Uutinen 27.11.2008

Tuomio irtisanoutumista liikkeenluovutustilanteessa koskevassa asiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 372/2008

27.11.2008

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa torstaina 27. marraskuuta tuomion suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa. Kyseessä on Suomen korkeimman oikeuden (KKO) tekemä ennakkoratkaisupyyntö, joka koskee liikkeenluovutusdirektiivin 2001/23/EY soveltamista.

Kyse on liikkeenluovutusdirektiivin tulkinnasta tilanteessa, jossa liikkeenluovutuksen tapahduttua uusi työnantaja on ilmoittanut työntekijälle soveltavansa työsuhteeseen uutta työnantajaa sitovaa työehtosopimusta aikaisemmin sovelletun sijaan. Työntekijä on tästä seuranneen työehtojensa heikentymisen vuoksi itse irtisanonut työsopimuksen. Direktiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaan työnantajan katsotaan olevan vastuussa työsopimuksen tai työsuhteen päättämisestä, jos työsopimus tai työsuhde päätetään sen vuoksi, että luovutuksesta seuraa olennainen työehtojen muutos työntekijän vahingoksi.

KKO haluaa ensinnäkin tietää, onko edellä mainittua liikkeenluovutusdirektiivin säännöstä tulkittava siten, että työnantajan vastuun ennakkoratkaisukysymyksessä kuvatussa tilanteessa tulee vastata työnantajan vastuuta työsuhteen lain vastaisesta päättämisestä. Siltä varalta, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, KKO kysyy toiseksi, mitä vastuun tulee kattaa.

Suomen hallitus katsoi asian kirjallisessa käsittelyssä, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on määritellä kansallisen lainsäädännön perusteella työnantajan vastuu kuvatussa tilanteessa. Jos kansallista tai yhteisön oikeutta ei ole rikottu, työnantajan menettelyä ei työnantajan vastuun kannalta voida rinnastaa työsuhteen laittomaan päättämiseen. Suomi katsoi myös, että liikkeenluovutusdirektiiviä ei tule tulkita siten, että viittaus työnantajan vastuuseen tarkoittaisi ainakaan yksinomaan vahingonkorvausvastuuta. Työnantajan vastuulla työsuhteen päättämisestä on merkitystä muun muassa työttömyysturvaan liittyvien työntekijän oikeuksien kannalta.

Julkisasiamies Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer antoi asiassa ratkaisuehdotuksensa 4.9.2008. Julkisasiamies katsoi, että työehtosopimuksessa sovittujen työehtojen lakkaaminen sopimuksen päättymishetkellä on ristiriidassa liikkeenluovutusdirektiivin 2001/23/EY kanssa, jos yritys luovutetaan samaan aikaan kuin sopimus päättyy ja luovutuksen osapuolet ovat käyttäneet lakia väärin. Kansallisen tuomioistuimen tehtävä on arvioida, onko lakia käytetty väärin. Direktiivin 2001/23/EY 4 artiklasta seuraa vastuu, joka kuitenkin on porrastettava sen perusteella, onko työehtosopimuksen noudattamista koskevaa direktiivin 3 artiklaa noudatettu.

Tuomiot ja julkisasiamiesten antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-396/07.

 

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Alice Guimaraes-Purokoski, puh. 09 1605 5714, ja lainsäädäntösihteeri Jarno Virta, puh. 09 1605 5712, ulkoministeriö