Uutinen 4.2.2009

Tuomio pakolaisen määritelmädirektiivin täytäntöönpanoasiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 36/2009
4.2.2009

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa torstaina 5. helmikuuta tuomionsa Suomea koskevassa kanneasiassa, jossa on kyse niin sanotun pakolaismääritelmädirektiivin 2004/83/EY täytäntöönpanosta. Euroopan komissio katsoo, ettei direktiiviä ole pantu ajallaan täytäntöön. Direktiivi koskee vähimmäisvaatimuksia, joilla kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä määritellään pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun sisältöä.

Suomen hallitus on asian kirjallisessa käsittelyssä myöntänyt kanteen oikeaksi. Direktiivin täytäntöönpano on myöhästynyt.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta. Asian numero on C-293/08.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Alice Guimaraes-Purokoski, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5714