Uutinen 28.1.2009

Ratkaisuehdotus lastensuojeluasiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 27/2009

28.1.2009

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa torstaina 29. tammikuuta ratkaisuehdotuksensa Suomen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tekemään ennakkoratkaisupyyntöön. Ennakkoratkaisua pyydetään tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun asetuksen tulkinnassa. Asiassa on kyse siitä, miten asuinpaikan käsitettä tulisi tulkita, kun lapsen vakinainen asunto on eri jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa lapsi oleskelee viettäen siellä kiertelevää elämää. KHO on pyytänyt EY-tuomioistuimen tulkintaa myös asetuksen mukaisten kiireellisten turvaamistoimenpiteiden soveltamisesta.

Suomen hallitus on katsonut, että asuinpaikan käsitettä tulisi tulkita yhdenmukaisesti lasten suojelua koskevien Haagin yleissopimusten kanssa. Lapsen asuinpaikka on tällöin siinä valtiossa, jossa hän asuu ja jossa hänellä on tosiasiallisesti keskeinen elinympäristö. Asuinpaikan käsitettä tulkittaessa tulisi ottaa huomioon lapsen etu. Lisäksi Suomi on katsonut, että myös muu kuin lapsen asuinpaikan jäsenvaltio voi toteuttaa kiireellisiä turvaamistoimenpiteitä lapsen suojelemiseksi, mikäli kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntö mahdollistaa tällaiset toimet. Asiaa tulee arvioida asetuksen tavoitteiden ja tarkoituksen mukaisesti eikä kansallisen lainsäädännön ja sen käsitteiden mukaan.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto yhteisön oikeuden oikeasta tulkinnasta, eikä se sido yhteisöjen tuomioistuinta sen laatiessa tuomiota. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiesten antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-532/07.

 

Lisätietoja: yksikön päällikkö Alice Guimaraes-Purokoski, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5714