Uutinen 24.3.2009

Eurooppa-neuvosto hyväksyi unionin elvytyspaketin käyttöönoton

Kuva: Euroopan unionin neuvostoEU:n jäsenvaltioiden johtajat luottavat unionin kykyyn selvitä talous- ja rahoitusalan kriisistä. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Kevään virallinen EU:n huippukokous keskittyi talousasioihin ja yhteisistä talouden toimintalinjoista sopimiseen. Jäsenmaat päättivät tukipaketeista, joiden avulla talouskriisin vaikutuksia torjutaan.

Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat korostivat huippukokouksessaan yhteisissä sisämarkkinasäännöissä pitäytymistä. Myös pidemmän aikavälin rakenneuudistukset nähtiin tarpeellisina unionin kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Suomen aloitteesta EU-maat päättivät rahoituslaitosten valvonnan vahvistamisesta. Kontrollijärjestelmästä sovitaan tarkemmin kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Suomi saa tukea sähkökaapelihankkeeseen ja maaseudun laajakaistoille

Kuva: Euroopan komissioMaaseudun laajakaistainvestoinnit saavat rahoitusta EU:lta. (Kuva: Euroopan komissio)

Huippukokouksessa päästiin sopuun unionin viiden miljardin euron elvytyspaketista, josta sovittiin periaatetasolla jo joulukuussa. Elvytyspaketti kohdentuu erityisesti energiahankkeisiin. Hankepaketin osuus kaikkien unionin jäsenmaiden elvytyssummasta on noin prosentti. EU:n koko elvytystoimien suuruudeksi on arvioitu noin 400 miljardia euroa, mikä on 3,3 prosenttia unionin bruttokansantuotteesta.

Elvytyspaketin läpimeno oli yksi Suomen tavoitteista huippukokoukselle. Suomen ja Viron välinen Estlink 2 -merikaapeli on saamassa elvytyspaketista tukea sata miljoonaa euroa. Sähkökaapelihanketta pidetään tärkeänä Itämeren alueen ja Baltian sähköverkon kehittämisessä. Lisäksi Suomen maaseudun laajakaistaverkkoa tuetaan noin 25 miljoonalla eurolla.

IMF:n luotonantokykyä halutaan vahvistaa

Eurooppa-neuvosto päätti kokouksessaan unionin yhteisestä linjasta huhtikuun alussa Lontoossa järjestettävää G20-maiden huippukokousta varten. Huhtikuista G20-kokousta pidetään tienhaarana globaalin taloustilanteen kehittymiselle. EU-maiden johtajat katsovat, että kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n varoja tulisi lisätä merkittävästi, sillä näin valuuttarahasto voisi paremmin auttaa talouskriisissä maksuvaikeuksiin ajautuvia maita. Unionin jäsenvaltiot ovat valmiita vahvistamaan IMF:n luotonantokykyä 75 miljardin euron lainan muodossa.

EU-maat sopivat myös unionin valmiudesta tukea euron ulkopuolella olevia jäsenmaita maksutaseiden tasapainottamisessa. Tähän tarkoitetun tukivälineen enimmäismäärä kaksinkertaistettiin 50 miljardiin euroon.

Ilmastoasiat ja itäinen kumppanuus olivat myös neuvoston asialistalla

Kuva: Euroopan komissioMaailmanlaajuisen ilmastosopimuksen tarkoituksena on rajoittaa maapallon lämpeneminen alle kahteen celsiusasteeseen. (Kuva: Euroopan komissio)

Eurooppa-neuvosto valmisteli kokouksessaan Euroopan unionin kantaa joulukuussa Kööpenhaminassa pidettävää YK:n ilmastonmuutoskonferenssia varten. Kokouksessa vahvistettiin EU:n sitoutuminen maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseen. Unioni on valmis osallistumaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimenpiteiden rahoitukseen kehitysmaissa, kun kansainvälinen sopimus saadaan aikaan.

EU:n huippukokous käsitteli lisäksi unionin itäistä kumppanuutta, joka on tarkoitus käynnistää virallisesti toukokuussa. Itäisessä kumppanuudessa on kysymys unionin uudesta yhteistyöjärjestelystä itäisten naapurimaiden Armenian, Azerbaidzanin, Georgian, Moldovan tasavallan, Ukrainan ja Valko-Venäjän kanssa. Sen tarkoituksena on tukea kumppanimaita demokratian vakauttamisessa ja pyrkimyksessä markkinatalouteen sekä edistää lähentymistä EU-normeihin. Itäinen kumppanuus on osa laajempaa Euroopan naapuruuspolitiikkaa, ja Suomi on ollut tukemassa kumppanuuden kehittämistä vahvasti.

Brysselissä 19.─20. maaliskuuta järjestetty huippukokous oli ensimmäinen virallinen Eurooppa-neuvoston kokous Tshekin tammikuussa alkaneella puheenjohtajakaudella. Suomea kokouksessa edustivat pääministeri Matti Vanhanen ja ulkoasiainministeri Alexander Stubb. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen osallistui talous- ja rahaliittoa koskevien asioiden käsittelyyn.

Lisätietoja:

Euroopan unionin neuvosto: EU tekee kaiken, mitä kasvun palauttamiseksi tarvitaan

Puheenjohtajan päätelmät Eurooppa-neuvoston kokouksesta, 20.3.2009 (PDF-tiedosto)

Eurooppa-neuvostossa sovittiin yhtenäisestä toimintalinjasta G20-huippukokoukseen, Valtioneuvoston tiedote, 20.3.2009

Suomen EU-ministerivaliokunnan muistio Eurooppa-neuvostosta, 18.3.2009 (PDF-tiedosto)

Eurooppatiedotus: Unionin jäsenmaat sopivat yhteistyöstä talouskriisin taltuttamiseksi, 3.3.2009