Uutinen 12.12.2008

Tuomio verotustietojen käsittelyä koskevassa asiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 395/2008
12.12.2008

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tiistaina 16. joulukuuta tuomionsa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa. Kysymyksessä on korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkoratkaisupyyntö, joka koskee verotustietojen käsittelyä.

KHO on esittänyt neljä ennakkoratkaisukysymystä. Korkein hallinto-oikeus kysyy ensinnä, onko tietosuojadirektiivissä 95/46/EY tarkoitettuna henkilötietojen käsittelynä pidettävä toimintaa, jossa luonnollisten henkilöiden ansio- ja pääomatulo- sekä varallisuustietoja kerätään veroviranomaisten julkisista asiakirjoista, julkaistaan, luovutetaan edelleen CD-ROM-levykkeellä kaupallisiin tarkoituksiin sekä käsitellään tekstiviestipalvelussa.

Toiseksi KHO tiedustelee, onko edellä kuvattuja toimintoja pidettävä tietosuojadirektiivin 9 artiklan mukaisena journalistisia tarkoituksia varten toteutettuna henkilötietojen käsittelynä erityisesti ottaen huomioon, että yli miljoonan verovelvollisen tiedot on kerätty julkisista tiedoista ja että toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on kyseisten tietojen julkaiseminen.

Kolmanneksi KHO kysyy, onko tietosuojadirektiivin henkilötietojen käsittelyn turvallisuutta koskevaa 17 artiklaa yhdessä direktiivin periaatteiden ja tarkoituksen kanssa tulkittava siten, että 17 artiklan vastaista on journalistisiin tarkoituksiin kerättyjen tietojen julkaisu ja luovutus edelleen kaupallisiin tarkoituksiin.

Neljänneksi KHO tiedustelee, voidaanko tietosuojadirektiiviä tulkita siten, että sen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät sellaiset henkilörekisterit, jotka sisältävät vain tiedotusvälineissä julkaistua aineistoa sellaisenaan.

Suomen hallitus on asian kirjallisessa ja suullisessa vaiheessa katsonut, että ennakkoratkaisupyynnössä tarkoitettuja toimintoja on pidettävä tietosuojadirektiivin 3 artiklassa tarkoitettuna henkilötietojen käsittelynä. Kyseisiä toimintoja on pidettävä tietosuojadirektiivin 9 artiklassa tarkoitettuna journalistisia tarkoituksia varten toteutettuna henkilötietojen käsittelynä. Tietosuojadirektiivin 17 artiklan vastaista ei ole journalistisiin tarkoituksiin kerättyjen tietojen julkaisu ja luovutus edelleen kaupallisiin tarkoituksiin. Henkilörekisterejä, jotka sisältävät vain tiedotusvälineissä julkaistua aineistoa sellaisenaan, ei ole jätetty kokonaisuudessaan tietosuojadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Kyseisen kaltaisiin rekistereihin sovelletaan direktiivin 9 artiklan mukaisesti tiettyjä direktiivin mukaisia kansallisia säännöksiä.

Julkisasiamies Juliane Kokott antoi asiassa ratkaisuehdotuksensa 8.5.2008. Julkiasiamies katsoi, että tietosuojadirektiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna henkilötietojen käsittelynä on pidettävä toimintaa, jossa ennakkoratkaisupyynnössä kuvatun kaltaisia luonnollisten henkilöiden ansiotulo- ja pääomatulo- sekä varallisuustietoja a) kerätään veroviranomaisten julkisista asiakirjoista ja niitä käsitellään julkaisemista varten; b) julkaistaan aakkosjärjestyksessä tuloluokittain laajoina kuntakohtaisina luetteloina painotuotteessa; c) luovutetaan edelleen CD-ROM-levykkeellä käytettäväksi kaupallisessa tarkoituksessa; tai d) käsitellään tekstiviestipalvelussa, jossa matkapuhelimen käyttäjät voivat ilmoittamalla henkilön nimen ja kotikunnan ja lähettämällä tekstiviestin määrättyyn numeroon saada paluuviestinä ilmoitetun henkilön ansiotulo- ja pääomatulo- sekä varallisuustiedot.

Ratkaisuehdotuksen mukaan direktiivin 9 artiklassa tarkoitettu henkilötietojen käsittely toteutetaan direktiivin 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla journalistisia tarkoituksia varten, jos sillä pyritään yleiseen etuun liittyviä kysymyksiä koskevien tietojen ja ajatusten välittämiseen. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava kaikkien käytettävissä olevien objektiivisten seikkojen perusteella, toteutetaanko – ja missä laajuudessa – riidanalainen verotustietojen käsittely journalistisia tarkoituksia varten. Tietosuojadirektiivin 17 artiklassa ei ole mitään säännöksiä siitä, voidaanko journalistiseen tarkoitukseen kerättyjä tietoja julkaista ja luovuttaa edelleen käytettäväksi kaupallisessa tarkoituksessa. Henkilörekisterit, jotka sisältävät vain tiedotusvälineissä julkaistua aineistoa sellaisenaan, kuuluvat direktiivin soveltamisalaan.

Tuomiot ja julkisasiamiesten antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-73/07.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski, p. (09) 1605 5709, ulkoasiainministeriö