Uutinen 3.9.2008

Ratkaisuehdotus irtisanoutumista liikkeenluovutustilanteessa koskevassa asiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 247/2008
3.9.2008

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa torstaina 4. syyskuuta ratkaisuehdotuksensa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa. Kysymyksessä on Suomen korkeimman oikeuden (KKO) tekemä ennakkoratkaisupyyntö, joka koskee liikkeenluovutusdirektiivin 2001/23/EY soveltamista.

Kyse on liikkeenluovutusdirektiivin tulkinnasta tilanteessa, jossa liikkeenluovutuksen tapahduttua uusi työnantaja on ilmoittanut työntekijälle soveltavansa työsuhteeseen uutta työnantajaa sitovaa työehtosopimusta aikaisemmin sovelletun sijaan ja työntekijä on tästä seuranneen työehtojensa heikentymisen vuoksi itse irtisanonut työsopimuksen. Direktiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaan työnantajan katsotaan olevan vastuussa työsopimuksen tai työsuhteen päättämisestä, jos työsopimus tai työsuhde päätetään sen vuoksi, että luovutuksesta seuraa olennainen työehtojen muutos työntekijän vahingoksi.

KKO haluaa ensinnäkin tietää, onko liikkeenluovutusdirektiivin säännöstä tulkittava siten, että työnantajan vastuun ennakkoratkaisukysymyksessä kuvatussa tilanteessa tulee vastata työnantajan vastuuta työsuhteen lain vastaisesta päättämisestä. Siltä varalta, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, KKO kysyy toiseksi, mitä vastuun tulee kattaa.

Suomen hallitus katsoi asian kirjallisessa käsittelyssä, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on määritellä kansallisen lainsäädännön perusteella työnantajan vastuu kuvatussa tilanteessa. Jos kansallista tai yhteisön oikeutta ei ole rikottu, työnantajan menettelyä ei työnantajan vastuun kannalta voida rinnastaa työsuhteen laittomaan päättämiseen. Suomi katsoi myös, että liikkeenluovutusdirektiiviä ei tule tulkita siten, että viittaus työnantajan vastuuseen tarkoittaisi ainakaan yksinomaan vahingonkorvausvastuuta. Työnantajan vastuulla työsuhteen päättämisestä on merkitystä muun muassa työttömyysturvaan liittyvien työntekijän oikeuksien kannalta.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto yhteisön oikeuden oikeasta tulkinnasta, eikä se sido yhteisöjen tuomioistuinta sen laatiessa tuomiota. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta. Ratkaisuehdotukset tulevat verkkosivuille yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-396/07.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Alice Guimaraes-Purokoski, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5714