Uutinen 9.4.2009

EU-maat luopuvat hehkulampuista

Kuva: Euroopan komissioEnergiatehokkuus vaatimuksia tullaan EU:ssa tiukentamaan aina vuoteen 2016 saakka. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan unionin jäsenmaat haluavat ympäristön vuoksi eroon hehkulampuista. Unionin jäsenvaltiot puoltavat kotitalouslamppujen energiatehokkuusvaatimuksia.

Euroopan komissio hyväksyi maaliskuussa kaksi asetusta, joissa vahvistetaan energiatehokkuutta ja tuoteselosteita koskevat vaatimukset kotitalouksissa käytettäville hehkulampuille, halogeenilampuille ja pienloistelampuille sekä toimistoissa, katuvalaistuksessa ja teollisuudessa käytettäville loistelampuille, suurpainepurkauslampuille ja niihin liittyville virranjohtimille. Paljon energiaa kuluttavat perinteiset lamput ja muut tuotteet poistetaan markkinoilta vähitellen niin, että valmistajat ehtivät sopeuttaa tuotantonsa uusiin vaatimuksiin.

EU-asetukset poistavat hehkulamput EU:n markkinoilta asteittain syyskuusta 2009 alkaen siten, että aluksi 100 W hehkulamppuja ei enää päästetä markkinoille. Kokonaan hehkulamppujen markkinoille tulo päättyy syyskuussa 2012, jolloin rajoitukset laajenevat koskemaan myös 40 ja 25 W hehkulamppuja.

Uusi EU-asetus ei varsinaisesti kiellä hehkulamppujen käyttöä, mutta niiden energiatehokkuusvaatimukset asetetaan siten, että ne johtavat lopulta lamppujen poistumiseen markkinoilta. Energiatehokkuuden lisäksi lampuille tullaan määrittämään myös toiminnallisia vaatimuksia mm. polttoikään, syttymisaikaan, valovirran alenemaan ja värintoistokykyyn liittyen. Uusia hehkulamppuja ei vaatimusten voimaantulon jälkeen saa enää tuoda markkinoille, mikäli ne eivät täytä annettuja määräyksiä. Yritysten varastoissa olevat tuotteet voidaan luonnollisesti kuitenkin myydä loppuun.

Valaistuksessa suuri sähkönkulutuksen säästömahdollisuus

Valaistuksen energiatehokkuutta parantamalla toteutetaan EU:n tavoitteiden lisäksi myös Suomen hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaa sähkönkulutuksen osalta. Valaistuksen osuus kotitalouksien laitteiden sähkönkäytöstä on Suomessa 22 %. Valaistus on noussut osuudeltaan suurimmaksi laiteryhmäksi, ja tämän vuoksi siinä arvioidaan olevan myös suurin säästöpotentiaali.
Tiukennetuilla vaatimuksilla arvioidaan saavutettavan EU:ssa 39 TWh:n säästö vuonna 2020. Suomen koko sähkönkulutus vuonna 2007 oli noin 90 TWh.

Korvaavat energiansäästölamput ovat ongelmajätettä

Ekologisen tuotesuunnittelun puitedirektiivin mukaisesti potentiaalisille ja ympäristön kannalta merkittäville tuoteryhmille laaditaan täytäntöönpanosäännökset, jotka ottavat huomioon keskeiset ympäristövaikutukset (mm. energian, kemikaalien ja materiaalien käytön). Täytäntöönpanosäännökset asettavat perustason, jota edellytetään Euroopan markkinoilla valmistettavilta tai markkinoille tulevilta tuotteilta. Nämä vaatimukset koskevat lamppujen lisäksi lukuisia sähkölaitteita televisioista vedenlämmittimiin ja kylmälaitteista sähkömoottoreihin.

Lamppujen kohdalla täytäntöönpanosäännös pitää sisällään etupäässä toiminnallisia ja energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia, mutta myös maksimitason elohopealle, joka on 1,23 mg. Koska lamput sisältävät elohopeaa, tullaan niiden talteenottoon ja kierrätykseen kiinnittämään erityistä huomiota. Kierrätyksestä pyritään tekemään kuluttajille mahdollisimman vaivatonta. Tämä senkin vuoksi, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta jo aiemmin annetun EU:n direktiivin mukaan energiansäästölamput kuuluvat tuottajavastuun piiriin, kun taas hehkulamput eivät. Kuluttajilla on oikeus jättää tuottajavastuun piiriin kuuluvat laitteet maksutta keräyspisteisiin. Tuottajat siis vastaavat tuottajavastuun alaisten tuotteittensa jätehuollon kustannuksista.

Lisätietoja:

Hei, hei hehkulampuille! Euroopan parlamentin sivut

EU-asetus poistamassa kaikki hehkulamput markkinoilta 1.9.2012 – 100 W lamppuja ei enää markkinoille elokuun 2009 jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.12.2008