Uutinen 3.12.2008

Tuomio jätteenpolttodirektiivin tulkinnasta

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Tiedote 378/2008
3.12.2008

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa torstaina 4. joulukuuta tuomionsa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa. Kyseessä on korkeimman hallinto-oikeuden esittämä ennakkoratkaisupyyntö oikeudenkäynnissä, joka koskee jätteenpoltosta annetun direktiivin 2000/76/EY tulkintaa.

Korkein hallinto-oikeus kysyy ennakkoratkaisupyynnössään, onko sellaiseen toimintaan, jossa kiinteistä jätteistä kaasutinlaitoksessa saatu kaasu puhdistetaan ja sen jälkeen johdetaan poltettavaksi voimalaitoksessa, sovellettava jätteenpolttodirektiiviä ja erityisesti sen tiukkoja päästörajoja.

Suomi on katsonut, että jätteenpolttodirektiiviä ei sovelleta kaasumaisen jätteen polttamiseen. Kaasutinlaitosta, jossa jätteistä synnytetään pyrolyysin avulla kaasua, ei ole yksinään pidettävä jätteenpolttodirektiivissä tarkoitettuna polttolaitoksena, jos kaasutuksessa syntyviä aineita ei kaasutuksen jälkeen polteta. Jos aineita poltetaan, kuuluu kaasutinlaitos polttolaitoksen käsitteeseen.

Kiinteistä jätteistä kaasutinlaitoksessa synnytetyn ja kaasuttamisprosessin jälkeen puhdistetun tuotekaasun polttamista ei ole pidettävä jätteenpolttodirektiivissä tarkoitettuna jätteen rinnakkaispolttona. Tällaisessa tapauksessa kaasua ei ole pidettävä direktiivissä tarkoitettuna jätteenä, jolloin sen polttamiseen ei tule soveltaa jätteenpolttodirektiiviä.

Asiaa on kuitenkin arvioitava toisin, jos kysymyksessä on jätteistä synnytetty kaasu, jota ei ole puhdistettu ennakkoratkaisupyynnössä esitetyllä tavalla. Asiaan vaikuttaa se, että ennakkoratkaisupyynnössä esitetyn kaltaisella puhdistetulla tuotekaasulla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja että voimalaitoksen päästöt tuotettua energiayksikköä kohden olisivat pienemmät käytettäessä tuotekaasua kuin muita polttoaineita.

Julkisasiamies Juliane Kokott antoi asiassa ratkaisuehdotuksensa 11.9.2008. Julkiasiamies katsoi, että jätteenpolttodirektiiviä ei sovelleta laitoksiin, joissa poltetaan tai lämpökäsitellään vain kaasumaista jätettä. Kaasutinlaitosta, jossa jätteistä synnytetään pyrolyysin avulla kaasua, voidaan pitää direktiivin 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuna polttolaitoksena, vaikka tässä laitoksessa ei olisikaan polttolinjaa. Kaasutinlaitoksessa synnytetyn ja kaasuttamisprosessin jälkeen puhdistetun tuotekaasun polttamista kaasutinlaitoksen yhteydessä olevan voimalaitoksen kattilassa on pidettävä direktiivin 3 artiklassa tarkoitettuna toimintana, jos tuotekaasu on polttamishetkellä jätettä. Kaasutinlaitoksessa synnytettyä ja puhdistettua tuotekaasua on pidettävä tuotteena siten, ettei siihen enää sovelleta jätettä koskevaa sääntelyä, jos se muistuttaa riittävästi ensiöraaka-aineita tai muita tuotteita.

Tuomiot ja julkisasiamiesten antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-317/07, Lahti Energia.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5709