kokonaisen prosentin EU:n BKT:stä.

Osa eurooppalaisista kaupungeista ovat jo ottaneet tieliikenteen haitat huomioon ja puuttuneet niihin. Esimerkiksi Pariisiin on viime vuosina lisätty satoja kilometrejä bussikaistoja ja autoteitä on otettu virkistyskäyttöön. Myös pyöräilyä on pyritty lisäämään uusien pyöräteiden rakentamisen ja edullisen pyöränvuokrauksen keinoin.

Lontoon ja Tukholman keskustan liikenneruuhkia on pyritty hillitsemään ruuhkamaksuilla. Tukholmassa ruuhkamaksut otettiin käyttöön elokuussa 2007. Kuluneen vuoden aikana autojen määrä keskustan alueella on vähentynyt 20 % ja ilman laatu on parantunut. Myös Suomessa on käyty vilkasta keskustelua mahdollisuudesta ottaa tietullit käyttöön pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoa:

Eurooppatiedotus: EU:n ilmasto- ja energiapaketti

Euroopan parlamentti: 2020 ilmastolakipaketti: osa 3 – kohti vähähiilisiä autoja

Euroopan parlamentti: kohti puhtaampia keskustoja?

Komission vihreä kirja: uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen

Euroopan komission energian ja liikenteen pääosasto