Uutinen 10.9.2008

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus jätteenpoltosta

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Tiedote 260/2008
10.9.2008

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies Juliane Kokott antaa torstaina 11. syyskuuta ratkaisuehdotuksensa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa. Kyseessä on korkeimman hallinto-oikeuden (esittämä ennakkoratkaisupyyntö oikeudenkäynnissä, joka koskee jätteenpoltosta annetun direktiivin 2000/76/EY tulkintaa.

Korkein hallinto-oikeus kysyy ennakkoratkaisupyynnössään, onko sellaiseen toimintaan, jossa kiinteistä jätteistä kaasutinlaitoksessa saatu kaasu puhdistetaan ja sen jälkeen johdetaan poltettavaksi voimalaitoksessa, sovellettava jätteenpolttodirektiiviä ja erityisesti sen tiukkoja päästörajoja.

Suomi on katsonut, että jätteenpolttodirektiiviä ei sovelleta kaasumaisen jätteen polttamiseen. Kaasutinlaitosta, jossa jätteistä synnytetään pyrolyysin avulla kaasua, ei ole yksinään pidettävä jätteenpolttodirektiivissä tarkoitettuna polttolaitoksena, jos kaasutuksessa syntyviä aineita ei kaasutuksen jälkeen polteta. Jos aineita poltetaan, kuuluu kaasutinlaitos polttolaitoksen käsitteeseen.

Kiinteistä jätteistä kaasutinlaitoksessa synnytetyn ja kaasuttamisprosessin jälkeen puhdistetun tuotekaasun polttamista ei ole pidettävä jätteenpolttodirektiivissä tarkoitettuna jätteen rinnakkaispolttona. Tällaisessa tapauksessa kaasua ei ole pidettävä direktiivissä tarkoitettuna jätteenä, jolloin sen polttamiseen ei tule soveltaa jätteenpolttodirektiiviä.

Asiaa on kuitenkin arvioitava toisin, jos kysymyksessä on jätteistä synnytetty kaasu, jota ei ole puhdistettu ennakkoratkaisupyynnössä esitetyllä tavalla. Asiaan vaikuttaa se, että ennakkoratkaisupyynnössä esitetyn kaltaisella puhdistetulla tuotekaasulla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja että voimalaitoksen päästöt tuotettua energiayksikköä kohden olisivat pienemmät käytettäessä tuotekaasua kuin muita polttoaineita.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto yhteisön oikeuden oikeasta tulkinnasta, eikä se sido yhteisöjen tuomioistuinta sen laatiessa tuomiota. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin.

Tuomiot ja julkisasiamiesten antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta. Asian numero on C-317/07.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Alice Guimaraes-Purokoski, p. (09) 1605 5714 ja lainsäädäntösihteeri Laura Luikku, p. (09) 1605 5716, ulkoasiainministeriö